Interpretacje do przepisu
art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


124/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości

1 2 3 4 5

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.387.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy koszty uprawnień wtórnych do emisji dwutlenku węgla stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz w którym momencie nastąpi możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów uprawnień wtórnych do emisji dwutlenku węgla ujętych w biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów zawartych w koszcie wytworzenia sprzedanych produktów.

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.548.2018.1.AN
     ∟1. Czy opłatę za koncesję a także inne wydatki na organizację kasyna poniesione w okresie jego przygotowania do pracy należy uznać za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (koszty pośrednie)? 2. Czy zaliczenie opłaty za koncesję może następować proporcjonalnie do okresu faktycznej działalności kasyna na podstawie danej koncesji, tj. w okresie od dnia otwarcia kasyna dla klientów do dnia upływu ważności koncesji? 3. Czy zaliczenie innych wydatków na organizację kasyna może następować proporcjonalnie do okresu faktycznej działalności kasyna na podstawie danej koncesji, tj. w okresie od dnia otwarcia kasyna dla klientów do dnia upływu ważności koncesji?

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.254.2018.1.BKD
     ∟Czy Spółka prawidłowo uznaje, że wydatki poniesione na odstąpienie od swoich praw do znaku „X” przez spółkę amerykańską należy uznać za koszt bieżącego okresu rozliczeniowego

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.182.2018.2.ZK
     ∟Czy Spółka poniesione koszty wynagrodzenia ustanowienia służebności gruntu prawidłowo zaliczyła do kosztów podatkowych jednorazowo w dacie poniesienia kosztów, czy też powinna ująć koszt podatkowy proporcjonalnie do naliczonych odpisów amortyzacyjnych?

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.52.2018.2.MM
     ∟w zakresie: możliwości zaliczenia wydatków na nabycie domen internetowych do pośrednich kosztów uzyskania przychodów

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4240-3/14-10/17/KK
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Opłat, wynikających z decyzji Prezesa UKE w dacie dokonania przez Spółkę przelewów bankowych, na rachunek wskazany w każdej z decyzji w sprawie rezerwacji Częstotliwości?

2015.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-116/15/RH
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługiwać będą koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci opisanego w stanie faktycznym systemu WMS w wysokości 50% uzyskanego przychodu, jako twórcy programu?

2015.08.06 - Minister Finansów - DD10.8221.111.2015.MZB
     ∟w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

2015.06.12 - Minister Finansów - DD10.8221.86.2015.MZB
     ∟Czy jeżeli wydatki na nabycie uprawnień wtórnych do emisji gazów stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów to prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż przy stosowanej w Spółce metodzie rozliczeń i księgowego ujęcia nabywanych, a następnie wykorzystywanych na potrzeby pokrycia emisji praw do emisji dwutlenku węgla koszt uzyskania przychodów w danym roku stanowi zaksięgowana w koszty na dzień bilansowy wartość wykorzystanych w danym roku praw stanowiąca iloczyn ilości wykorzystanych praw obu typów i ceny średnioważonej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

2015.06.12 - Minister Finansów - DD10.8221.85.2015.MZB
     ∟Jeżeli wydatki na nabycie uprawnień wtórnych nie stanowią wydatków na nabyci pochodnych instrumentów finansowych to czy wydatek związany z nabyciem uprawnień do emisji gazów Spółka powinna zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d w związku z ust. 4e ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

2015.06.12 - Minister Finansów - DD10.8221.87.2015.MZB
     ∟Czy w przypadku odsprzedaży posiadanych przez Spółkę praw do emisji dwutlenku węgla (zarówno przyznanych w ramach limitu jak i zakupionych wtórnych praw do emisji) koszt uzyskania przychodu stanowi wartość sprzedanych praw wyliczona jako iloczyn ilości sprzedanych praw i ceny średnioważonej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

2015.06.09 - Minister Finansów - DD10.8221.82.2015.MZB
     ∟Spółka w I kwartale roku bieżącego zakupiła CER, które następnie przedstawiła do umorzenia na dzień 31 marca 2011r. właściwym organom pokrywając 10% możliwość zamiany EUA na CER, na podstawie zweryfikowanego raportu za 2010r. Czy wartość zakupionych CER stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie zakupu na podstawie otrzymanej faktury, czy w momencie umorzenia (wykorzystania) zakupionych uprawnień? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2015.06.09 - Minister Finansów - DD10.8221.83.2015.MZB
     ∟Spółka zamierza zakupić w roku bieżącym uprawnienia CER, które przedstawi do umorzenia za kolejne lata (2011 i 2012) właściwym organom pokrywając 10% możliwość zamiany EUA na CER. Czy wartość zakupionych CER, które zostaną przedstawione do umorzenia za 2011r. (do dnia 31 marca 2012r.) oraz za 2012r. (do dnia 31 marca 2013r.) stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie zakupu na podstawie otrzymanej faktury, czy w momencie umorzenia (wykorzystania) zakupionych uprawnień? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

2015.06.08 - Minister Finansów - DD10.8221.81.2015.MZB
     ∟Czy w przypadku podjęcia decyzji o zmianie przeznaczenia uprawnień nabytych w celu odsprzedaży na pokrycie własnej emisji CO2, wydatki na ich nabycie powinny stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie podjęcia decyzji o zamianie ich przeznaczenia? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

2015.06.05 - Minister Finansów - DD10.8221.79.2015.MZB
     ∟Czy w przypadku odsprzedaży posiadanych przez Spółkę praw do emisji dwutlenku węgla (zarówno przyznanych w ramach limitu jak i zakupionych wtórnych praw do emisji) koszt uzyskania przychodu stanowi wartość sprzedanych praw wyliczona jako iloczyn ilości sprzedanych praw i ceny średnioważonej?

2015.05.29 - Minister Finansów - DD10.8221.78.2015.MZB
     ∟Czy jeżeli wydatki na nabycie uprawnień wtórnych do emisji gazów stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów to prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż przy stosowanej w Spółce metodzie rozliczeń i księgowego ujęcia nabywanych, a następnie wykorzystywanych na potrzeby pokrycia emisji praw do emisji dwutlenku węgla koszt uzyskania przychodów w danym roku stanowi zaksięgowana w koszty na dzień bilansowy wartość wykorzystanych w danym roku praw stanowiąca iloczyn ilości wykorzystanych praw obu typów i ceny średnioważonej?

2015.05.28 - Minister Finansów - DD10.8221.77.2015.MZB
     ∟Jeżeli wydatki na nabycia uprawnień wtórnych nie stanowią wydatków na nabycie pochodnych instrumentów finansowych to czy wydatek związany z nabyciem uprawnień do emisji gazów Spółka powinna zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d w związku z ust. 4e ustawy o CIT?

2015.05.27 - Minister Finansów - DD10.8221.74.2015.MZB
     ∟w zakresie kwalifikacji oraz daty ujęcia kosztów zakupu jednostek emisji gazów cieplarnianych

2015.05.22 - Minister Finansów - DD10.8221.72.2015.MZB
     ∟Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym o osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54 poz. 654 ze zm.; dalej: ustawa o pdop) w opisanym zdarzeniu przyszłym wydatki związane z pierwotnym przyznaniem uprawnień do emisji oraz późniejszym nabyciem na wolnym rynku uprawnień do emisji C02 oraz ewentualnym nabyciem jednostek redukcji emisji CER lub ERU stanowią pośredni koszt podatkowy i będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie ujęcia wydatku w księgach rachunkowych (zaksięgowania) na podstawie otrzymanej faktury, albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury?

2015.05.22 - Minister Finansów - DD10.8221.73.2015.MZB
     ∟w zakresie kwalifikacji oraz daty ujęcia kosztów zakupu jednostek emisji gazów cieplarnianych

2015.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/4512-90/15-5/ALN
     ∟zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości nr 72/1; zwolnienie od podatku VAT dostawy prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego; określenie stawki VAT dla sprzedaży praw majątkowych do dokumentacji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji technicznej;

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-45/15-2/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.04.22 - Minister Finansów - DD10.8221.50.2015.MZB
     ∟ustalenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupionych uprawnień do emisji CO2 (EUA) przeznaczonych na pokrycie emisji własnej

2015.03.19 - Minister Finansów - DD10.8221.40.2015.MZB
     ∟koszty uzyskania przychodów w związku z wykorzystaniem przez Spółkę w danym roku części uprawnień do emisji dwutlenku węgla (pytanie nr 3)

2015.03.19 - Minister Finansów - DD10.8221.39.2015.MZB
     ∟moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów w związku z nabyciem uprawnień wtórnych do emisji dwutlenku węgla CER

2015.03.13 - Minister Finansów - DD10.8221.37.2015.MZB
     ∟koszty uzyskania przychodów w związku z wykorzystaniem przez Spółkę w danym roku części uprawnień do emisji dwutlenku węgla

2015.03.13 - Minister Finansów - DD10.8221.36.2015.MZB
     ∟moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów w związku z nabyciem uprawnień wtórnych do emisji dwutlenku węgla CER

2015.03.11 - Minister Finansów - DD10.8221.34.2015.MZB
     ∟moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów w związku z nabyciem uprawnień wtórnych do emisji dwutlenku węgla CER (pytanie nr 2)

2015.03.11 - Minister Finansów - DD10.8221.35.2015.MZB
     ∟koszty uzyskania przychodów w związku z wykorzystaniem przez Spółkę w danym roku części uprawnień do emisji dwutlenku węgla (pytanie nr 3)

2015.03.06 - Minister Finansów - DD10.8221.33.2015.MZB
     ∟koszty uzyskania przychodów w związku z wykorzystaniem przez Spółkę w danym roku części uprawnień do emisji dwutlenku węgla (pytanie nr 3)

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj