Interpretacje do przepisu
art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1723/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.358.2019.1.IM
     ∟Sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej przez rezydenta Szwajcarii.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.491.2019.2.MZ
     ∟Należy wskazać, że zbycie przez rezydenta podatkowego Szwajcarii ogółu praw i obowiązków w Spółce Jawnej nie spowoduje obowiązku rozpoznania przychodu/dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Uzyskany z tego tytułu przychód podlega opodatkowaniu wyłącznie na terenie Szwajcarii.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.316.2019.3.JK3
     ∟Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Polski i z Wielkiej Brytanii przez osobę mająca miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.359.2019.2.JK2
     ∟opodatkowanie diety otrzymanej w ramach stażu odbytego w Belgii

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.332.2019.3.JC
     ∟1. Czy w przypadku połączenia Wnioskodawcy przez przejęcie Spółki szwedzkiej, odsetki wypłacane obligatariuszom z tytułu przejętych obligacji będą zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 18 Ustawy nowelizującej? 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1), czy przedmiotowe odsetki będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 3% zgodnie z alternatywną metodą określoną w treści art. 19 w zw. z art. 21 Ustawy nowelizującej?

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.345.2019.1.JK2
     ∟Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Polski.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.402.2019.1.LZ
     ∟Wydatkowanie przez Wnioskodawcę środki uzyskane ze sprzedaży własnościowego lokalu mieszkalnego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego, służącego realizacji własnych celów mieszkaniowych, może stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.405.2019.2.KP
     ∟W zakresie opodatkowania najmu

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.422.2019.1.KP
     ∟w zakresie opodatkowania najmu

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.391.2019.1.AK
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji polskich spółek, opodatkowania przychodu z odsetek od pożyczki udzielonej polskiej spółce kapitałowej oraz dywidendy wypłaconej przez polską spółkę rezydentowi Wielkiej Brytanii.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.332.2019.2.JM
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych na terytorium ZEA.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.311.2019.1.JK2
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zatrudnianiem personelu lotniczego (osób mających miejsce zamieszkania w Czechach i Bułgarii).

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.193.2019.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.234.2019.2.MK
     ∟Dla zastosowania art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik powinien uzyskać certyfikaty rezydencji od wspólników Spółki Niemieckiej. Przy weryfikacji, czy przekroczony został limit 2.000.000 zł, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinny być brane wszystkie tego rodzaju wypłaty/świadczenia, w tym również wypłaty z tytułu należności, które na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Sumowaniu podlegają wszelkie wypłaty dokonywane w roku podatkowym na rzecz podatnika, tj. wspólnika spółki transparentnej podatkowo.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.427.2019.2.MK
     ∟Ulga abolicyjna.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - KDIPT2-3.4011.388.2019.3.JŚ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z dokonywanym zwrotem ponoszonych przez Wykonawców kosztów noclegów i podróży Wykonawcom noclegów oraz opłacenie kosztów podróży.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.265.2019.3.JM
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych poza granicami Polski.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.389.2019.3.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem Wykonawcom noclegów oraz opłacenie kosztów podróży

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.338.2019.1.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika i obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce związanych z dokonywaniem uczestnikom wypłat i zwrotów, w związku z prowadzeniem przez Spółkę pracowniczych planów kapitałowych (pytanie Nr 1-4).

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.377.2019.3.AKU
     ∟obowiązek podatkowy w Polsce w 2018 r. w związku z przeniesieniem centrum interesów życiowych do Czech

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.342.2019.2.MZ
     ∟Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że wydatkowanie przez Wnioskodawczynię przychodu uzyskanego ze sprzedaży części lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny, na nabycie od męża udziału w budynku mieszkalnym stanowiącego jego odrębny majątek, a następnie na remont tego domu, w którym Wnioskodawczyni zamieszka i będzie realizować własne cele mieszkaniowe, umożliwi zwolnienie od podatku dochodowego uzyskanego przychodu z ww. odpłatnego zbycia, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) – d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.283.2019.1.JK2
     ∟obowiązki płatnika w związku z udostępnianiem miejsc noclegowych pracownikom/zleceniobiorcom z Ukrainy

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.344.2019.2.MZ
     ∟Reasumując należy wskazać, że sprzedaż w 2018 r. nieruchomości nabytej w drodze spadku/ darowizny w 2017 r., stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy. Niemniej jednak w sytuacji, gdy cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni wydatkuje w ciągu dwóch lat - licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano sprzedaży - na spłatę kredytu w banku mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, zaciągniętego na zakup mieszkania, w którym Wnioskodawczyni realizuje własne cele mieszkaniowe to wówczas dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.337.2019.2.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.189.2019.2.AG
     ∟Nie podleganie na terytorium Polski ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na podstawie art. 3 ust. 2a w zw. z ust. 2b pkt 3 ww. ustawy.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.311.2019.5.KP
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów osiąganych z najmu.

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.333.2019.3.MJ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.256.2019.2.JK3
     ∟Opodatkowanie renty otrzymywanej z Polski przez osobę mająca miejsce zamieszkania w Belgii.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.193.2019.3.TW
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia uzyskanego z zagranicy.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.337.2019.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika związane z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat kwot pobieranych od Pożyczkobiorców i przekazywanych na rzecz Operatora wynikających z nabytych przez Inwestorów Pożyczek, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy (Wnioskodawcy).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj