Interpretacje do przepisu
art. 3 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


21/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 3 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.403.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) z tytułu przekazywanych Kontrahentowi, a otrzymanych od klientów spłat wierzytelności nabytych przez Kontrahenta, w tym od spłat kapitału, prowizji i odsetek.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.275.2019.2.DP
     ∟czy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) z tytułu przekazywanych Bankowi, a otrzymanych od klientów spłat wierzytelności nabytych przez Bank, w tym od spłat kapitału, prowizji i odsetek?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.276.2019.1.AW
     ∟Brak zobowiązania do pobrania, przez Wnioskodawcę jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) z tytułu przekazywanych Bankowi, a otrzymanych od klientów spłat wierzytelności nabytych przez Bank, w tym od spłat kapitału, prowizji i odsetek

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.268.2019.2.JS
     ∟w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła w związku z przekazywanymi przez Spółkę do spółki luksemburskiej kwotami odpowiadającymi spłatom Wierzytelności w wykonaniu umowy o administrowanie wierzytelnościami

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.267.2019.1.SP
     ∟czy środki przekazywane przez Inicjatora na rzecz Wnioskodawcy w ramach świadczenia usługi obsługi Wierzytelności stanowią zyski przedsiębiorstw w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku dochodowego w Polsce oraz czy środki uzyskane od klientów Inicjatora przekazywane na rzecz Wnioskodawcy w ramach usługi obsługi Wierzytelności nie będą stanowiły płatności, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego w Polsce

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.231.2019.1.DP
     ∟1. Czy środki uzyskane od klientów Wnioskodawcy przekazywane na rzecz SSPE w ramach usługi obsługi Wierzytelności nie będą stanowiły płatności, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek poboru podatku u źródła? 2. Czy środki przekazywane przez Wnioskodawcę na rzecz SSPE w ramach świadczenia usługi obsługi Wierzytelności stanowią zyski przedsiębiorstw w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej i w konsekwencji nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.318.2018.1.AJ
     ∟Kwestia opodatkowania wartości płatności otrzymanych za pośrednictwem polskiej spółki od Dłużników z tytułu spłat wierzytelności w ramach umowy zawartej z irlandzkim rezydentem podatkowym o administrowanie Wierzytelnościami.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.388.2018.1.AN
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy: - Cena należna Spółce od SPV za nabyte Wierzytelności wynikające z Umów Leasingu operacyjnego, jak i Umów Leasingu finansowego, nie będzie stanowiła przychodu po stronie Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); - Cena należna Spółce od SPV za nabyte Wierzytelności Pożyczkowe stanowić będzie przychód Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 3); - Wartość Wierzytelności Pożyczkowych w zakresie kwoty głównej pożyczki niespłaconej na datę graniczną będzie kosztem uzyskania przychodu Spółki jednorazowo w dniu zbycia tych Wierzytelności Pożyczkowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4); - Płatności otrzymane przez Spółkę od Dłużników z tytułu spłaty Wierzytelności (wynikających z Umów Leasingu oraz Umów Pożyczki), które będą przekazywane przez Spółkę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie Wierzytelnościami, nie będą stanowiły przychodu SPV podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.261.2018.1.AJ
     ∟Kwestia braku obowiązku pobrania podatku w kontekście opodatkowania u źródła w Polsce płatności przekazywanych przez Wnioskodawcę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie wierzytelnościami.

2017.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.268.2017.1.AJ
     ∟w zakresie opodatkowania u źródła płatności otrzymanych przez SPV za pośrednictwem Spółki od Dłużników z tytułu spłaty wierzytelności (w wykonaniu umowy o administrowanie Wierzytelnościami)

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.347.2017.1.JK2
     ∟PIT - w zakresie opodatkowania u źródła dochodów z tytułu usług wykonywanych przez nierezydentów na rzecz zakładów polskiej spółki (Wnioskodawcy).

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.225.2017.1.AJ
     ∟W myśl art. 11 ust. 2 tej umowy jednakże takie odsetki mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek. Właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania tego ograniczenia. Zatem w związku z wypłatą należności odsetkowych na rzecz niemieckiego rezydenta podatkowego, w przypadku przedstawienia przez tego kontrahenta certyfikatu rezydencji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła jedynie w wysokości 5% wypłaconych kwot.

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.362.2017.1.MST
     ∟Czy płatności otrzymane przez Spółkę od Dłużników z tytułu spłaty Wierzytelności, które będą przekazywane przez Spółkę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie Wierzytelnościami, nie będą podlegały podatkowi u źródła

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.257.2017.1.BG
     ∟czy dochody (przychody) Wydawcy z tytułu środków przekazywanych na podstawie umowy przez Fundację będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na terenie Polski i czy z tego tytułu na Fundacji spoczywać będą obowiązki płatnika tego podatku

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.122.2017.1.AJ
     ∟w zakresie metodologii ustalenia udziału wartości nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (lub praw do takich nieruchomości) w wartości aktywów Polskich Spółek Zależnych oraz w zakresie opodatkowania w Polsce dochodów Wnioskodawcy ze zbycia udziałów Polskich Spółek Zależnych

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.1108.2016.4.RS/JC
     ∟w zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy na terenie Polski i podlegania obowiązkowi podatkowemu w Polsce w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1010.2016.1.PW
     ∟w zakresie zastosowania właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

2012.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1602/08-6/12/S/MS
     ∟Czy przy obliczaniu wartości Firmy dla celów amortyzacji w rozumieniu art. 16b ust. 2 pkt 2 w powiązaniu z art. 16g ust. 2 ustawy CIT nie uwzględnia się wartości rynkowej przejętych maszyn, urządzeń oraz samochodów będących przedmiotem umów leasingu operacyjnego, jak również zobowiązań z nimi związanych, które wyłącznie ze względu na art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości zostały wykazane odpowiednio jako aktywa i zobowiązania w bilansie Sprzedającego a umowy leasingu nie spełniały warunków, o których mowa w art. 17f ustawy o CIT?

2008.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-104/08-2/PS
     ∟W przypadku sprzedaży przedmiotowej hali magazynowej koszt uzyskania przychodów stanowią wydatki poniesione na jej nabycie pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych. Jako sumę odpisów amortyzacyjnych należy rozumieć odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jak i odpisy, które nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

2006.06.28 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-118/206/06 /DP
     ∟W jaki sposób należy ustalić łączną wartość początkową środków trwałych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa?

2005.08.04 - Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik - PB/415/81/05/BM
     ∟Czy sprzedaż środka trwałego (na który w latach jego budowy skorzystano z ulgi inwestycyjnej oraz premii inwestycyjnej) po upływie 5 lat w ciągu roku kalendarzowego w miesiącu następnym po miesiącu w którym ten okres 5 lat minął od wprowadzenia tych inwestycji do ewidencji środków trwałych spółki nie spowoduje utraty prawa do tych odliczeń ?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj