Interpretacje do przepisu
art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


844/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.448.2019.2.GG
     ∟obowiązki płatnika w związku z zapłatą zaległych składek ZUS

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.403.2019.1.PPK
     ∟Obowiązki płatnika

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.375.2019.1.MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą za jego pośrednictwem odsetek i dyskonta z listów zastawnych i obligacji

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.383.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej, tj. w formacie pliku PDF, przesłane przez Kontrahenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail) można uznać za certyfikaty rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych– jest prawidłowe.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.387.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej, tj. w formacie pliku PDF, przesłane przez Kontrahenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail) można uznać za certyfikaty rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych– jest prawidłowe.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.455.2019.1.MS
     ∟obowiązki płatnika, związane z uczestnictwem Osób Uprawnionych w programie motywacyjnym

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.350.2019.2.SK
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwolnieniem z opodatkowania wypłaconego świadczenia na rzecz byłej pracownicy

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.474.2019.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uprawnionym pracownikom kuponów żywieniowych

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.461.2019.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku ze sfinansowaniem pracownikom wycieczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.350.2019.2.AK
     ∟Dotyczy obowiązków Spółki jako płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Wnioskodawcy w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.378.2019.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z organizowaniem akcji marketingowej

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.315.2019.3.AK
     ∟Dotyczy obowiązków Spółki jako płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Wnioskodawcy w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę holenderską.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.486.2019.1.AC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem w Zdarzeniu przyszłym II Akcji na zasadach przyrzeczenia publicznego i Gry hazardowej

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.338.2019.1.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika i obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce związanych z dokonywaniem uczestnikom wypłat i zwrotów, w związku z prowadzeniem przez Spółkę pracowniczych planów kapitałowych (pytanie Nr 1-4).

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.296.2019.1.JK2
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zatrudnianiem obywatela Mołdawii na umowę zlecenia.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.291.2019.3.PP
     ∟obowiązki płatnika z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.328.2019.1.LZ
     ∟Jednorazowa wartość nagrody wypłacanej przez Spółkę nie przekroczy kwoty 2000 zł, to otrzymanie przedmiotowych nagród korzysta/będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, na Wnioskodawcy jako płatniku nie ciążą/ nie będą ciążyły obowiązki pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR, zgodnie z art. 42 ust. 1a tej ustawy.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.290.2019.2.PP
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.294.2019.2.ASZ
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.428.2019.1.IR
     ∟Okres przedawnienia zobowiązania podatkowego

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.293.2019.2.IL
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.292.2019.2.IL
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem sądu wraz z ustawowymi odsetkami

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.334.2019.1.AK
     ∟Dotyczy obowiązków Spółki jako płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Wnioskodawcy w programie motywacyjnym organizowanym przez zagraniczną spółkę matkę.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.200.2019.2.BG
     ∟czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej: - od Spółki Irlandzkiej G., są certyfikatami rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - od Spółki Irlandzkiej F. (tj. przez dedykowany Spółce Panel Pomocy) są certyfikatami rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 ww. ustawy

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.154.2019.1.JC
     ∟Czy Wnioskodawca, działając jako płatnik, o którym mowa w art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p., powinien uwzględniać opisany powyżej: (1) niemiecki certyfikat rezydencji swojego kontrahenta, w którego treści wydający go urząd zaznaczył tiret „jest rezydentem Republiki Federalnej Niemiec”, (2) austriacki certyfikat rezydencji swojego kontrahenta - (w odniesieniu do płatności dokonanych na rzecz tych kontrahentów) w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania każdego z nich bez względu na sposób wypełnienia przez tych kontrahentów rubryki „czas naliczania (również czas przyszły, jeśli ma zastosowanie)” w Części I B (certyfikat niemiecki) i rubryki „data lub okres otrzymania przychodu” w Części II (certyfikat austriacki)?

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.134.2019.1.KF
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.250.2019.2.LS
     ∟W związku z powyższym, mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca nie jest podmiotem który dokonuje wypłaty gotówkowej pracownikom uczestniczącym w Planie, nie ciążą na Wnioskodawcy obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązki informacyjne wynikające z treści art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dokonania wypłaty gotówkowej uczestnikom przez podmiot trzeci.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.239.2019.2.LS
     ∟Mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca nie jest podmiotem który dokonuje wypłaty gotówkowej pracownikom uczestniczącym w Planie, nie ciążą na Wnioskodawcy obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązki informacyjne wynikające z treści art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dokonania wypłaty gotówkowej uczestnikom przez podmiot trzeci.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.129.2019.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia obywatelom Ukrainy.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.160.2019.2.AK
     ∟W zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Wnioskodawcy w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę luksemburską

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj