Interpretacje do przepisu
art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


83/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1445/15-3/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank akcjami promocyjnymi, w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami lojalnościowymi oraz w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami polegającymi na promocji i reklamie Banku.

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1445/15-5/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank akcjami promocyjnymi, w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami lojalnościowymi oraz w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi przez Bank programami polegającymi na promocji i reklamie Banku.

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-485/15-4/MM
     ∟Opodatkowanie nagród sprzedaży premiowej

2015.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-781/15-2/JK3
     ∟Opodatkowanie przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-221/15/BD
     ∟Czy świadczenia zarówno rzeczowe, jak i w postaci środków pieniężnych zasilających rachunki bankowe klientów, przekazywane klientom i potencjalnym klientom w ramach promocji i reklamy Banku, o ile nie są wydawane jako wygrane, nagrody w grach losowych, konkursach czy sprzedaży premiowej (w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i których wartość nie przekracza kwoty 200 zł – korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a cyt. ustawy?

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-907/15-2/MS2
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym świadczenia dokonywane na rzecz Klientów w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego stanowią środki uzyskane w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w konsekwencji będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-680/15-2/EC
     ∟Czy świadczenia dokonywane w związku z akcjami promocyjnymi oferowanymi przez Bank przekazywane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą należy zakwalifikować do źródeł przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zmianami; dalej jako: „ustawa o pdof’) i związku z tym na Banku nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? (pyt. 1) Czy w przypadku stwierdzenia, że świadczenia, o których mowa w pytaniu nr 1, nie stanowią przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, świadczenia te należy uznać za świadczenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof i w związku z tym Bank - jako płatnik podatku zobowiązany jest do pobierania zryczałtowanego 10% podatku od tych świadczeń zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o pdof.? (pyt. 2)

2015.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-683/15-2/MP
     ∟Obowiązek Spółki jako płatnika związanych z przekazaniem Klientom świadczeń w ramach organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych stanowiących konkursy, loterie oraz sprzedaże premiowe

2015.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-684/15-2/MP
     ∟Obowiązek Spółki jako płatnika związany z opodatkowaniem przychodów z tytułu wydawanych przez Bank nieodpłatnych świadczeń w ramach organizowanych akcji promocyjnych oraz reklamowych.

2015.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-686/15-2/MS2
     ∟Czy nagrody (premie) pieniężne wydane przez Bank klientom (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej), w związku z opisanymi w stanie faktycznym promocjami usług finansowych, polegającymi na sprzedaży premiowej oferowanych przez Bank Produktów Finansowych, których jednorazowa wartość przekroczy 760 zł, podlegać będą zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF) opodatkowaniu 19% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od całej uzyskanej przez klienta kwoty nagrody (premii), tj. bez pomniejszenia o kwotę wskazaną w art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF. Innymi słowy, czy słuszne jest stanowisko Banku, że jeżeli wartość jednorazowej nagrody przekroczy 760 zł, to wartość ta, a nie nadwyżka ponad tą kwotę stanowi podstawę opodatkowania 19% stawką podatku, a kwota równa 760 zł z art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF nie stanowi kwoty wolnej od opodatkowania pomniejszającej podstawę opodatkowania, tylko kwotę, do wysokości której jednorazowa wartość nagrody przyznanej klientom w związku ze sprzedażą premiową Produktów Finansowych podlega zwolnieniu z opodatkowania?

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-446/15-2/MK
     ∟zakresie zakresie skutków podatkowych związanych z obniżeniem lub całkowitym zwolnieniem Klienta z opłaty manipulacyjnej pobieranej przez Towarzystwo za wydanie certyfikatów inwestycyjnych FIZ lub w związku ze zbyciem jednostek uczestnictwa FIO poprzez pomniejszenie ceny ich nabycia przez Klienta oraz ciążących na Spółce z tego tytułu obowiązkach płatnika

2015.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-367/15/MM
     ∟Czy świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w związku z opisanymi akcjami i programami promocyjnymi będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako nagrody związane ze sprzedażą premiową przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie, natomiast w przypadku niespełnienia powyższych warunków będą podlegały opodatkowaniu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-366/15/ENB
     ∟Czy świadczenia dokonywane przez bank na rzecz klientów w związku z opisanymi promocjami nie będą stanowić przysporzenia majątkowego (przychodu) klienta, od którego powinien zostać pobrany zryczałtowany podatek dochodowy?

2015.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-368/15/ENB
     ∟Czy w związku z opisanymi promocjami po stronie klientów powstanie przysporzenie majątkowe (przychód), od którego bank jako płatnik powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

2015.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-263/15-4/MK
     ∟Czy świadczenie dokonywane na rzecz klientów w ramach przedstawionego programu premiowego stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1328) dalej jako: „ustawa nowelizacyjna”), i w przypadku spełnienia wymagań wynikających z ww. ustawy będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-199/15-3/MK
     ∟w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu wydawanych przez Bank uczestnikom nagród w ramach organizowanych loterii promocyjnych w organizowanych akcjach promocyjnych

2015.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-199/15-4/MK
     ∟Należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., do przekazywanych nieodpłatnych świadczeń dokonywanych w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę promocji, skutkujących osiągnięciem przez Klientów, jak i potencjalnych Klientów przychodów z tytułów innych niż konkursy, loterie i sprzedaże premiowe, zastosowanie znajdują zasady opodatkowania wyrażone w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, a tym samym Wnioskodawca zobowiązany będzie do poboru zryczałtowanego 19% podatku dochodowego, z uwzględnieniem zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy.

2015.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-199/15-2/MK
     ∟w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu wydawanych przez Bank uczestnikom nagród w ramach organizowanych konkursów w związku z organizowaniem akcji promocyjnych

2015.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-198/15-2/MK
     ∟1. Czy Nagrody wydawane Klientom w ramach akcji promocyjnych przedstawionych w opisie stanu faktycznego stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2012. 361 ze zm.) i tym samym w przypadku, gdy ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł korzystają one ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, co z kolei oznacza, iż Bank nie pełni funkcji płatnika podatku w przedmiotowym zakresie? 2. Czy Nagrody wydawane Klientom w ramach akcji promocyjnych przedstawionych w opisie stanu faktycznego stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową i tym samym w przypadku, gdy ich jednorazowa wartość przekracza kwotę 760 zł podlegają one opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego płatnikiem jest Bank?

2015.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-202/15-2/MK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym świadczenia dokonywane na rzecz Klientów w ramach przedstawionego schematu stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy PIT i w konsekwencji będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4511-74/15/AŻ
     ∟opodatkowanie przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4511-73/15/AŻ
     ∟opodatkowanie przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-116/15-2/MG
     ∟Czy przychody z nagród związanych ze sprzedażą premiową, opodatkowane do tej pory na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2015 r. nadal podlegają opodatkowaniu na podstawie tych przepisów?

2015.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-60/15/IB
     ∟Czy nagrody jakie Wnioskodawca będzie wydawał w ramach wyżej opisanych akcji promocyjnych mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.?

2015.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-1059/14-4/JK
     ∟Bank jako płatnik nie będzie zobowiązany do wykonywania funkcji płatnika w odniesieniu do oferowanych klientom Banku świadczeń w obszarze polityki cenowej bowiem świadczenia te jako oferowane do szerokiego grona Klientów nie będzie stanowiło przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wnioskodawca nie będzie miał również obowiązków płatnika w odniesieniu do oferowanych w ramach sprzedaży premiowej, jednorazowych nagród o wartości nieprzekraczających 760 zł, bowiem nagrody te będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku przekroczenia tej kwoty, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku w wysokości 10% nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Bank jako płatnik obowiązany będzie pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 19% świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy, w odniesieniu do świadczeń oferowanych w ramach promocji i reklamy, tj. kwot pieniężnych, wypłaty za polecenie Klienta, z uwagi na brak zwolnienia tych świadczeń na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy. Natomiast świadczenie w postaci dodania do konta w czasie trwania promocji karty na bezpłatne korzystanie z usług medycznych, będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy, jeżeli jednorazowa wartość tego świadczenia nie przekroczy 200 zł. Bank będzie zobowiązany do poboru 19% podatku od tego świadczenia, gdy jego jednorazowa wartość przekroczy 200 zł.

2015.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1029/14-7/MG
     ∟Należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., do przekazywanych nieodpłatnych świadczeń dokonywanych w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę promocji, skutkujących osiągnięciem przez Klientów, jak i potencjalnych Klientów przychodów z tytułów innych niż konkursy, loterie i sprzedaże premiowe, zastosowanie znajdują zasady opodatkowania wyrażone w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, a tym samym Wnioskodawca zobowiązany będzie do poboru zryczałtowanego 19% podatku dochodowego, z uwzględnieniem zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy.

2015.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1029/14-6/MG
     ∟Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku, dla opisanych w stanie faktycznym świadczeń skutkujących osiągnięciem przez Klientów za pośrednictwem Banku przychodów z tytułu konkursów, loterii oraz sprzedaży promocyjnej (w tym tzw. cash back), zastosowanie będą mieć zasady opodatkowania wyrażone w art. 30 ust. 1 pkt 2 UPDOF z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 UPDOF, a tym samym Bank zobowiązany będzie do poboru zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem zwolnień zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 UPDOF?

2015.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1008/14-4/MK
     ∟Wnioskodawca jako organizator Akcji, będzie wydawał nagrody związane ze sprzedażą premiową, to do przychodów z tego tytułu znajdzie zastosowanie zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

2015.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1009/14-4/MG
     ∟Ponieważ Wnioskodawca jako organizator przedmiotowych Akcji, będzie wydawał nagrody związane z organizowanymi loteriami audiotekstowymi lub promocyjnymi oraz konkursami, to do przychodów z tego tytułu zastosowanie znajdą zwolnienia z opodatkowania, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015.03.04 - Minister Finansów - DD3.8222.2.127.2015.MCA
     ∟Czy udostępnianie wybranym klientom Banku kodów pozwalających na nieodpłatne lub częściowo odpłatne nabycie programu komputerowego od osoby trzeciej współpracującej z Bankiem będzie świadczeniem w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym Bank obowiązany będzie na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do pobrania zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od wartości tych świadczeń?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj