Interpretacje do przepisu
art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5860/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.137.2019.2.PS
     ∟WŁASNE CELE MIESZKANIOWE – SPŁATA KREDYTU zaciągniętego po odpłatnym zbyciu mieszkania.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.147.2019.2.KK
     ∟Czy podatkowi dochodowemu od osób fizycznych podlega zbycie przez Wnioskodawczynię udziałów w nieruchomości nabytych w drodze spadku, zniesienia współwłasności i kupna, jeżeli upłynęło 5 lat od ich nabycia?

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.106.2019.7.AD
     ∟Czy przychód uzyskany z planowanej w 2019 r. sprzedaży budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz przylegającego do niego pola będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.271.2019.2.KP
     ∟Samo wydatkowanie dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawcę na nabycie nieruchomości, bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym 2-letnim terminie, nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, dochód uzyskany w 2018 r. z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w 2018 r. w drodze darowizny, w związku z podpisaniem aktu przenoszącego własność nieruchomości dopiero w 2021 lub 2022 r., a więc po upływie 2 lat, o których mowa w ww. przepisie ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych - Wnioskodawca będzie obowiązany opodatkować 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.108.2019.2.JM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.144.2019.2.MKA
     ∟Skutki podatkowe odwołania darowizny nieruchomości i ich zbycia w drodze umowy o dożywocie.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-18/16-2/MM
     ∟Wydatkowanie do końca roku 2012 przychodu uzyskanego ze sprzedaży w dniu 8 grudnia 2010 r. lokalu mieszkalnego na nabycie na własne cele mieszkaniowe nowego lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach umowy deweloperskiej zawartej w dniu 27 maja 2011 r., w sytuacji gdy nabycie własności lokalu od dewelopera (przeniesienie własności) nastąpiło w dniu 14 czerwca 2013 r. uprawnia Wnioskodawcę do zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.217.2019.1.SR
     ∟Odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości, nabytej w drodze rozwiązania umowy dożywocia oraz zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości, stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie upłynął pięcioletni okres wskazany w ww. przepisie. Wydatkowanie części uzyskanego z ww. tytułu przychodu na spłatę kredytu refinansowego oraz odsetek od ww. kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię i Jej męża na spłatę kredytu, który zaciągnięty został przez Wnioskodawczynię i Jej męża na nabycie zabudowanej nieruchomości, w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych, będzie umożliwiało Wnioskodawczyni skorzystanie ze zwolnienie od podatku dochodowego uzyskanego dochodu z ww. odpłatnego zbycia

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.101.2019.1.AA
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.125.2019.3.MH
     ∟Zbycie udziału w nieruchomości

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.170.2019.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.142.2019.2.IF
     ∟W sytuacji, gdy cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni wydatkuje w ciągu dwóch lat – licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano sprzedaży – na spłatę kredytu w banku mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, zaciągniętego wspólnie z mężem na zakup domu, w którym Wnioskodawczyni realizuje własne cele mieszkaniowe to wówczas dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.158.2019.1.MG
     ∟zbycie udziału w lokalu mieszkalnym.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.143.2019.1.JK
     ∟Zamiana nieruchomości jako źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.173.2019.1.SK
     ∟Skutki podatkowe przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.123.2019.2.IL
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dożywocia

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.172.2019.2.LS
     ∟Reasumując, należy stwierdzić, że wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków ze sprzedaży pierwszego lokalu mieszkalnego zakupionego w 2015 r. które przeznaczy na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego (jednokrotnie lub wielokrotnie i rozłożone w czasie 3 lat licząc od końca roku podatkowego) oraz na wydatki dotyczące wykończenia lokalu mieszkalnego tj. wyposażenie lokalu mieszkalnego w podłogi, gładzie ścienne, armaturę, glazurę, terakotę, wannę, WC, umywalkę, zlew kuchenny, rury hydrauliczne, instalację elektryczną, podwieszany sufit, lampy oświetleniowe (wbudowane na stałe w sufit i ściany), rolety okienne (wbudowane w ramy okna wewnątrz lokalu, zintegrowane z oknem na stałe), materiały budowlane jak kleje do podług farby ścienne i sufitowe a także wydatki poniesione na opłaty notarialne, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do skorzystania ze zwolnienia nie uprawniają natomiast wydatki poniesione na zakup stałych zabudów meblowych, ponieważ nie spełniają wymogów dyspozycji zawartej w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 25 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jest to wydatek na zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego. Koszty notarialne poniesione na pierwszy lokal mieszkalny Wnioskodawca może zaliczyć do koszów uzyskaniu przychodu.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.153.2019.2.MZ
     ∟Wydatki – na spłatę tej części kredytu, którą Wnioskodawczyni uwzględni w kosztach uzyskania przychodu w postaci sfinansowanych z tego kredytu wydatków na dokończenie budowy domu – nie mogą być jednocześnie traktowane jako wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego wydatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości na spłatę kredytu udzielonego na dokończenie tego domu, nie uprawnia do zastosowania przedmiotowego zwolnienia w zakresie, w jakim wydatki poniesione na te cele będą stanowiły koszt uzyskania przychodu. Należy podkreślić, że udokumentowane wydatki poniesione na dokończenie budynku mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu tylko w takiej części, w jakiej dotyczą udziału w nieruchomości, którego przychód podlega opodatkowaniu.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.61.2019.5.SŻ
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie nieutracenia uprawnień do ulgi mieszkaniowej w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości wraz z budynkiem mieszkalnym wybudowanym z przychodu z odpłatnego zbycia innej nieruchomości

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.161.2019.3.JG1
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.139.2019.1.JK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku (koszty uzyskania przychodu).

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.141.2019.2.PS
     ∟W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej uprzednio w darowiźnie a zwróconej następnie w wyniku rozwiązania tej umowy.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.169.2019.3.SŻ
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.106.2019.3.MH
     ∟możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.143.2019.2.AKR
     ∟koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.132.2019.1.KP
     ∟Czy chcąc skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (mieszkania stanowiącego majątek odrębny) Wnioskodawca jest uprawniony do uwzględnienia w całości wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego (który będzie stanowił majątek wspólny małżonków), czy tylko w ułamku odpowiadającemu 1/2 udziału we współwłasności?

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.131.2019.2.MG
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.100.2019.1.JK3
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 updof.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.21.2019.2.DJ
     ∟Obowiązek podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.115.2019.2.KS1
     ∟określenia źródła przychodu ze zbycia nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj