Interpretacje do przepisu
art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5860/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.115.2019.1.MZ
     ∟W związku z tym, że przychód ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym otrzymanego w spadku, Wnioskodawca wydatkował na zakup lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizować własne cele mieszkaniowe, należy zatem stwierdzić, że spełnione zostały wymogi do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że wydatkowanie w wymaganym ww. przepisami terminie środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w 2016 r. na nabycie lokalu mieszkalnego, w którym to lokalu Wnioskodawca realizować będzie własne cele mieszkaniowe, tj. będzie mieszkać, natomiast wcześniej ww. lokal mieszkalny Wnioskodawca będzie wynajmować, można uznać za własny cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 tejże ustawy.

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.70.2019.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.2.2019.3.MJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.20.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.16.2019.3.KK
     ∟skutków podatkowych zbycia nieruchomości

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.56.2019.1.AKR
     ∟kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego oraz kosztów tego zbycia

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.20.2019.2.JS
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości w styczniu 2022 roku będzie podlegała obowiązkowi opodatkowania jako źródło przychodu i naliczenia podatku dochodowego od jej sprzedaży?

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.53.2019.1.MS
     ∟Czy przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w części przeznaczonej na spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, zaciągniętego przez rodziców na mieszkanie (w którym zamieszkują Zainteresowani), korzystają ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 131 w powiązaniu z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) updof?

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.31.2019.2.MJ
     ∟zwolnienie przedmiotowe

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.458.2018.1.MST
     ∟Skutki podatkowe otrzymania dożywotniej renty w zamian za przeniesienie własności nieruchomości.

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.441.2018.4.DW
     ∟1. W przypadku gdyby Wnioskodawca dokonał sprzedaży lokalu w miesiącu lutym 2019 r., a mieszkanie zostało przez Wnioskodawcę nabyte w 2018 r. na podstawie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, to czy istnieje po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w związku z planowaną transakcją kupna-sprzedaży? 2. Czy do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczają się koszty w postaci spłaty dokonanej na rzecz byłej małżonki ... dokonanej w wyniku podziału majątku wspólnego, w wyniku którego Wnioskodawca stał się jedynym podmiotem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, które następnie przekształcono w odrębność własność lokalu mieszkalnego oraz koszty w kwocie 9.103,06 zł związane z uregulowaniem należności na rzecz spółdzielni przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, kwota spłaconego wraz z czynszem kredytu obciążającego lokal i kwota 1536 zł tytułem kosztów ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przed notariuszem, przy założeniu, że wydatki te zostaną właściwie udokumentowane?

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.32.2019.2.AW
     ∟Na tle opisanego stanu faktycznego po stronie Wnioskodawców powstała wątpliwość, czy ciąży na nich obowiązek podatkowy obejmujący zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. W szczególności Wnioskodawcy mają wątpliwość, kiedy w ich przypadku nastąpiło nabycie zbytej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.12.2019.3.DA
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.33.2019.2.MKA
     ∟Ulga mieszkaniowa – wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości przed dniem uzyskania przychodu (umowa przedwstępna sprzedaży), remont oraz na spłatę kredytu.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.46.2019.1.AKR
     ∟skutków podatkowych odpłatnego nieruchomości

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.18.2019.3.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.8.2019.2.DW
     ∟1. Czy w związku ze zbyciem w 2018 r. przedmiotowego lokalu ciąży na Wnioskodawcy obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od całości przychodu uzyskanego ze sprzedaży, tj. 225.000 zł, czy wyłącznie od kwoty przychodu odpowiadającej 5/6 udziału w nieruchomości (tj. kwoty 187.500 zł) nabytego w spadku po ojcu W. (4/6 udziału) oraz w wyniku działu majątku z obowiązkiem spłaty udziału siostry E. (1/6 udziału)? 2. Czy kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu są dla Wnioskodawczyni: - kwota opłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych od działu spadku i spłaty pozostałych uczestników w wysokości 1.000 zł? - kwota spłaty, którą zgodnie z działem spadku Wnioskodawczyni zapłaciła siostrze E. w wysokości 50.000 zł? 3. Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia Lokalu może być w części zwolniony z opodatkowania, w sytuacji kiedy w części zostanie przeznaczony na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawczyni, tj. spłatę kredytu hipotecznego?

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.42.2019.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.13.2019.2.JS
     ∟Czy wydatkowanie środków na wskazany remont odziedziczonej nieruchomości uprawnia do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.66.2019.1.DJ
     ∟Możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.39.2019.1.SŻ
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego (własne cele mieszkaniowe).

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.38.2019.2.SK
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia prawa do udziału w gospodarstwie rolnym.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.63.2019.2.SK
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia prawa do udziału w gospodarstwie rolnym.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.42.2019.1.KK
     ∟skutki podatkowe zniesienia współwłasności nieruchomości

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.1.2019.2.MG
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.13.2019.2.JK3
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 updof.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.41.2019.2.JK
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym traktuje art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku zbycia gospodarstwa.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.63.2019.1.AK
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia oraz określenie daty nabycia przez Wnioskodawcę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego pierwotnie nabytego do majątku odrębnego Wnioskodawcy, a następnie przekazanego w formie darowizny do wspólności majątkowej małżeńskiej, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód i ustanie ustawowej wspólności małżeńskiej oraz podział majątku dorobkowego na skutek czego Wnioskodawcy przysługiwało wyłączne prawo do ww. lokalu.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.26.2019.3.MJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia mieszkania.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.35.2019.1.JS
     ∟Czy jeżeli wraz z mieszkaniem Wnioskodawca odziedziczył długi spadkowe i dużą część dochodu ze sprzedaży mieszkania przeznaczył na spłatę zobowiązań to czy podatek dochodowy od osób fizycznych ze sprzedaży nieruchomości 19% może zapłacić o kwotę pomniejszoną o spłacone zadłużenia po zmarłym ojcu?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj