Interpretacje do przepisu
art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5860/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.377.2019.1.MG
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.388.2019.2.KP
     ∟W zakresie sposobu dokumentowania wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.384.2019.1.LS
     ∟Wydatki związane z wykupem lokalu mieszkalnego, nabyciem zaświadczeń oraz pośrednictwem biura nieruchomości, nie są nakładami zwiększającymi wartość nieruchomości, o którym mowa w art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Należy również wskazać, że przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może zostać pomniejszony o koszty tj. koszty nabycia zaświadczeń oraz koszty pośrednictwa biura nieruchomości. Ponadto należy wskazać, że wydatkowanie przez Wnioskodawczynię środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego (po uwzględnieniu kosztów odpłatnego zbycia) które przeznaczy na transport samochodem, wywóz ziemi z dziury, przywóz materiałów budowlanych, wizyty kierownika budowy, na sprawdzenie wody w sanepidzie, zmianę szamba, monitoring i oświetlenie, modernizację studni głębinowej, na rozbudowę domu, na koszty projektów (architekt, geodeta, geolog) oraz na niwelację terenu, prace koparki wykopanie dziury, wykonanie - naprawę drenażu istniejącego domu, wykonanie - naprawę studni chłonnej - deszczowej, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do skorzystania ze zwolnienia nie uprawniają natomiast wydatki poniesione na sprawdzenie wody w sanepidzie, ponieważ nie spełniają wymogów dyspozycji zawartej w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 25 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.408.2019.1.AKR
     ∟Czy sprzedaż ww. nieruchomości mieszkalnej (lokalu mieszkalnego) położonej na terytorium Polski przed upływem pięciu lat od jej nabycia i przeznaczenie dochodu ze sprzedaży tego lokalu na własne cele mieszkaniowe, takie jak: remont własnej nieruchomości mieszkalnej (domu mieszkalnego) w Polsce, tak samo zakup gruntu budowalnego i wybudowanie na nim nieruchomości mieszkalnej z tym, że na terytorium innego państwa UE (Grecji), będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.260.2019.3.KP
     ∟Czy odpłatne zbycie udziału Wnioskodawcy w nieruchomości w części odziedziczonej w spadku po rodzicach podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym?

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.333.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.49.2018.13.AD
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku i możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy nabycie nowego lokalu miało miejsce przed zbyciem nieruchomości.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.279.2019.2.JK
     ∟Skutki podatkowe zbycia lokalu nabytego w spadku.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.368.2019.1.KK
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.168.2019.7.KF
     ∟Sprzedaż nieruchomości (działek gruntu).

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.406.2019.1.SR
     ∟brak możliwości zaliczenia spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców do kosztów uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem działu spadku

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.349.2019.2.LZ
     ∟Dokonane przez Wnioskodawcę w 2017 r. odwołanie darowizny skutkowało tym, że Wnioskodawca ponownie stał się właścicielem nieruchomości (domu). Dlatego za datę nabycia nieruchomości przez Wnioskodawcę należy uznać dzień, w którym nastąpiło odwołanie darowizny oraz zwrotne przeniesienie domu. Skoro zatem Wnioskodawca sprzedał opisaną we wniosku nieruchomość w dniu 7 czerwca 2017 r., tj. przed upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło zwrotne przeniesienie własności, to sprzedaż ta podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.407.2019.1.SR
     ∟możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.272.2019.2.AK
     ∟Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku po ojcu oraz w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.306.2019.1.MKA
     ∟Ulga mieszkaniowa – wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości na remont domu będącego własnością małżonka.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.261.2019.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.262.2019.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.343.2019.2.KS1
     ∟możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu osiągniętego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, w przypadku nabycia dwóch lokali mieszkalnych, które będą wynajmowane

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.421.2019.2.MZ
     ∟Przychód ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym położonym w Sz. przy ul. A. przeznaczony w ustawowym terminie na spłatę kredytu, zaciągniętego na wykup udziałów w lokalu położonym w Sz. przy ul. S., mógłby podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, ale wyłącznie wówczas, gdyby kredyt ten został zaciągnięty przed datą uzyskania przychodu ze zbycia udziału w lokalu mieszkalnym. Jednak warunku tego Wnioskodawczyni nie spełnia, gdyż kredyt został zaciągnięty w dniu 22 stycznia 2016 r., natomiast sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym miała miejsce w 2015 r. Tym samym nie został spełniony jeden z warunków, o jakich mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy. W związku z powyższym niedopuszczalne jest skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia w sytuacji, gdy kredyt został zaciągnięty po dniu uzyskania przychodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym. Zatem stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie spłata kredytu nie stanowi wydatku na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem kredyt ten został udzielony Wnioskodawczyni po uzyskaniu przychodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.255.2019.2.KP
     ∟Sprzedaży nieruchomości.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.369.2019.2.KR
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – cele mieszkaniowe

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.263.2019.3.JG
     ∟W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia dochodu ze sprzedaży nieruchomości wydatków poniesionych na zakup działki.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.269.2019.2.JK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania. Koszty uzyskania przychodu.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.300.2019.2.ASZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości nabytych w spadku.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.317.2019.4.LS
     ∟Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że sprzedaż w 2019 roku 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, która została nabyta w drodze darowizny w 2012 roku nie będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawę opodatkowania będzie stanowić, zgodnie z art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze sprzedaży od brata w 2014 roku, a kosztami nabycia ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy. W analizowanej sprawie kosztami nabycia będzie wartość (cena) nabycia 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego od brata oraz udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość lokalu mieszkalnego. Natomiast spłata kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę na nowy lokal mieszkalny w którym Wnioskodawca będzie realizował własne cele mieszkaniowe, może być potraktowana jako wydatek na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) ww. ustawy. Zatem, przeznaczenie uzyskanego przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na ten właśnie cel uprawnia Wnioskodawcę do zwolnienia od podatku dochodowego dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.338.2019.1.KU
     ∟zaliczenie przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia działek do właściwego źródła przychodów

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.344.2019.3.EC
     ∟Zakwalifikowanie do źródła przychodu z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanej ceny sprzedaży udziału w nieruchomości oraz niewystąpienia przychodu z tego tytułu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie odsetek wynikających z opóźnienia w płatności ceny sprzedaży udziału w nieruchomości.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.326.2019.2.EC
     ∟Zakwalifikowanie do źródła przychodu z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanej ceny sprzedaży udziału w nieruchomości oraz niewystąpienia przychodu z tego tytułu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie odsetek wynikających z opóźnienia w płatności ceny sprzedaży udziału w nieruchomości

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.348.2019.2.MG
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.317.2019.2.SK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj