Interpretacje do przepisu
art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5860/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.374.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.209.2019.3.DR
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym, gdy sprzedaż ww. działek nastąpiła przed upływem 5 lat kalendarzowych od dnia otrzymania darowizny Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia wskazanych działek, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tych działek zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe?

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.236.2019.2.KK
     ∟Przeniesienie własności udziału w lokalu mieszkalnym w zamian za zwolnienie z długu.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.344.2019.2.MZ
     ∟Reasumując należy wskazać, że sprzedaż w 2018 r. nieruchomości nabytej w drodze spadku/ darowizny w 2017 r., stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy. Niemniej jednak w sytuacji, gdy cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni wydatkuje w ciągu dwóch lat - licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano sprzedaży - na spłatę kredytu w banku mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, zaciągniętego na zakup mieszkania, w którym Wnioskodawczyni realizuje własne cele mieszkaniowe to wówczas dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.313.2019.2.KO
     ∟1) Czy do udokumentowania wydatków na własne cele mieszkaniowe wystarczy umowa z wykonawcą prac remontowych oraz potwierdzenie zapłaty za ich wykonanie i wycena materiałów i robocizny na wykonanie prac remontowych dachu? 2) Czy w związku z zakupem domu za pożyczone wcześniej na ten cel pieniądze - realizacja własnego celu mieszkaniowego – w związku z problemem ze sprzedażą mieszkania, a następnie przekazanie uzyskanej kwoty ze sprzedaży mieszkania na zwrot pożyczonych pieniędzy, uprawnia Wnioskodawczynię i Jej męża do uzyskania zwolnienia z opodatkowania wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.292.2019.1.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości – długi spadkowe.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.225.2019.2.DW
     ∟1) Czy spadkobiercy podatnika przejmujący przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy przejmują prawo do wyłączenia przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w warunkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. nie powodującym powstania obowiązku podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia? 2) Czy realizując postanowienia umowy przedwstępnej zawartej przez spadkodawcę i zawierając umowę przyrzeczoną sprzedaży nieruchomości przez spadkobierców, w następstwie której dojdzie do sprzedaży tej nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia, Wnioskodawca oraz Zainteresowana jako spadkobiercy będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia tej nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia w drodze spadkobrania testamentowego?

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.280.2019.1.MKA
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na nabycie mieszkania w drodze umowy zamiany.

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.333.2019.3.MJ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.241.2019.4.KP
     ∟1. Czy planowana sprzedaż nieruchomości spowoduje powstanie u Wnioskodawczyni dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. W jaki sposób należy ustalić wysokość dochodu, tj. w jakiej wysokości należy określić przychód oraz koszty jego uzyskania? 3. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania ze zwolnienia dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości opisanej we wniosku, w przypadku wydatkowania całego uzyskanego przychodu podlegającego opodatkowaniu na nabycie oraz wykończenie innej nieruchomości, w której zamieszka i przeznaczonej na jej własne cele mieszkaniowe?

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.239.2019.1.ŁS
     ∟Środki uzyskane ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości stanowią wydatek na własny cel mieszkaniowy Wnioskodawczyni w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniający Ją do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, pomimo to iż Wnioskodawczyni – z uwagi na zamianę sytuacji życiowej ­ zamierza wynająć ww. mieszkanie jesienią 2019 r.

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.266.2019.2.MKA
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na nabycie działki budowlanej w sytuacji gdy podatnik posiada dom, w którym aktualnie mieszka.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.355.2019.1.MG
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.264.2019.3.MS2
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.292.2019.2.LS
     ∟Samo wydatkowanie dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości przez Wnioskodawcę na nabycie lokalu mieszkalnego, bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym 2-letnim terminie, nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, dochód uzyskany w 2014 r. z odpłatnego zbycia 1/2 udziału w nieruchomości nabytego w 2012 r., w związku z podpisaniem aktu przenoszącego własność nieruchomości dopiero w 2017 r., a więc po upływie 2 lat, o których mowa w ww. przepisie ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych - Wnioskodawca będzie obowiązany opodatkować 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.276.2019.2.KP
     ∟Wnioskodawcy, będzie przysługiwać prawo do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy, tj. do spłaty kredytu wraz z odsetkami przeznaczonego na sfinansowanie zakupu nieruchomości wykorzystywanej na własne cele mieszkaniowe. Natomiast dochód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej przychodowi z odpłatnego zbycia ww. lokalu wydatkowanemu na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego lokalu mieszkalnego, nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, stosownie do art. 30e ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.310.2019.2.MZ
     ∟Planowane w przyszłości odpłatne zbycie działki o pow. 900 m2, nabytej przez Zainteresowane w 1979 r., nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy upłynął z dniem 31 grudnia 1984 r. Natomiast, planowane w przyszłości odpłatne zbycie działki o pow. 300 m2, która zostanie nabyta w drodze umowy zamiany, o ile sprzedaż nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi nabycie, stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie do art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.254.2019.7.JG
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.250.2019.3.KP
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży domu jest cała wartość nabycia domu, czyli wartość zakupu powiększona o koszty transakcji (taksę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych) pokryta środkami wchodzącymi w skład majątkowej wspólnoty małżeńskiej?

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.288.2019.1.KP
     ∟Czy ustalając podstawę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości kosztem uzyskania przychodu będzie dokonana spłata na rzecz byłego małżonka oraz czy wydatkiem na własne cele mieszkaniowe będzie kwota dokonanej spłaty kredytu zaciągniętego na jego zakup?

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.361.2019.2.AKR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży działki nabytej w spadku w 2016 r. i w wyniku działu spadku i podziału majątku wspólnego w 2017 r.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.386.2019.1.KK
     ∟Czy spłata kredytu zaciągniętego za zakup mieszkania korzysta z ulgi mieszkaniowej w sytuacji, gdy cena mieszkania została zaliczona do kosztów nabycia?

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.276.2019.2.KP
     ∟Czy od przekazanego lasu w ramach zachowku należy zapłacić podatek dochodowy?

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.181.2019.2.JG
     ∟Czy w związku z faktem, że w wyniku podziału majątku Wnioskodawczyni przyznano wyłączne prawo do lokalu mieszkalnego oraz związanego z nim wkładu mieszkaniowego, przysługuje Jej prawo do wykazania jako koszt uzyskania przychodu pełnej kwoty wydatków poniesionych wraz z mężem na poczet wkładu mieszkaniowego i rozliczenia zadania budowlanego? Czy wkład mieszkaniowy podlega waloryzacji zgodnie z przepisem art. 22 ust. 6f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od momentu jego wniesienia do spółdzielni mieszkaniowej?

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.235.2019.2.AK
     ∟1. Czy wpłaty dokonywane przez nabywcę w wykonaniu umowy deweloperskiej są wydatkami na budowę własnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 pkt d u.p.d.o.f.? 2. Czy warunkiem uzasadniającym zastosowanie zwolnienia podatkowego (art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.) jest definitywne nabycie własności lokalu? 3. Czy Wnioskodawczyni w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym ma prawo do zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.?

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.308.2019.2.JR
     ∟w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.172.2019.3.MS2
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.301.2019.1.KK
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.303.2019.1.SK
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.332.2019.2.AKU
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj