Interpretacje do przepisu
art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


479/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.25 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.153.2017.WAZ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2019.10.23 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.129.2019.WAZ
     ∟Czy korzystanie przez pracownika z nieodpłatnie udostępnionej mu przez pracodawcę kwatery noclegowej w okresie jego oddelegowania za granicę w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków pracowniczych na rzecz tego pracodawcy związanych z realizacją zakontraktowanej usługi za granicą powoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci nieodpłatnego świadczenia? Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – ma obowiązek uwzględniać wartości pokrytych kosztów zakwaterowania pracownika delegowanego za granicę w kwocie przychodu tego pracownika ze stosunku pracy, a tym samym obliczać i pobierać z tego tytułu od pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2019.10.21 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.41.2019.WAZ
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania pracownikom kosztów noclegu.

2019.10.18 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.53.2019.OBQ
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania pracownikom kosztów noclegu.

-563944-i-typ-dokumentu:interpretacja-indywidualna$(function(){primefaces-cw("datalist"-"widget-metrykaaccordionpnl-j-idt49-komentarzbiplist"-{id:"metrykaaccordionpnl:j-idt49:komentarzbiplist"});});$(function(){primefaces-cw("datali">2019.10.18 - e="metryka"> 563944/I Typ dokumentu:Interpretacja Indywidualna$(function(){PrimeFaces.cw("DataList","widget_metrykaAccordionPnl_j_idt49_komentarzBipList",{id:"metrykaAccordionPnl:j_idt49:komentarzBipList"});});$(function(){PrimeFace
     ∟Opodatkowanie przychodów pracowników oddelegowanych do pracy w Belgii.

2019.10.16 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.54.2019.OBQ
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania pracownikom kosztów noclegu.

2019.10.15 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.45.2019.WAZ
     ∟Sfinansowanie noclegów oddelegowanym pracownikom a przychód ze stosunku pracy.

2019.10.14 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.44.2019.WAZ
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.294.2019.2.JG
     ∟1) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT, będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, od pełnej wysokości wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego za miesiąc, w którym Muzyk uczestniczył przynajmniej w jednym koncercie lub próbie? 2) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, do pełnej wysokości wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego za miesiąc, w którym Muzyk nie uczestniczył w żadnym koncercie lub próbie? 3) Czy, w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 lub 2, Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego w części dotyczącej wynagrodzenia za normę koncertową będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 4) Czy, w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 lub 2, Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego w części dotyczącej Wynagrodzenia Pozostałego za miesiąc, w którym Muzyk uczestniczył przynajmniej w jednym koncercie lub próbie, będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 5) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Wynagrodzenia Zasadniczego w części dotyczącej Wynagrodzenia Pozostałego za miesiąc, w którym Muzyk nie uczestniczył ani w koncercie ani w próbie, będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 6) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Muzykom Dodatku specjalnego artystycznego będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT? 7) Czy Filharmonia działając jako płatnik w myśl art. 31 ustawy o PIT, kalkulując zaliczkę na PIT od wypłacanego Koncertmistrzom Dodatku funkcyjnego będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT?

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.126.2019.WAZ
     ∟Czy w przypadku zapewnienia pracownikom nieodpłatnego noclegu w związku z oddelegowaniem do wykonywania określonych zadań, prac powstanie przychód ze stosunku pracy?

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.138.2019.OBQ
     ∟Czy w związku z zapewnieniem pracownikom oddelegowanym bezpłatnego zakwaterowania (noclegów) w czasie wykonywania obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę powstaje dla pracownika dodatkowy przychód, od którego pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinien obliczyć i odprowadzić podatek?

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.140.2019.OBQ
     ∟Czy wartość noclegów dla pracowników na czas wykonywania przez nich pracy na budowach realizowanych przez pracodawcę w miejscowościach poza siedzibą Spółki oraz poza miejscem zamieszkania pracownika, finansowanych przez Spółkę, stanowi dla pracownika przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a w konsekwencji, czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu?

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.137.2019.OBQ
     ∟Czy zapewnienie przez spółkę nieodpłatnego noclegu dla oddelegowanych pracowników, generuje po ich stronie przychód podatkowy, który może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.10 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.141.2019.OBQ
     ∟Skutki podatkowe finansowania pracownikom noclegów w czasie wypełniania obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.399.2018.9.19-S.IS
     ∟Obowiązki płatnika

2019.10.07 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.142.2019.OBQ
     ∟Czy korzystanie przez pracownika z nieodpłatnie udostępnionej mu przez pracodawcę kwatery noclegowej w okresie jego oddelegowania za granicę w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków pracowniczych na rzecz tego pracodawcy związanych z realizacją zakontraktowanej usługi za granicą powoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci nieodpłatnego świadczenia? Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – ma obowiązek uwzględniać wartości pokrytych kosztów zakwaterowania pracownika delegowanego za granicę w kwocie przychodu tego pracownika ze stosunku pracy, a tym samym obliczać i pobierać z tego tytułu od pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2019.10.07 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.56.2019.OBQ
     ∟Czy wartość finansowanych przez Wnioskodawcę noclegów stanowi dla pracowników tj. podatników, w stosunku do których na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2019.10.07 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.55.2019.OBQ
     ∟Czy wartość finansowanych przez Wnioskodawcę noclegów stanowi dla pracowników tj. podatników, w stosunku do których na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2019.09.25 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.49.2019.OBQ
     ∟Sfinansowanie noclegów oddelegowanym pracownikom a przychód ze stosunku pracy.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.364.2019.2.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika ciążących na Spółce, związanych z uczestnictwem osób uprawnionych w programie motywacyjnym utworzonym przez Spółkę.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.258.2019.2.MK
     ∟Biorąc zatem pod uwagę okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę, a w szczególności fakt, że wszystkie działania Pracowników Artystycznych określone w umowie o pracę zmierzają do stworzenia artystycznego wykonania, w umowach o pracę wskazane zostanie, iż wynagrodzenie zasadnicze Pracowników Artystycznych (zarówno w części dotyczącej udziału w koncertach (A), próbach (B), jak i w pozostałej części (C)) stanowić będzie m.in. wynagrodzenie za przeniesienie przez Pracownika Artystycznego na rzecz Wnioskodawcy praw autorskich do artystycznego wykonania w formie koncertu, jak i próby, Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, kalkulując zaliczkę na podatek dochodowy, w stosunku do powyższych elementów wypłacanego Pracownikom Artystycznym wynagrodzenia będzie mógł stosować 50% koszty uzyskanego przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.187.2019.1.LZ
     ∟wspólne rozliczenie małżonków

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.65.2019.2.DS
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów – artyści filharmonii.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.353.2018.4.AK
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.415.2018.1.IR
     ∟Pobór podatku zryczałtowanego od odsetek i obowiązek sporządzenia informacji IFT-1

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.375.2018.1.IM
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.359.2018.1.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z uiszczaniem zaliczek na podatek z tytułu pakietów medycznych

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.374.2018.5.MG
     ∟w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia działek

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.556.2018.3.MJ
     ∟braku podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek niezabudowanych nr 1365/2, 1365/3 i 1365/4 oraz udziału w działkach nr 1365/1 i 1365/6, które to działki stanowią współwłasność małżeńską, ustalenia podstawy opodatkowania dla sprzedawanych działek niezabudowanych nr 1365/2, 1365/3 i 1365/4 oraz udziału w działkach nr 1365/1 i 1365/6, które to działki stanowią współwłasność małżeńską

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.250.2018.2.DW
     ∟Czy w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom na stanowiskach o wyżej wymienionych zakresach obowiązków - w części odpowiadającej wykonanej pracy, której rezultat stanowi przedmiot prawa autorskiego (wypłacanego za rozporządzenie tym prawem zgodnie z postanowieniami umowy o pracę) - Wnioskodawca jako płatnik może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 w związku z ust. 9b pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj