Interpretacje do przepisu
art. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


74/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.163.2019.2.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zamiany udział w nieruchomości.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.116.2019.4.MD
     ∟Skoro planowana sprzedaż nieruchomości (udziałów w niej) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale jest z tego podatku zwolniona, w sprawie nie znajdzie zastosowania wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym planowana sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%. Na Spółce będzie zatem ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu.

2016.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-447/16-5/JF
     ∟Ewidencja i identyfikacja podatników i płatników w zakresie rejestracji w Polsce oddziału podmiotu zagranicznego dla celu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

2016.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-332/16/PM
     ∟Czy w związku z tym, że Wnioskodawczynię oraz jej męża łączy ustawowa wspólność majątkowa, Wnioskodawczyni – jako żona – powinna była zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych wynikający z umowy pożyczki zawartej pomiędzy jej mężem a jego matką, pomimo że Wnioskodawczyni nie była stroną w tej umowie – nie była pożyczkobiorcą?

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-295/16-4/AF
     ∟Wskazana przez Wnioskodawcę relacja między majątkami spółki przekształcanej i przekształconej, które mają mieć taką samą wartość nie będzie miała znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu powyższym podatkiem podlega bowiem różnica pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki osobowej a wysokością opodatkowanego uprzednio kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - zwolnieniem z opodatkowania tym podatkiem może być objęta tylko ta część wkładu, która odpowiada opodatkowanemu wcześniej kapitałowi zakładowemu.

2016.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-9/16-4/AF
     ∟Czy przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-547/15/AD
     ∟Czy transakcja opodatkowana z VATem może skorzystać z wyłączenia z art. 2 pkt 4 pcc

2015.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-174/15/AD
     ∟przekazanie darowizny udziałów w spółce na rzecz córki lub zięcia

2015.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-21/15/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe dla żony w związku z udzielaniem przez spółkę pożyczek jej mężowi?

2015.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-60/15/AD
     ∟Czy w związku z udzieleniem pożyczki żonie Wnioskodawcy, ciąży na nim obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2015.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-61/15/AD
     ∟Czy w związku z udzieleniem pożyczki żonie Wnioskodawcy, ciąży na nim obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-739/14-4/LS
     ∟Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego dokonana na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-753/14-4/LS
     ∟Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego dokonana na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-755/14-4/LS
     ∟Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, przywołane w przepisach ww. ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państw zawierają definicję pojęcia „prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkania” oraz określają zasady ustalania ceny zbywanego mieszkania. Odwołano się do nich w celu uniknięcia konieczności definiowania w kolejnej ustawie pojęcia już raz zdefiniowanego i określonych już zasad. Nie wpływa to jednak na fakt, że opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zbycie przez Instytut, lokalu mieszkalnego stanowiącego jego własność, zostanie dokonane na zasadach określonych w przepisach o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. Skoro zatem brak jest podstaw do stwierdzenia, że przedmiotowa czynność została dokonana na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, czynność ta nie podlega wyłączeniu z opodatkowania, w oparciu o art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-756/14-4/LS
     ∟Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego dokonana na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-741/14-2/LS
     ∟Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego dokonana na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-738/14-4/LS
     ∟Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego dokonana na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-752/14-4/LS
     ∟Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego dokonana na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-740/14-4/LS
     ∟Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego dokonana na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-754/14-4/LS
     ∟Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego dokonana na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-748/14-4/AF
     ∟Przedmiotowa umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-746/14-4/AF
     ∟Przedmiotowa umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-747/14-4/AF
     ∟Przedmiotowa umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-737/14-4/AF
     ∟Przedmiotowa umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-749/14-4/AF
     ∟Przedmiotowa umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-751/14-4/AF
     ∟Przedmiotowa umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-750/14-4/AF
     ∟Przedmiotowa umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-742/14-4/MZ
     ∟należy stwierdzić, że przedmiotowa umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-744/14-4/MZ
     ∟należy stwierdzić, że przedmiotowa umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-733/14-4/MZ
     ∟należy stwierdzić, że przedmiotowa umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj