Interpretacje do przepisu
art. 4 ustawy o rachunkowości

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


49/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4 ustawy o rachunkowości

1 2

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.372.2017.1.AK
     ∟Możliwość jednorazowego ujęcia w kosztach uzyskania przychodów nieistotnych kosztów pośrednio związanych z przychodami

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.205.2017.2.ZK
     ∟Do jakiego momentu czasowego należy cofnąć się z korektą naliczeń amortyzacji opartej o aktualizację wiarygodnie określonej wartości aktywów majątku trwałego? Czy w sytuacji opisanej powyżej, ze względu na rozłożone nakłady w czasie - możliwe (konieczne) było zastosowanie cen rynkowych dla ujawnionych składników majątkowych, co gwarantowało zachowanie prawidłowej podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem dochodowym (w podstawie dla prawidłowej amortyzacji), bowiem określona treść w art. 4 ust. 1 p. 3 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odnosi podstawę tego opodatkowania do wartości stanowiącej podstawę dla obliczenia amortyzacji? Czy ujawnione składniki majątku Wnioskodawca mógł wycenić wg wartości rynkowej, ustalonej przy udziale biegłych na dzień ujawnienia?

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.124.2017.1.PS
     ∟Czy Spółka może dla wybranych środków trwałych, które zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych, dla których amortyzacja nie została rozpoczęta, wybrać dowolną metodę amortyzacji wymienioną wśród metod w art. 16i, 16j, 16k ustawy o PDOP i rozpocząć amortyzację od miesiąca następnego po miesiącu, w którym wybrano metodę i ustalono stawkę?

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/423-57/14-5/17-S/IR
     ∟Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 Nowelizacji ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.? Czy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego?

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4510-30/15-6/17-S/SJ
     ∟obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. przez spółkę komandytowo-akcyjną i rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego przez spółkę

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/423-26/14-5/17-S/IR
     ∟Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 Nowelizacji ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.? Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 Nowelizacji ma obowiązek zapłacić na konto właściwego urzędu skarbowego zaliczkę, o której mowa w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za miesiąc styczeń 2014 r.?

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4231-2/14-8/17-S/SJ
     ∟obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. przez spółkę komandytowo-akcyjną i rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego przez spółkę

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/423-40/14-6/17-S/SJ
     ∟Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. przez spółkę komandytowo-akcyjną i rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego przez spółkę

2017.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4231-56/14-7/17-S/SJ
     ∟Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. przez spółkę komandytowo-akcyjną i rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego przez spółkę

2016.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-243/16/MKo
     ∟1) W jakim momencie opłata wstępna leasingowa (pierwsza rata leasingowa) ponoszona przez Spółkę może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, tj. czy powinna być ujmowana w kosztach podatkowych proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu, czy jednorazowo w dacie poniesienia? 2) Jeżeli jednorazowo w dacie poniesienia – czy należy skorygowań poprzednie lata podatkowe, w których Spółka odnosiła opłatę wstępną leasingową w koszt podatkowe proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu?

2016.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-38/14-6/16-S/PM
     ∟1. Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 Nowelizacji ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.? 2. Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 Nowelizacji ma obowiązek zapłacić na konto właściwego urzędu skarbowego zaliczkę, o której mowa w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za miesiąc styczeń 2014?

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-129/16-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-307/16-3/AP
     ∟możliwość rozliczania kosztów przygotowania nowej produkcji w czasie

2016.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-28/15-6/16-S/PM
     ∟1. Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. Nowelizacji miał obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.? 2. Czy Wnioskodawca począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. był podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych? 3. Czy Wnioskodawca począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. miał obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące trwającego roku obrotowego Spółki do dnia przekształcenia w spółkę komandytową?

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-552/15/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie sposobu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej.

2015.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-142/15-4/AP
     ∟możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę będącego wspólnikiem Spółki jawnej wydatków poniesionych tytułem opłat wstępnych oraz prowizji wynikających z zawartych umów leasingu operacyjnego

2015.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-3-13/15-2/MT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, po stronie Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania przychodu w podatku PIT: (i) z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu inwestycyjnego przez F Inwestycje SKA, w której Wnioskodawca jest akcjonariuszem oraz (ii) z tytułu otrzymania majątku w związku z likwidacją Funduszu Inwestycyjnego przez F Inwestycje SKA, w której Wnioskodawca jest akcjonariuszem?

2015.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-555/14-2/DS
     ∟Czy Spółka, w związku z działaniem Księgowej wbrew woli Spółki, ma prawo do zmiany stawki amortyzacyjnej na ustalaną indywidualnie w wysokości 10% poprzez skorygowanie dokonanych już odpisów amortyzacyjnych od momentu wprowadzenia budynku do ewidencji środków trwałych Spółki?

2015.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/423-63/14/ESZ
     ∟Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając za koszty uzyskania przychodów rozliczane w czasie opłaty poniesione w 2010 i 2012 r. przed wydaniem przedmiotu leasingu, tj. czynsz inicjalny, czynsz „0", opłaty manipulacyjne?

2015.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1240/14/AP
     ∟dot. momentu dokonania korekty przychodów należnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w związku ze zwrotem sprzedanych uprzednio towarów handlowych.

2014.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1147/14/ESZ
     ∟Czy mam możliwość zaliczania tak określonych opłat początkowych (a zatem opłat wstępnych oraz prowizji) w ciężar kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w dacie poniesienia danego wydatku?

2014.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/423-31/14/ESZ
     ∟Czy wydatki na dokonanie opłat wstępnych takich jak czynsz inicjalny, czynsz „0”, opłaty manipulacyjne ponoszone w związku z zawartymi umowami leasingu operacyjnego powinny być rozliczane zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej u.p.d.o.p.), zgodnie z którym dniem poniesienia jest dzień, na który ujęto koszt w księgach i oznacza to, że dla celów podatkowych koszt ten należy rozpoznać na podstawie zapisów w księgach prowadzonych w oparciu o uregulowania ustawy o rachunkowości?

2014.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1111/14/SD
     ∟Czy w przypadku wypłaty zysków (w ramach których będą mieściły się zyski wypracowane przez SKA w okresie przed przekształceniem w Spółkę z o.o.), jaka może zostać dokonana przez Wnioskodawcę w okresie po połączeniu ze Spółką z o.o. na rzecz swoich udziałowców, Wnioskodawca nie będzie obowiązany pobrać podatku CIT u źródła, od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (dywidend) - pod warunkiem spełnienia warunków wskazanych w art. 22 ust. 4-4b ustawy o CIT?

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-75d/14/PST
     ∟W jaki sposób postępować należy z rozwiązywanymi odpisami aktualizującymi wartość należności, które tylko w części stanowiły koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26b Ustawy CIT, w części zaś zostały zawiązane przed wejściem w życie wskazanego przepisu i nie podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-78d/14/PST
     ∟W jaki sposób postępować należy z rozwiązywanymi odpisami aktualizującymi wartość należności, które tylko w części stanowiły koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26b Ustawy CIT, w części zaś zostały zawiązane przed wejściem w życie wskazanego przepisu i nie podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?

2014.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-536/13/AW
     ∟Czy zmiana w ewidencji księgowej Spółki polegająca na przeksięgowaniu środków z konta 850 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na konto 765 – Pozostałe przychody operacyjne, w konsekwencji czego stan środków w ewidencji na Koncie 850 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wskazuje wartość taką samą jak stan rachunku bankowego prowadzonego dla celów ZFŚS i jest zgodny ze stanem rzeczywistym skutkowała powstaniem przychodu Spółki podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2013 r.?

2014.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-984/13/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe pobierania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez byłego pracownika pedagogicznego korzystającego ze świadczeń kompensacyjnych?

2014.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1060/13/ESZ
     ∟Czy Wnioskodawca miał prawo proporcjonalnie do udziału w zysku spółki komandytowej zaliczyć czynsz inicjalny płatny w dniu zawarcia umowy leasingu operacyjnego oraz opłatę manipulacyjną płatną w dniu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia (tj. ujęcia w księgach handlowych)?

2013.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-779/13/ESZ
     ∟Czy nierozliczone części czynszu inicjalnego, czynszu zerowego, opłaty manipulacyjnej, wynikające z zawartych wcześniej umów leasingowych, które dotychczas były rozliczane w czasie, można zaksięgować jednorazowo w koszty z dniem przekształcenia czy też należy dokonać korekty lat ubiegłych?

2013.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1309/12/ESZ
     ∟Czy poniesienie wstępnej opłaty leasingowej należy zarachować w koszty pod datą poniesienia opłaty, czy w okresie trwania umowy leasingu to jest w okresie 48 miesięcy ?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj