Interpretacje do przepisu
art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


306/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-272/15-1/PM
     ∟Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo jeśli w związku z dokonaniem zmiany statutu spółki komandytowo-akcyjnej obliczy, pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego, podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej sumę wkładów komplementariusza (komplementariuszy), kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej bądź ich zwiększenia, przy czym nie pobierze podatku od części wkładów akcjonariuszy na kapitał zakładowy obejmowanych ponad wartość nominalną, która zostanie przekazana do kapitału zapasowego, czyli od agio?

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.23.2019.2.ASZ
     ∟Czy na Wnioskodawcy ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy pożyczki?

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.294.2018.4.MZA
     ∟Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do nowo powstałej spółki komandytowej.

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.452.2018.1.BB
     ∟Czy zmiana umowy Spółki w postaci podwyższenia kapitału zakładowego w drodze opisanego w stanie faktycznym potrącenia wzajemnych należności była zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 9 pkt 11 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.258.2018.1.MS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na zapłatę PCC w związku z wniesieniem wkładów do Spółki Cywilnej.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.345.2018.1.MM
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego podatku PCC przez spółkę jawną.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.74.2018.3.SK
     ∟Dokapitalizowanie spółki kapitałowej.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.102.2018.1.AR
     ∟Czy w przypadku podwyższeń kapitału Banku i objęcia przez X Bank S.A. akcji Banku po cenie emisyjnej wyższej niż ich wartość nominalna oraz przekazania nadwyżki ceny emisyjnej na kapitał zapasowy Banku, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych dla Banku stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą zostanie podwyższony jego kapitał zakładowy, a wyłączona z opodatkowania będzie ta część wkładów do Banku, która zostanie przekazana na kapitał zapasowy, bez względu na jej wysokość i proporcję w stosunku do wartości nominalnej akcji Banku, wyemitowanych w ramach poszczególnych emisji?

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.114.2018.1.HS
     ∟Czy zastosowana stawka podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez wspólnika jest prawidłowa?

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.48.2018.4.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Spółkę Majątkową do Spółki Operacyjnej wkładu niepieniężnego w postaci prawa do nieodpłatnego używania nabytego uprzednio znaku towarowego oraz prawa do korzystania z utworu znaku towarowego słowno-graficznego

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.77.2018.1.HS
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.209.2018.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe pozostawienia wypracowanego w spółce zysku do nieodpłatnego używania.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.202.2018.1.MCZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekazania wypracowanego zysku na podwyższenie wkładów wspólników w spółce jawnej

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.151.2018.5.AD
     ∟Czy w przypadku gdy zadeklarowana w umowie planowanej spółki jawnej wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa CT jako aportu do tej spółki jest niższa od wartości rynkowej, znajdzie zastosowanie przepis art. 6 ust. 2-4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.157.2018.2.ASZ
     ∟Czy przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową będzie w przedstawionych okolicznościach podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie majątek Spółki oraz zobowiązania Spółki wobec właścicieli z tytułu podziału zysku, które nie zostały przeznaczone jako wkład do spółki jawnej?

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.23.2018.3.HS
     ∟Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki z o.o. spółki komandytowej.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.97.2018.4.PM
     ∟Czy w związku z udzieleniem pożyczek przez Wnioskodawcę, nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wyłącznie z tytułu wynikającego z przepisu art. 4 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czy też przepis ten nie będzie miał zastosowania w opisanym stanie faktycznym?

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.90.2018.4.MD
     ∟Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych u wnoszącego przedsiębiorstwo?

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.149.2017.2.LS
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki komandytowej

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.434.2017.1.PB
     ∟Czy w przypadku, gdy na skutek planowanego przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wartość kapitału zakładowego Spółki Przekształconej będzie wyższa od wartości wkładów wniesionych do Spółki, opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podlegać będzie wyłącznie ewentualna nadwyżka wartości kapitału zakładowego Spółki Przekształconej nad wartością wkładów wniesionych do Spółki i opodatkowanych uprzednio podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z uwzględnieniem odliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a obowiązek podatkowy spoczywać będzie na Spółce Przekształconej?

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.225.2017.3.MPU
     ∟Czy zawarte przez Spółkę – pożyczkodawcę umowy pożyczki będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.268.2017.1.MD
     ∟Wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej, będąca podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmiany umowy spółki, będzie stanowić godziwa wartość przedsiębiorstwa ustalona i przyjęta przez wspólników w drodze zmiany umowy spółki. (14c)

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.185.2017.2.ASZ
     ∟Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.186.2017.2.BD
     ∟Czy przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w przypadku gdy wartość majątku spółki przekształconej (spółki komandytowej) będzie równa wartości majątku spółki przekształcanej (spółki jawnej), a także wartość wkładów wspólników nie ulegnie zmianie?

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/I/436-48/14-3/MZ
     ∟Czy w uwarunkowaniach przedstawionego stanu faktycznego, podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku zmiany statutu SKA, stanowiła wyłącznie wartość, o którą, w związku z wniesieniem przez akcjonariusza wkładu niepieniężnego (aportu) do SKA, został podwyższony kapitał zakładowy SKA, czy też podstawę opodatkowania w ww. podatku stanowiła wartość wnoszonego wkładu niepieniężnego (aportu), tj. zarówno wartość wniesionego wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego SKA, jak i pozostała część przekazana na kapitał zapasowy Spółki?

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.174.2017.1.MD
     ∟Czy przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną dokonane w trybie art. 26 § 4-§ 6 Kodeksu spółek handlowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.557.2016.1.AF
     ∟w zakresie skutków podatkowych podjęcia przez jedynego wspólnika uchwały o przyznaniu bezzwrotnej i nieoprocentowanej dopłaty i przeznaczeniu jej na kapitał zapasowy

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.494.2016.3.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci majątkowych praw autorskich do znaku towarowego do spółki osobowej

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.666.2016.1.BB
     ∟Jeżeli w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmowane będą po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej, to czy podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki, natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od przyjętego podziału wartości wkładu przeznaczonego na kapitał zakładowy i kapitał zapasowy?

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.560.2016.2.MD
     ∟Jaką stawkę podatku powinni zastosować wspólnicy przy zawieraniu umowy spółki komandytowej? Czy stawka podatku będzie taka sama przy wnoszeniu aportu, czyli mieszkania jak i przy wnoszeniu wkładu pieniężnego? Który ze wspólników (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy osoba fizyczna) powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj