Interpretacje do przepisu
art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1073/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.335.2019.1.MC
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zysku wypracowanego w ramach działalności gospodarczej po przekształceniu w spółkę kapitałową.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.407.2019.1.JM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zawarciem na rzecz członków zarządu umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.396.2019.3.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika spoczywających na Spółce, związanych z organizacją programu motywacyjnego oraz skutków podatkowych po stronie członków zarządu uczestniczących w programie motywacyjnym organizowanym przez Spółkę.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.375.2019.1.MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą za jego pośrednictwem odsetek i dyskonta z listów zastawnych i obligacji

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-755/16/19-13/S/AK
     ∟Należy stwierdzić, że zwrot kosztów z tytułu dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej i wypłacone tym tytułem należności stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego znajduje zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 13 tej ustawy. Tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych kwot. Na Spółce nie spoczywa również obowiązek sporządzenia PIT-11.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.266.2019.4.JM
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie wraz z dopłatą.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.381.2019.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem konkursu z dziedziny nauki.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.380.2019.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem konkursu z dziedziny sztuki.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.378.2019.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z organizowaniem akcji marketingowej

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.376.2019.2.AC
     ∟w zakresie uznania Programu lojalnościowego za sprzedaż premiową lub konkurs, obowiązków płatnika w związku wydaniem nagrody w Grach hazardowych, obowiązków płatnika w przypadku wydania nagrody dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.486.2019.1.AC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem w Zdarzeniu przyszłym II Akcji na zasadach przyrzeczenia publicznego i Gry hazardowej

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.355.2019.1.LS
     ∟Reasumując w związku z zawarciem z Prokurentem umowy zlecenia i wypłatą na tej podstawie wynagrodzenia należnego Prokurentowi z tytułu pełnionej funkcji na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz będzie zobowiązany do uwzględniania 20% koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.185.2019.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą sędziom sportowym wynagrodzenia za sędziowanie zawodów.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.297.2019.3.AK
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika z tytułu przekazywanych nagród w akcjach promocyjnych organizowanych przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Wnioskodawcy.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-1261/14/19-S/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków restrukturyzacji posiadanych aktywów kapitałowych.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.220.2019.2.HD
     ∟Obowiązki Wnioskodawcy związane z wypłatą stypendiów i nagród dla zawodników.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.368.2019.2.MP
     ∟obowiązki płatnika, w związku z wypłatą dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-1262/14/19-S/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków restrukturyzacji posiadanych aktywów kapitałowych.

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.362.2019.1.LZ
     ∟Wręczenie pracownikom przez Wnioskodawcę prezentu okolicznościowego, z okazji ponad 20 letniego stażu pracy u Wnioskodawcy, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy ze względu na charakter czynności mającej na celu nieekwiwalentne i jednostronne obdarowanie pracowników. W konsekwencji, darowizny te podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r., poz. 644, z późn. zm.) i z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowią dla pracowników przychodu ze stosunku pracy, a na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.349.2019.2.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.328.2019.1.LZ
     ∟Jednorazowa wartość nagrody wypłacanej przez Spółkę nie przekroczy kwoty 2000 zł, to otrzymanie przedmiotowych nagród korzysta/będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, na Wnioskodawcy jako płatniku nie ciążą/ nie będą ciążyły obowiązki pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR, zgodnie z art. 42 ust. 1a tej ustawy.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.337.2019.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika związane z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat kwot pobieranych od Pożyczkobiorców i przekazywanych na rzecz Operatora wynikających z nabytych przez Inwestorów Pożyczek, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy (Wnioskodawcy).

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.318.2019.4.AK1
     ∟Obowiązki płatnika związane z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat kwot pobieranych od Pożyczkobiorców i przekazywanych na rzecz Operatora wynikających z nabytych przez Inwestorów Pożyczek, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy (Wnioskodawcy).

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.428.2019.1.IR
     ∟Okres przedawnienia zobowiązania podatkowego

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.231.2019.1.JK2
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zatrudnianiem obywateli Ukrainy na umowę zlecenia - oświadczenia.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.200.2019.2.PP
     ∟w zakresie obowiązków płatnika

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.293.2019.2.JG1
     ∟Dotyczy obowiązków ciążących na Spółce, związanych z organizowaniem Konkursów.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.245.2019.5.ID
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnikowi będącemu osoba fizyczną

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.202.2019.2.JK3
     ∟Czy na Wnioskodawcy, jako płatniku, ciąży obowiązek poboru i odprowadzenia podatku dochodowego (zaliczki na podatek dochodowy) w związku z wynagrodzeniem wypłacanym zleceniobiorcom wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski?

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.127.2019.1.KF
     ∟Obowiązki informacyjne spoczywające na Spółce w sytuacji zawarcia umowy o dzieło z obywatelem innego niż Polska państwa UE, zgodnie z którą umowa ma być i jest wykonana Polsce oraz w państwie innym niż Polska.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj