Interpretacje do przepisu
art. 41 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


361/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.564.2019.2.MSU
     ∟stawka podatku VAT dla usług polegających na wykonaniu: projektów architektoniczno-budowlanych, w tym projektów instalacji wewnętrznych i zewnętrznych jako niezbędnych elementów kompleksowego projektu architektoniczo-budowlanego, projektów wykonawczych, wykonanie adaptacji projektów typowych, w tym opracowanie projektów zagospodarowania terenu, a także wykonanie koncepcji architektonicznych

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.458.2019.2.MJ
     ∟podleganie opodatkowaniu czynności realizowanych przez Gminę na rzecz mieszkańców dotyczących oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu POŚ, zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla świadczenia realizowanego na rzecz mieszkańców, podstawa opodatkowania świadczenia realizowanego przez Gminę na rzecz mieszkańców, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.481.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.499.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.444.2019.2.AB
     ∟1. opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach bądź elewacjach budynków mieszkalnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 (punkt A-B w opisie sprawy), 2. opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu garażu budynku gospodarczego wolnostojącego, dachu garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego oraz na gruncie (punkt C-E w opisie sprawy), 3. podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, 4. brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, 5. prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.416.2019.2.KM
     ∟opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.259.2019.2.MMA
     ∟Kupujący będzie podatnikiem podatku VAT czynnym. Ponadto Kupujący zamierza przebudować Nieruchomość na cele hotelowe oraz wykorzystywać Nieruchomość do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem w analizowanym przypadku będą spełnione warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. Jednocześnie nie znajduje zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy. W konsekwencji przy braku zaistnienia innych negatywnych przesłanek, Kupującemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy oraz prawo do zwrotu tego podatku w trybie art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.264.2019.1.IK
     ∟prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w proporcji

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.220.2019.2.MD
     ∟Skutki podatkowe związane z budową i eksploatacją instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.160.2019.2.TK
     ∟Stawka opodatkowania wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy.Moment powstania obowiązku podatkowego.Stawka opodatkowania przyznanej pomocy finansowej.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.160.2019.2.AKO
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.187.2019.1.AJ
     ∟Opodatkowanie usług polegających na budowie i przebudowie budynków zbiorowego zamieszkania.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.121.2019.1.PM
     ∟Sprzedaż miejsca postojowego wewnątrz budynku opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.123.2019.1.AW
     ∟Stawka podatku dla sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z wydzielonego jednego lub więcej miejsc postojowych znajdujących się w budynku.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.215.2019.1.MSO
     ∟Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla usług odpłatnego udostępniania siłowni, sauny, bieżni, sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do PKWiU 93.11.10.0.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 112-KDIL2-2.4012.103.2019.2.AP
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE; moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE; opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.119.2019.2.KO
     ∟w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowania otrzymanej przez Gminę dotacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.93.2019.2.ZD
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.44.2019.2.MSO
     ∟- opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych/kolektorów solarnych wykonywanych przez Gminę na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy, - opodatkowania czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych/kolektorów solarnych wykonywanych przez Gminę na budynkach gospodarczych oraz gruntach należących do mieszkańców Gminy, - zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, - prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu, - podstawy opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.33.2019.1.RH
     ∟Stawka podatku dla podatku dla usługi opracowania dokumentacji projektowej pełnobranżowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu.

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.879.2018.2.RSZ
     ∟w zakresie: -opodatkowania podatkiem VAT otrzymywanych przez Gminę wpłat od Mieszkańców za świadczone przez Gminę na ich rzecz usługi, -stawki podatku dla świadczenia wykonywanego przez Gminę na rzecz Mieszkańców oraz momentu powstania dla Gminy obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania przez Gminę wpłat od Mieszkańców za świadczone przez Gminę na ich rzecz usługi, dokonywanych przed wykonaniem tych usług, -braku obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania Umów, -ustalenia, czy na Gminie ciąży obowiązek dokumentowania fakturą VAT oraz ewidencjonowania na kasie rejestrującej otrzymywanego wynagrodzenia, o którym mowa w pytaniu 1 lub świadczonych przez Gminę usług, -podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców, -podstawy opodatkowania w przypadku dofinansowania otrzymanego od instytucji dofinansowującej, -stawki podatku VAT jaką należy zastosować do dofinansowania otrzymanego od instytucji dofinansowującej i momentu powstania dla Gminy obowiązku podatkowego z tego tytułu, -pełnego prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem Instalacji, -obowiązku rozliczenia przez Gminę w drodze odwrotnego obciążenia VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Instalacji.

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.812.2018.2.APR
     ∟Instalacje fotowoltaiczne i solarne – opodatkowanie wpłat mieszkańców, brak opodatkowania udostępnienia instalacji i przekazania prawa własności, stawki podatku, prawo do odliczenia.

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.9.2019.1.ICZ
     ∟zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy środka o nazwie …..

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.7.2019.1.ICZ
     ∟zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy środka o nazwie …..

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.10.2019.1.ICZ
     ∟zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy środka o nazwie …..

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.664.2018.1.EA
     ∟Stawki podatku VAT dla dzierżawy lokali mieszkalnych na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług krótkotrwałego zakwaterowania.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.722.2018.1.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Miasto na rzecz mieszkańców w zakresie opodatkowania przekazania przez mieszkańców wpłat na pokrycie podatku VAT od 85% wartości kosztów kwalifikowanych Instalacji OZE oraz stawki podatku VAT dla wpłat z tytułu wkładu własnego mieszkańców na poczet montażu Instalacji OZE.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.408.2018.2.AP
     ∟Stawka podatku VAT dla dostawy miejsca postojowego znajdującego się w częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się nabywany lokal mieszkalny.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.465.2018.1.ASZ
     ∟Opodatkowanie i stawka podatku dla usługi odpłatnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych przez Gminę na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj