Interpretacje do przepisu
art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


6594/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.604.2019.1.BK
     ∟Odliczenie podatku stawka podatku, opodatkowanie, projekt.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.536.2019.1.MJ
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości zabudowanej – nakłady przekraczające 30%, okres dłuższy niż 2 lata - sprzedaż budynków będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.567.2019.2.ICZ
     ∟Stawka podatku dla usługi konserwacji kotła gazowego oraz przeglądu kotła gazowego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.564.2019.2.MSU
     ∟stawka podatku VAT dla usług polegających na wykonaniu: projektów architektoniczno-budowlanych, w tym projektów instalacji wewnętrznych i zewnętrznych jako niezbędnych elementów kompleksowego projektu architektoniczo-budowlanego, projektów wykonawczych, wykonanie adaptacji projektów typowych, w tym opracowanie projektów zagospodarowania terenu, a także wykonanie koncepcji architektonicznych

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.467.2019.2.WB
     ∟- stawka podatku dla instalacji urządzeń wewnątrz lub na bryle budynków mieszkalnych oraz poza bryłą tych budynków; - ustalenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług związanych z zakupem i montażem urządzeń OZE; - stwierdzenie, czy otrzymaną dotację należy traktować jako kwotę netto czy brutto; - stawka podatku do otrzymanej dotacji; - prawo do odliczenia w całości podatku wynikającego z faktur wystawionych na rzecz Gminy przez Wykonawcę; - uznanie za element podstawy opodatkowania kosztu podatku VAT, którym jest obciążany mieszkaniec i wystawienia dodatkowej faktury w tym zakresie; - moment powstania obowiązku podatkowego po stronie Gminy w odniesieniu do wykonanych usług.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.521.2019.1.WN
     ∟stawka podatku VAT dla kompleksowej usługi polegającej na obsłudze serwisowej dostarczanych urządzeń sanitarnych

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.646.2019.1.AJ
     ∟Sposób opodatkowania dostawy okularów korekcyjnych, okularów korekcyjnych przyciemnianych oraz okularów nie korekcyjnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów (okularów, opraw, szkieł) wydawanych w ramach gwarancji rozszerzonej oraz braku ich opodatkowania

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.444.2019.2.IK
     ∟W przypadku sprzedaży „nowych” lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, powstałych w wyniku podziału, (wydzielenia, wyodrębnienia) w istniejącym Budynku (traktowanych jako towar handlowy), nie mamy do czynienia z czynnością zdefiniowaną w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Zbycie tych lokali, które powstały w wyniku podziału istniejącej w Budynku powierzchni, nie jest zatem automatycznie czynnością wykonaną w ramach pierwszego zasiedlenia. Wobec powyższego, w sytuacji gdy transakcja sprzedaży będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, Spółka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na Budynek, na warunkach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.405.2019.1.IZ/KOM
     ∟Objęcie zwolnieniem od podatku VAT opłat za obciążanie najemców lokali mieszkalnych za zużycie mediów.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.377.2019.2.RD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, stawki podatku dla świadczonych usług oraz opodatkowania otrzymanej dotacji.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.562.2019.2.EA
     ∟Czy właściwą stawką opodatkowania dostawy Wyrobów (osłona nosa, maski ochronnej na twarz, kremu ochronnego do twarzy i ciała) jest obniżona stawka (obecnie 8%), o której mowa w art. 41 ust. 2 w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług?

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.497.2019.2.SR
     ∟w zakresie stawki podatku VAT dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców danej gminy partnerskiej w związku z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji OZE oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymywanych wpłat od mieszkańców gminy na realizację instalacji OZE i sposobu wyliczenia podatku należnego metodą „w stu”, opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego przez gminy partnerskie dofinasowania na pokrycie kosztów instalacji OZE, zastosowania właściwej stawki podatku oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dofinansowania, stawki podatku VAT z tytułu zwrotu przez mieszkańców kosztów ubezpieczenia instalacji OZE, braku opodatkowania czynności przekazania przez daną gminę prawa własności instalacji na rzecz mieszkańców po upływie okresu trwałości projektu oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji OZE.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.365.2019.3.JG
     ∟opodatkowania transakcji sprzedaży Działek

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.493.2017.11.JO
     ∟Uznanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług w dziedzinie kultury za kompleksowe usługi współpracy przy organizacji i produkcji serialu podlegające opodatkowaniu VAT w wysokości 8%

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.415.2019.1.JKS
     ∟Prawo do zastosowania 8% stawki podatku od towarów i usług sprzedaży biletów wstępu.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.359.2019.3.NK
     ∟Prawo do zastosowania na wystawianej w incydentalnych przypadkach na Kontrahenta fakturze dokumentującej opisane refakturowane usługi zw. z odpadami stawki VAT w wysokości 8%, w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie powiększał kwoty na fakturze o marżę oraz prawo do zastosowania na wystawianej na Kontrahenta fakturze stawki VAT w wysokości 8%, w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie doliczać marżę/prowizję do refakturowanych usług.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.515.2019.2.MS
     ∟Zastosowanie stawki 8% dla usług oczyszczania ścieków świadczonych przy pomocy wybudowanych przydomowych oczyszczalni, brak obowiązku rozliczenia podatku od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zaprojektowanie i budowę POŚ, termin odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.657.2019.1.MS
     ∟Podstawa opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z otrzymaniem dotacji.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.475.2019.2.ASY
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia polegającego na zapewnieniu oczyszczania ścieków przy pomocy wybudowanych POŚ oraz stawki VAT dla świadczonej usługi, obowiązku rozliczenia podatku VAT od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zaprojektowaniem i budową POŚ, terminu odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków oraz korekty rozliczeń, podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi obejmującej wyłącznie kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o kwotę podatku należnego.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.614.2019.1.MM
     ∟Świadczone przez Uczelnię usługi reemisji programów telewizyjnych podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.350.2019.1.AS
     ∟Stawka podatku dla kompleksowych usług polegających na realizacji zamówionych przez klientów projektów drewnianych lub fornirowanych drzwi wraz z ościeżnicami, wykonywanych w miejscu wskazanym przez klienta wewnątrz obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.301.2019.1.WR
     ∟Brak preferencyjnej stawki podatku VAT dla usług sporządzania projektów urbanistycznych przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.441.2019.1.RR
     ∟opodatkowania transakcji cesji praw i obowiązków z przedwstępnych umów deweloperskich / przedwstępnej umowy nabycia lokalu mieszkalnego oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach, które Podatnik będzie otrzymywał od dewelopera, dokumentujących kwoty zaliczek, które będą wpłacane przez Podatnika przy podpisywaniu przedwstępnych umów deweloperskich/umów nabycia lokalu mieszkalnego

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-33/16-2/IK
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonanych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z budową przyłączy stawką podatku w wysokości 8% oraz ustalenie podstawy opodatkowania

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.367.2019.1.JN
     ∟Stawki podatku w wysokości 8% dla dostawy towaru pn. „(…)”.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.523.2019.1.AK
     ∟uznanie kwoty dotacji otrzymanej przez Gminę z WFOŚiGW za podstawę opodatkowania, (kwota dotacji jako wartość brutto); prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur z tytułu wydatków związanych z realizacją Zadania; zastosowanie do usług usuwania azbestu stawki podatku VAT w wysokości 8%

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.337.2019.2.SS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wkładów własnych mieszkańców jako wynagrodzenie za usługi świadczone przez Gminę na rzecz mieszkańców; stawki podatku VAT dla usług montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz fotowoltaicznych na rzecz uczestników Projektu; prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od wydatków związanych z realizacją Projektu; ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu montażu Instalacji.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.459.2019.2.AG
     ∟Stawka podatku VAT dla sprzedaży schodów.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.394.2019.2.AKR
     ∟Stawka podatku VAT przy sprzedaży Segmentów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj