Interpretacje do przepisu
art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


574/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-2/4518-5/16-3/MZ
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca mógł zastosować do przedmiotowej zaległości podatkowej odsetki za zwłokę w obniżonej wartości równej 50 % stawki odsetek za zwłokę, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw?

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.279.2019.1.MW
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.278.2019.1.WS
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.254.2019.2.MT
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia Spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną w związku z wystąpieniem w Spółce na moment przekształcenia Zatrzymanych Zysków – ocena w kontekście art. 24 ust. 5 pkt 8 i art. 41 ust. 4c updof.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.645.2018.2.SJ
     ∟przychód z niepodzielonych zysków spółek kapitałowych, przekształconych następnie w spółki osobowe

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.300.2018.1.MC
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.241.2018.3.JF
     ∟Skutki podatkowe podziału Spółki przez wydzielenie po stronie Wnioskodawcy i Spółki Przejmującej.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.344.2018.4.AK
     ∟Dotyczy skutków podatkowych podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie i związanych z tym obowiązków płatnika.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.238.2018.1.AN
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności w spółkę komandytową.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.274.2018.3.AK
     ∟Skutki podatkowe związane z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie i związane z tym obowiązki płatnika.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.197.2018.6.IR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z podziałem przez wydzielenie.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-470/14/18-S/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-471/14/18-S/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.72.2018.4.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę komandytową.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.386.2017.3.ZK
     ∟Czy zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Części Inwestycyjnej, która na skutek planowanej transakcji (podziału przez wydzielenie) zostanie wydzielona ze Spółki do Spółki Inwestycyjnej, powinien być sklasyfikowany dla celów podatkowych jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie na Spółce Inwestycyjnej nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z przydzieleniem akcjonariuszom Wnioskodawcy udziałów w Spółce Inwestycyjnej?

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.56.2018.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4011.19.2017.2.MJ
     ∟W zakresie ustalenia, czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w spółkę osobową Wnioskodawca, jako płatnik, będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonego na dzień przekształcenia od zysków przekazanych na kapitał rezerwowy Spółki

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-84/14/17-S/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.248.2017.1.JW
     ∟czy zarówno pozostający w spółce jak i wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutki podatkowe planowanego podziału spółki dla Wnioskodawcy

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.238.2017.1.JW
     ∟czy zarówno pozostający w spółce jak i wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutki podatkowe planowanego podziału spółki dla Wnioskodawczyni

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.240.2017.1.JW
     ∟czy zarówno pozostający w spółce jak i wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutki podatkowe planowanego podziału spółki dla Wnioskodawcy

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.239.2017.1.JW
     ∟czy zarówno pozostający w spółce jak i wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutki podatkowe planowanego podziału spółki dla Wnioskodawcy

2017.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.158.2017.1.AN
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.47.2017.2.JW
     ∟skutki podatkowe i obowiązki płatnika w związku z przekształceniem spółki akcyjnej w spółkę komandytową

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.10.2017.2.AB
     ∟W zakresie opodatkowania zysków przekazanych na kapitał zapasowy w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.41.2017.2.MT
     ∟Czy w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową wartość kapitału zapasowego utworzonego z zakupu środków trwałych sfinansowanych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólników będących osobami fizycznymi – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.57.2017.1.KW1
     ∟W zakresie skutków przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.62.2017.1.MC
     ∟w zakresie ustalenia czy na dzień przekształcenia w spółkę komandytową agio emisyjne będzie podlegało opodatkowaniu i czy spółka komandytowa będzie zobowiązana do pobrania podatku na podstawie art. 26 ust. 6 updop

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-25/14-2/2017/WM
     ∟Czy w przypadku przekształcenia spółki w inną spółkę osobową uzyskany przez Wnioskodawcę przychód stanowiący podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winien być pomniejszony o poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie lub objęcie akcji w spółce przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz o przypadającą zgodnie ze statutem spółki na Wnioskodawcę przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszoną o wypłaty dokonane na rzecz Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce i przypadające na Wnioskodawcę wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu?

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-27/14-2/2017/WM
     ∟Czy w przypadku przekształcenia spółki w inną spółkę osobową uzyskany przez Wnioskodawcę przychód stanowiący podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winien być pomniejszony o poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie lub objęcie akcji w spółce przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz o przypadającą zgodnie ze statutem spółki na Wnioskodawcę przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszoną o wypłaty dokonane na rzecz Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce i przypadające na Wnioskodawcę wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj