Interpretacje do przepisu
art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


374/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.291.2019.1.MU
     ∟Obowiązek płatnika.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-755/16/19-13/S/AK
     ∟Należy stwierdzić, że zwrot kosztów z tytułu dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej i wypłacone tym tytułem należności stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego znajduje zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 13 tej ustawy. Tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych kwot. Na Spółce nie spoczywa również obowiązek sporządzenia PIT-11.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.305.2019.3.MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce, związanych z dokonywaniem wypłat odsetek i dywidend z papierów wartościowych oraz wypłat należności z Certyfikatów, na rzecz rezydentów i nierezydentów, emitowanych przez podmioty zagraniczne (pytanie Nr 1)

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.297.2019.3.AK
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika z tytułu przekazywanych nagród w akcjach promocyjnych organizowanych przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Wnioskodawcy.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.210.2019.3.TR
     ∟Przedmiotowe odsetki stanowią dla Pracownika przychód podlegający opodatkowaniu. Należy zakwalifikować je do kategorii przychodów z „innych źródeł” (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podlegają opodatkowaniu na tzw. zasadach ogólnych, według skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy).

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.311.2019.1.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą przez spółkę akcyjną, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.86.2019.1.AKR
     ∟obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obcokrajowcami nieposiadającymi certyfikatu rezydencji (ustalanie rezydencji podatkowej na podstawie składanych przez nich oświadczeń)

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.107.2019.1.AK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazywanych nagród w Konkursach (za i bez pośrednictwa Agencji)

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/4511-1-166/15/18-S/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.331.2018.1.MM
     ∟Skoro Gmina zawiera umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) z osobami fizycznymi niebędącymi pracownikami Urzędu Gminy, to Gmina – jako strona tej umowy - jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, na której ciążą obowiązki wynikające z art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takich sytuacjach – przy wypełnianiu dokumentów podatkowych (informacji i deklaracji podatkowych) - Gmina zobowiązana jest posługiwać się własnym NIP-em i Regonem Natomiast w sytuacji, gdy umowy zlecenia/o dzieło z pracownikami Urzędu Gminy zawiera Urząd i stroną tych umów jest Urząd Gminy – jak słusznie wskazał Wnioskodawca - płatnikiem podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 i 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest Gmina lecz Urząd Gminy.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.367.2018.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu przekazanych nagród w Konkursach.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.260.2018.1.IM
     ∟Odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty na podstawie art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.304.2018.3.AK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.200.2018.1.MK
     ∟Zleceniobiorcy (obywatele Ukrainy) będą podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.312.2018.1.MK
     ∟Braku obowiązku pobrania podatku u źródła oraz sporządzenia i przesłania informacji IFT-1 przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku możliwości identyfikacji osób uprawnionych i określenia ich statusu.

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.111.2018.2.AGR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zorganizowanym konkursem.

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.3.2018.4.AP
     ∟obowiązki płatnika w związku z nieodpłatnym przekazaniem środków produkcji rolnej członkom grupy producentów rolnych

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.5.2018.2.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania za pomocą faktury VAT czynności udzielania pomocy prawnej z urzędu.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-479/13-2/S/PS
     ∟W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka jest zobowiązana do sporządzania i przekazywania urzędom skarbowym oraz kontrahentom będącym osobami prawnymi oraz wspólnikami spółek osobowych (którzy mogą być osobami prawnymi) informacji IFT-2/IFT-2R o osiągniętych w Polsce dochodach (przychodach). W zakresie powyższego wymogu ustawodawca nie wprowadził w omawianej sytuacji żadnych ograniczeń.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.304.2017.1.AB
     ∟W zakresie określenia płatnika oraz jego obowiązków w związku z organizowaną za pośrednictwem agencji akcją promocyjną skierowaną, m.in. do osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej (klientów) oraz pracowników podmiotów nabywających towary od Spółki.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.463.2017.2.IM
     ∟Zasądzone w wyroku Sądu odszkodowanie w związku z wystąpieniem przesłanki wskazanej w art. 55 § 11 Kodeksu pracy, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jego wysokość oraz zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, tj. ustawy Kodeks pracy. Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-11. Zasądzona w wyroku Sądu i wypłacona przez Wnioskodawcę byłemu pracownikowi odprawa na podstawie art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nie korzysta z powyższego zwolnienia, ponieważ podlega wyłączeniu spod tego zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b) i tym samym stanowi ona przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy.

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.397.2017.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z nieodpłatnym przekazaniem środków do produkcji rolnej członkom grupy producentów rolnych

2017.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.193.2017.1.AZ
     ∟W podsumowaniu należy stwierdzić, że na podstawie art. 26 ust. 1 i ust. 2b w związku z art. 3 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 3 i pkt 5 oraz ust. 5 Ustawy CIT, Wnioskodawca ma obowiązek, jako płatnik podatku dochodowego, pobierać podatek od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 26 ust. 2c pkt 1 i 2 Ustawy CIT, wypłacanych za jego pośrednictwem przez emitentów papierów wartościowych niebędących polskimi rezydentami podatkowymi, na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których tożsamość nie została ujawniona (podatników anonimowych), w sytuacji w której te dochody (przychody) wypłacane są z tytułu papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym prowadzonym przez Wnioskodawcę.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.347.2017.1.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zawarciem umowy zlecenia z obywatelem Ukrainy posiadającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ośrodek interesów życiowych.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.324.2017.1.MG
     ∟Na Wnioskodawcy i współorganizatorach w odniesieniu do swoich pracowników uczestniczących w konkursie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z treści art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z art. 38 ust. 1a i art. 39 ww. ustawy. Natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku na Wnioskodawcy i współorganizatorach będzie ciążyć obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 oraz z art. 42 ust.1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.325.2017.1.MK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z przedsięwzięciami o ograniczonej liczbie nagród, których organizatorem jest Wnioskodawca oraz Wnioskodawca wraz ze współorganizatorami

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.327.2017.1.MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z przedsięwzięciami o ograniczonej liczbie nagród, których organizatorem jest Wnioskodawca oraz Wnioskodawca wraz ze współorganizatorami

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.323.2017.1.AK1
     ∟Wartość nagród z tytułu uczestnictwa w konkursie dla pracowników Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy stanowić będzie dla tych osób przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku wartość otrzymanych nagród stanowić będzie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 30 ww. ustawy. Oznacza to, że na Wnioskodawcy i współorganizatorach w odniesieniu do swoich pracowników uczestniczących w konkursie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z treści art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z art. 38 ust. 1a i art. 39 ww. ustawy. Natomiast gdy konkurs będzie skierowany przynajmniej do dwóch grup osób wymienionych we wniosku na Wnioskodawcy i współorganizatorach będzie ciążyć obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4 ww. ustawy z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 oraz z art. 42 ust.1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.295.2017.2
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.200.2017.1.KB
     ∟Czy w przypadku wydania w ramach opisanej akcji promocyjnej kuponu na rzecz Użytkownika świadczenie to korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „UPDOF”), a zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia i przesłania informacji, o której mowa w art. 42a UPDOF?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj