Interpretacje do przepisu
art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


871/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-2/4518-5/16-3/MZ
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca mógł zastosować do przedmiotowej zaległości podatkowej odsetki za zwłokę w obniżonej wartości równej 50 % stawki odsetek za zwłokę, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.199.2019.4.AMN
     ∟- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania zleceniobiorcom pochodzącym z Ukrainy;- obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania zleceniobiorcom pochodzącym z Białorusi;- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania zleceniobiorcom pochodzącym z Filipin; - Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania pracownikom pochodzącym z Ukrainy;- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania pracownikom pochodzącym z Białorusi;- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania pracownikom pochodzącym z Filipin.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.378.2019.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z organizowaniem akcji marketingowej

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.409.2019.1.GG
     ∟Przychód z tytułu zaliczki na poczet wynagrodzenia oraz zwiększonych kosztów pobytu za granicą zleceniobiorców.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.486.2019.1.AC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem w Zdarzeniu przyszłym II Akcji na zasadach przyrzeczenia publicznego i Gry hazardowej

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.355.2019.1.LS
     ∟Reasumując w związku z zawarciem z Prokurentem umowy zlecenia i wypłatą na tej podstawie wynagrodzenia należnego Prokurentowi z tytułu pełnionej funkcji na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz będzie zobowiązany do uwzględniania 20% koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.185.2019.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą sędziom sportowym wynagrodzenia za sędziowanie zawodów.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.187.2019.1.AMN
     ∟- Opodatkowanie nagrody przypadającej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą;- opodatkowanie nagrody przypadającej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i współpracującym z Wnioskodawcą w oparciu o umowy cywilnoprawne;- opodatkowanie nagrody przypadającej osobom fizycznym, z którymi Wnioskodawca nie będzie pozostawać w żadnej relacji prawnej.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.297.2019.3.AK
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika z tytułu przekazywanych nagród w akcjach promocyjnych organizowanych przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Wnioskodawcy.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.345.2019.1.MG
     ∟w zakresie obowiązków ciążących na Spółce związanych z organizacją konkursu

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.291.2019.1.JM
     ∟obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenia dotyczącymi świadczenia usług opieki domowej wykonywanymi na terytorium Polski i Niemiec

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.220.2019.2.HD
     ∟Obowiązki Wnioskodawcy związane z wypłatą stypendiów i nagród dla zawodników.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.337.2019.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika związane z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat kwot pobieranych od Pożyczkobiorców i przekazywanych na rzecz Operatora wynikających z nabytych przez Inwestorów Pożyczek, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy (Wnioskodawcy).

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.318.2019.4.AK1
     ∟Obowiązki płatnika związane z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat kwot pobieranych od Pożyczkobiorców i przekazywanych na rzecz Operatora wynikających z nabytych przez Inwestorów Pożyczek, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy (Wnioskodawcy).

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.428.2019.1.IR
     ∟Okres przedawnienia zobowiązania podatkowego

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.303.2019.1.MJ
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.302.2019.1.MJ
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.170.2019.2.AS
     ∟1) Czy zaliczka na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą, która jest potrącana z wynagrodzenia netto i w ten sposób następuje jej zwrot, stanowi przychód dla zleceniobiorcy w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o u.p.d.o.f.? 2) Czy zaliczka na poczet wynagrodzenia/ewentualnie wynagrodzenie wypłacane w częściach wypłacone opiekunowi i bezzwrotne stanowi przychód w miesiącu jej wypłaty?

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.157.2019.2.AK
     ∟W zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika związanych ze złożeniem korekt informacji PIT -11 i deklaracji PIT-4R oraz braku obowiązku zapłaty podatku z tytułu złożonej korekty PIT-4R w sytuacji, kiedy pracownik dokonał zapłaty podatku dochodowego wynikającego z korekty zeznania podatkowego.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.118.2019.1.SJ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zapłatą zaległych składek ZUS na rzecz zleceniobiorców i byłych zleceniobiorców

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.156.2019.1.AC
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą dywidendy udziałowcom

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.86.2019.1.AKR
     ∟obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obcokrajowcami nieposiadającymi certyfikatu rezydencji (ustalanie rezydencji podatkowej na podstawie składanych przez nich oświadczeń)

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.55.2019.1.AK1
     ∟Obowiązki płatnika związane z organizowaniem Akcji Marketingowej.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.107.2019.1.AK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazywanych nagród w Konkursach (za i bez pośrednictwa Agencji)

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.52.2019.2.AG
     ∟Zaliczka na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą, która jest potrącana z wynagrodzenia/pierwszej części wynagrodzenia netto i w ten sposób następuje jej zwrot nie stanowi przychodu dla zleceniobiorcy w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o u.p.d.o.f. bowiem zostaje ona w całości zwrócona i tym samym nie powiększa aktywów zleceniobiorcy. Zaliczka na poczet wynagrodzenia lub część wynagrodzenia, które może być wypłacone zleceniobiorcy i jest bezzwrotne zawsze stanowi przychód w miesiącu wypłaty.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.9.2019.1.ŁS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z korektą nienależnie uiszczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.637.2018.2.AK1
     ∟Obowiązki płatnika

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.565.2018.1.JM
     ∟Obowiązki płatnika

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.587.2018.1.GG
     ∟obowiązków płatnika odnośnie ustalenia, czy wypłacona zleceniobiorcy zwrotna zaliczka na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą stanowi przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz momentu uzyskania przychodu w przypadku wypłacenia zleceniobiorcy bezzwrotnej zaliczki na poczet wynagrodzenia/ewentualnie wynagrodzenia wypłacanego w częściach

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.639.2018.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą zleceniobiorcy zwrotnej zaliczki na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą oraz bezzwrotnej zaliczki na poczet wynagrodzenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj