Interpretacje do przepisu
art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2996/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.504.2019.1.GG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z powstaniem przychodu na skutek przedawnienia zobowiązania pożyczkowego

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.410.2019.1.ID
     ∟obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem lub refundowaniem przez Wnioskodawcę uczestnictwa pielęgniarek i położnych w organizowanych przez inne podmioty szkoleniach oraz obowiązku sporządzenia dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.348.2019.5.PP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.691.2016.10.RR
     ∟skutki podatkowe zapłaty przez pracodawcę składek należnych od Ubezpieczonych

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.391.2019.2.PPK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.514.2019.1.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w akcji promocyjnej

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.296.2017.2019.10.S.LS
     ∟Po stronie osób fizycznych uczestniczących w konferencjach naukowych i kursach szkoleniowych, powstał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Poniesione świadczenia korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach i do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). Nadwyżka poniesionych świadczeń ponad limit wynikający z ww. Rozporządzenia stanowi przychód i Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić informację PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.336.2019.5.MG
     ∟obowiązki płatnika

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.375.2019.1.KF
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umorzeniem pożyczki spadkobiercom.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.420.2017.9.JK3
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.437.2019.2.MK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą prokurentowi wynagrodzenia przyznanego uchwałą zarządu

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.336.2019.1.JK2
     ∟Obowiązki płatnika wobec pracowników oddelegowanych przez swojego zagranicznego pracodawcę.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.188.2019.2.KF
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umorzeniem jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.261.2019.4.ŁS
     ∟Obowiązki informacyjne – odnawialne źródła energii.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.370.2019.1.KK
     ∟obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.369.2019.1.PPK
     ∟Obowiązki płatnika w związku z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.486.2019.1.AC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem w Zdarzeniu przyszłym II Akcji na zasadach przyrzeczenia publicznego i Gry hazardowej

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.218.2019.1.KF
     ∟Skutki podatkowe przekazania uczestnikom warsztatów kart przedpłaconych.

2019.09.07 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.67.2018.OBQ
     ∟Rekompensata za zastrzeloną zwierzynę w wysokości 20% wartości tuszy zwierzyny, stanowi dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego, czy kwota ta zostanie wypłacona Wnioskodawcy, czy też zaliczona na poczet należnych składek członkowskich. Koło łowieckie nie jest zatem zobowiązane do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych (zaliczonych na poczet składek członkowskich) rekompensat.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.200.2019.1.KF
     ∟Obowiązki płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej na realizację inwestycji proekologicznej w zakresie zakupu i montażu szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz proekologicznych urządzeń grzewczych.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.371.2019
     ∟Czy wynagrodzenie przedstawicieli nieruchomości Wnioskodawca prawidłowo wykazuje jako przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepodlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy?

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.297.2019.3.AK
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika z tytułu przekazywanych nagród w akcjach promocyjnych organizowanych przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Wnioskodawcy.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.184.2019.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą udziałowcom z Ukrainy wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.261.2019.3.KS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród pieniężnych osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (np. stowarzyszenia zwykłe) w ramach konkursu organizowanego przez Wnioskodawcę.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.340.2019.2.KK
     ∟obowiązki płatnika w związku z umorzeniem opłaty planistycznej

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.244.2019.1.BK
     ∟Obowiązki informacyjne

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.181.2019.2.ŁS
     ∟Umorzenie spadkobiercy pożyczki zaciągniętej przez spadkodawcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.364.2019.5.SŻ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizacją konkursu z dziedziny kultury

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.153.2019.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kandydatom do zatrudnienia kosztów związanych z rekrutacją.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.375.2019.1.IS
     ∟Obowiązki płatnika związane z wystawieniem wierzycielom informacji podatkowych PIT-11.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj