Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4982/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.582.2019.1.AK
     ∟opodatkowania podatkiem VAT według stawki 23% sprzedaży działki oraz braku obowiązku dodatkowej rejestracji jako podatnika podatku VAT w związku z ww. transakcją

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.551.2019.2.WL
     ∟zastosowanie stawki podatku 23% dla transakcji sprzedaży niezabudowanych działek nr 1 i 2

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.549.2019.2.WL
     ∟zastosowanie stawki podatku 23% dla transakcji sprzedaży niezabudowanych działek nr 1 i 2

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.490.2019.2.AJ
     ∟Dostawa działek gruntu niezabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Natomiast dostawa grunt zabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ nastąpiło po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca ma prawo do wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących dostawy działek dokonaną wcześniej.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.610.2019.2.ACE
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.462.2019.2.JG
     ∟opodatkowania transakcji sprzedaży Działek

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.564.2019.1.ZD
     ∟Uwzględnianie obrotu z tytułu zamiany nieruchomości w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.639.2019.1.MDO
     ∟Opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.577.2019.2.RM
     ∟Nieuznanie Sprzedającego za podatnika podatku VAT z tytułu dostawy Nieruchomości, opodatkowanie dostawy Nieruchomości stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.475.2019.1.EZ
     ∟Sprzedaż przez Wnioskodawców udziałów w niezabudowanej Nieruchomości będzie wypełniać definicję działalności gospodarczej i będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 23%. Zainteresowani będą zobowiązani udokumentować sprzedaż prawa własności Nieruchomości wystawiając każdy w swoim imieniu fakturę na sprzedaż tego prawa w części odpowiadającej ich udziałowi.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.464.2019.4.KK
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienie od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwość skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.446.2019.2.PG
     ∟Opodatkowanie i prawo do odliczenia z tytułu zakupu działki.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.460.2019.5.AP
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.483.2019.3.MK
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uznanie, iż w stosunku do planowanej transakcji nie znajdzie zastosowania żadne z obligatoryjnych zwolnień z opodatkowania VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, 9 i 10a ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Nabywcę z tytułu nabycia nieruchomości uznanie, iż Zbywca nie będzie zobowiązany, w związku z dostawą ..., do dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 5 w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, poprzez zmniejszenie odliczonego podatku VAT naliczonego przy nabyciu, budowie bądź rozbudowie ...

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.393.2019.2.JS
     ∟Brak uznania transakcji sprzedaży Nieruchomości za zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania ww. czynności (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); zwolnienie od podatku dostawy działek zabudowanych, możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku oraz stawki podatku dla dostawy ww. działek zabudowanych (pytania oznaczone we wniosku nr 2, nr 3, nr 5); opodatkowanie dostawy działki niezabudowanej nr 1 (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przez Kupującego w związku z nabyciem Nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 6).

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.463.2019.4.AD
     ∟Dotyczy braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.461.2019.3.DM
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienie od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.451.2019.3.JO
     ∟Skutki podatkowe związane z nabyciem Nieruchomości.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.475.2019.2.SM
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT do sprzedaży działki

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.459.2019.4.RS
     ∟W zakresie braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.305.2019.2.MS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości objętej współwłasnością małżeńską, będącej przedmiotem odpłatnej dzierżawy, na której dzierżawca we własnym zakresie wybudował budynki i budowle.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.508.2019.2.MG
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działki stanowiącej współwłasność małżeńską; stawka podatku dla ww. sprzedaży; prawa i obowiązki spoczywające na Wnioskodawcy w podatku VAT w związku ze sprzedażą działki stanowiącej współwłasność małżeńską; prawo do korzystania ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy przy jednoczesnym wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.507.2019.2.MG
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działki stanowiącej współwłasność małżeńską stawka podatku dla ww. sprzedaży

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.439.2019.3.KOM
     ∟Nieuznanie nabytych składników majątku za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, opodatkowania sprzedaży Działki 1 i Działki 2 praz prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej tę transakcję

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.314.2019.4.PM
     ∟Czy na Spółce będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu od Sprzedawcy, Budynków, Naniesień oraz Działek?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.593.2019.3.KO
     ∟w zakresie opodatkowania dostawy działek nr 1, 2 i 9

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.333.2019.2.AP
     ∟- uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT zobowiązanego do zapłaty podatku w związku z czynnością sprzedaży działek nr 7 oraz 8 (pytanie oznaczone we wniosku nr 1);- uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT zobowiązanego do zapłaty podatku w związku z czynnością sprzedaży działek nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pytanie oznaczone we wniosku nr 2);- zwolnienie pod podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, czynności sprzedaży działek nr 7 oraz 8 (pytanie oznaczone we wniosku nr 3);- opodatkowanie podatkiem VAT czynności sprzedaży działek gruntu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 wg stawki podatku w wysokości 23% (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.381.2019.3.MWJ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży lokalu użytkowego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu bezpośrednio związanego z lokalem znajdującym się na działce nr 1

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.384.2019.3.JF
     ∟Czy przy założeniu, że wskazana w stanie faktycznym nieruchomość może zostać uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na podstawie art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca jest zobowiązany na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach ogólnych według stawki 19%?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.474.2019.3.WL
     ∟stawka podatku VAT dla planowanej sprzedaży lokalu użytkowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj