Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1281/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.397.2019.1.OA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy Nieruchomości oraz możliwości wyboru opcji opodatkowania ww. dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.446.2019.2.PG
     ∟Opodatkowanie i prawo do odliczenia z tytułu zakupu działki.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.483.2019.3.MK
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uznanie, iż w stosunku do planowanej transakcji nie znajdzie zastosowania żadne z obligatoryjnych zwolnień z opodatkowania VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, 9 i 10a ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Nabywcę z tytułu nabycia nieruchomości uznanie, iż Zbywca nie będzie zobowiązany, w związku z dostawą ..., do dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 5 w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, poprzez zmniejszenie odliczonego podatku VAT naliczonego przy nabyciu, budowie bądź rozbudowie ...

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.393.2019.2.JS
     ∟Brak uznania transakcji sprzedaży Nieruchomości za zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania ww. czynności (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); zwolnienie od podatku dostawy działek zabudowanych, możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku oraz stawki podatku dla dostawy ww. działek zabudowanych (pytania oznaczone we wniosku nr 2, nr 3, nr 5); opodatkowanie dostawy działki niezabudowanej nr 1 (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przez Kupującego w związku z nabyciem Nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 6).

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.482.2019.2.ALN
     ∟Obowiązek dokonania korekty deklaracji VAT-7

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.645.2019.2.EK
     ∟skutki podatkowe zbycia Nieruchomości

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.450.2019.3.MMA
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.397.2019.3.JG
     ∟opodatkowanie sprzedaży działki zabudowanej oraz prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z przeprowadzoną transakcją

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.379.2019.6.AM
     ∟W zakresie opodatkowania sprzedaży składników majątkowych stawką podatku VAT w wysokości 23% przez Sprzedającego oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.273.2019.3.LB
     ∟skoro sprzedaż Nieruchomości w ramach omawianej we wniosku Transakcji będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona z uwagi na rezygnację przez Strony Transakcji ze zwolnienia w zakresie, w jakim zwolnienie z podatku od towarów i usług będzie im przysługiwało), to do opisanej we wniosku sprzedaży Nieruchomości znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.348.2019.3.ISK
     ∟Skutki podatkowe związane ze sprzedażą Nieruchomości.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.431.2019.2.MŁ
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości i brak uznania jej za zcp.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.360.2019.3.IZ
     ∟W zakresie braku uznania dostawy Nieruchomości za czynność niepodlegającą opodatkowaniu, opodatkowania nieruchomości, ruchomości, przeniesienia praw własności intelektualnych oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu ich nabycia.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.423.2019.1.KBR
     ∟w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.442.2019.2.KS
     ∟Zwolnienia od podatku VAT czynności wniesienia aportem do Spółki nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 .

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.461.2019.4.MP
     ∟Uznanie przedmiotu Transakcji za zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowanie dostawy nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tej Transakcji.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.429.2019.3.AM
     ∟W zakresie opodatkowania planowanej transakcji, prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego i uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.293.2019.2.MK
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży kamienicy oraz rezygnacja ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.413.2019.2.KBR
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania sprzedaży Galerii, opodatkowanie tej transakcji stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.365.2019.2.EW
     ∟Sprzedaż nieruchomości, na której posadowiony jest budynek usługowy oraz budynek garażowy podlegać będzie zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.354.2019.2.EG
     ∟Zwolnienie z podatku VAT planowanej sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.347.2019.2.RK
     ∟Opodatkowanie transakcji zbycia działek gruntu.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.401.2019.2.AM
     ∟W zakresie braku wyłączenia z opodatkowania sprzedaży Galerii, opodatkowania tej transakcji stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.343.2019.2.JG
     ∟możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.356.2019.3.RR
     ∟W zakresie sposobu opodatkowania dostawy Nieruchomości oraz prawa do obniżenia podatku VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej dostawę Nieruchomości.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.351.2019.1.MB
     ∟Możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, gdy złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania nastąpiło w treści aktu notarialnego.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.128.2019.5.MZA
     ∟w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa własności Budynku oraz prawa wieczystego użytkowania Działki.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.255.2019.1.PJ
     ∟Oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy nieruchomości nie zostało złożone z zachowaniem terminu do jego złożenia, tj. jak stanowi literalnie brzmienie przepisu „przed dniem dokonania dostawy” przedmiotowej nieruchomości, ponieważ oświadczenie zostało złożone w dniu dostawy nieruchomości, tj. zawarcia umowy w akcie notarialnym.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.303.2019.2.PC
     ∟Opodatkowania planowanej transakcji zbycia składników majątku oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.420.2019.1.PRP
     ∟w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania 0% stawki podatku VAT dla dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj