Interpretacje do przepisu
art. 43 ust. 15 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


278/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 43 ust. 15 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.481.2019.1.JK
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wynagrodzenie za faktoring.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.473.2019.1.AK
     ∟ustalanie podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz kalkulacja współczynnika struktury sprzedaży w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów z tytułu: odsetek od rezerwy obowiązkowej oraz depozytów utrzymywanych na rachunku w NBP; odsetek z tytułu środków pieniężnych utrzymywanych na rachunkach nostro; z depozytów międzybankowych oraz odsetek, opłat karnych, kar umownych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z majątku alokowanego do Oddziału, a także monitów i upomnień

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.363.2019.1.IG
     ∟Transakcje zbycia Wierzytelności przez Bank na rzecz Kontrahenta zagranicznego stanowią dla Banku import usług opodatkowany stawką podatku w wysokości 23%; transakcje nabycia Wierzytelności przez Bank od Kontrahenta krajowego stanowią dla Banku świadczenie usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 23%; w przypadku importu usług podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta, w przypadku nabycia wierzytelności od kontrahenta krajowego podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta pomniejszona o kwotę podatku.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.362.2019.1.IG
     ∟Transakcje zbycia Wierzytelności przez Bank na rzecz Kontrahenta zagranicznego stanowią dla Banku import usług opodatkowany stawką podatku w wysokości 23%; transakcje nabycia Wierzytelności przez Bank od Kontrahenta krajowego stanowią dla Banku świadczenie usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 23%; w przypadku importu usług podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta, w przypadku nabycia wierzytelności od kontrahenta krajowego podstawę opodatkowania stanowi kwota dyskonta pomniejszona o kwotę podatku.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.495.2019.1.IT
     ∟w zakresie opodatkowania usług faktoringu świadczonych przez Wnioskodawcę

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.300.2019.2.KBR
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez Podmiot Finansujący

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.393.2019.1.MP
     ∟Skutki podatkowe związane z cesją wierzytelności.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.219.2019.2.AKO
     ∟Uznanie, że po wprowadzeniu do transakcji zmian, SPV będzie świadczyć na rzecz Banku usługę w rozumieniu ustawy o VAT, o kompleksowym charakterze, w ramach której następuje nabycie wierzytelności Banku, określenie podstawy opodatkowania usługi świadczonej na rzecz Banku, zastosowanie zwolnienia od podatku do świadczonej usługi.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.129.2019.1.MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług sekuratyzacji; w zakresie zwolnienia od podatku usługi obsługi wierzytelności oraz w zakresie uznania zwrotnego przeniesienia Wierzytelności do Banku za usługę będącą elementem kompleksowej usługi sekurytyzacji.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.59.2019.3.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy faktoringu.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.47.2019.4.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy faktoringu.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.26.2019.4.WN
     ∟opodatkowanie nabycia wierzytelności

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.808.2018.1.AK
     ∟-usługa finansowania świadczona na rzecz Klinik – krajowych placówek medycznych korzysta ze zwolnienia od podatku, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy; -faktury wystawiane na rzecz Klinik – zagranicznych placówek medycznych powinny zawierać informację NP/reverse charge i nie powinny wskazywać przepisów ustawy bądź dyrektywy

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.720.2018.3.IG
     ∟W opisanej sytuacji Wnioskodawca - Nabywca nie jest zobowiązany do zapłaty w Polsce podatku VAT z tytułu świadczenia usług związanych ze sprzedażą Wierzytelności przez Polskiego Klienta na jego rzecz.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.841.2018.1.MP
     ∟Zwolnienie od podatku usług prowadzenia punktów kasowych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.509.2018.5.JŻ
     ∟Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanie usług faktoringowych obejmujących swym zakresem również nabywanie Wierzytelności od Polskich Zbywców, stawka podatku dla świadczonych usług faktoringowych oraz podstawa opodatkowania z tytułu świadczonych usług faktoringowych.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.507.2018.1.KB
     ∟Sekurytyzacja - zwolnienie od podatku, import usług, podstawa opodatkowania, miejsce świadczenia usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.443.2018.2.IG
     ∟Usługi faktoringu, zgodnie z zawartą umową, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, gdyż wyłączone są ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 15 ustawy. Usługi faktoringowe opodatkowane będą według 23% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.470.2018.1.IT
     ∟zwolnienie od podatku, import usług, podstawa opodatkowania, miejsce świadczenia usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego (sekurytyzacja)

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.331.2018.1.NK
     ∟Wskazanie, czy usługi agencyjne świadczone przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu VAT według stawki 23% zarówno w zakresie kwoty prowizji należnej za dokonanie rezerwacji, jak i kwoty prowizji należnej za dokonanie płatności.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.186.2018.2.AKO
     ∟Skutki podatkowe świadczenia planowanej Usługi refinansowania, której elementem będzie przenoszenie Portfeli wierzytelności hipotecznych do Banku hipotecznego.

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.211.2018.2.JS
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT oraz korzystanie ze zwolnienia od tego podatku otrzymanych przez Wnioskodawcę Opłat za Zarządzanie, moment powstania obowiązku podatkowego, brak obowiązku wystawiania faktury dokumentującej wykonanie usługi

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.5.2018.3.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.121.2018.3.IK
     ∟W zakresie ustalenia stałego miejsca prowadzanie działalności, miejsca świadczenia usług oraz stawki podatku VAT

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.105.2018.1.KB
     ∟Opodatkowanie stawką podstawową nabywanej usługi faktoringu oraz określenie podstawy opodatkowania.

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.158.2018.1.JSZ
     ∟zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych na podstawie umowy sekurytyzacji, uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT oraz rozpoznania importu ww. usług, ustalenia podstawy opodatkowania usług świadczonych na podstawie umowy sekurytyzacji, miejsca świadczenia usług serwisowych, prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze świadczeniem usług serwisowych

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.672.2017.1.JN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku, importu usług, podstawy opodatkowania, miejsca świadczenia usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.889.2017.1.KM
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych na podstawie umowy sekurytyzacji, rozpoznania importu usług, ustalenia podstawy opodatkowania i miejsca świadczenia usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.743.2017.1.WN
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od usług świadczonych na rzecz Wnioskodawcy i związanych z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.608.2017.1.AS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w związku z nabyciem Wierzytelności, prowizja należna Wnioskodawcy stanowić będzie wynagrodzenie za świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta usługi zwolnionej z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj