Interpretacje do przepisu
art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


675/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.335.2019.1.MC
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zysku wypracowanego w ramach działalności gospodarczej po przekształceniu w spółkę kapitałową.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.395.2019.1.MD
     ∟Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za ostatni miesiąc roku podatkowego

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.284.2019.4.JK3
     ∟Opodatkowanie emerytury wojskowej od organów rządowych USA z funduszy publicznych USA dla osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.377.2019.3.AKU
     ∟obowiązek podatkowy w Polsce w 2018 r. w związku z przeniesieniem centrum interesów życiowych do Czech

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.190.2019.2.KK
     ∟Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 1 i 2).

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-1001/15-2/19-S/ENB
     ∟Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym nabyciem akcji spółki amerykańskiej w ramach uczestnictwa w programie motywacyjnym.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.250.2019.1.ES
     ∟Wypłata zysku wypracowanego w ramach prowadzonej działalności.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.136.2019.1.AP
     ∟skutki podatkowe związane z wypłatą zysku Spółki jawnej

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.135.2019.1.AP
     ∟skutki podatkowe związane z wypłatą zysku Spółki jawnej

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.203.2018.1.WS
     ∟Sposób rozliczania przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce jawnej, skutki podatkowe w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej dotychczasowych wspólników, skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych z tytułu rozwiązania spółki jawnej.

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.102.2018.2.MPŁ
     ∟Wnioskodawca powinien ustalić przychody oraz koszty uzyskania przychodów z udziału w Spółce w 2017 roku w związku ze zmianą udziału w jej zysku, która nastąpiła 8 sierpnia 2017 roku we wskazany powyżej sposób, a więc z uwzględnieniem jego udziału w spółce na koniec roku podatkowego.

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.318.2017.1.KW1
     ∟Jeżeli strony umowy pożyczki ustalą, że pożyczka zostanie udzielona nieodpłatnie, tj. umowa nie będzie przewidywała obowiązku naliczania oraz płatności odsetek, to oznacza, że udzielona pożyczka ma charakter nieodpłatny. Skoro tak, to zawierane przez Wnioskodawcę umowy nieoprocentowanych pożyczek nie spowodują powstania po stronie pożyczkobiorcy przychodów a tym samym po stronie Wnioskodawcy obowiązków płatnika o których mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.328.2017.2.MM
     ∟Ustalenie kosztów odpłatnego zbycia oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży za pośrednictwem pośrednika udziałów spółki z o.o. otrzymanych w darowiźnie.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.329.2017.2.MM
     ∟Ustalenie kosztów odpłatnego zbycia oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży za pośrednictwem pośrednika udziałów spółki z o.o. otrzymanych w darowiźnie.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.327.2017.2.MM
     ∟Ustalenie kosztów odpłatnego zbycia oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży za pośrednictwem pośrednika udziałów spółki z o.o. otrzymanych w darowiźnie.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.180.2017.2.AB
     ∟W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaconych pracownikom odszkodowań.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.190.2017.1.AB
     ∟W zakresie obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty pracownikowi odszkodowania.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.273.2017.1.MS
     ∟1) Czy w związku ze sprzedażą mieszkania, które Wnioskodawczyni przyjęła w spadku, powstał przychód w rozumieniu ustawy o PIT zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c? 2) Czy Wnioskodawczyni słusznie zrobiła składając PIT-39 do Urzędu Skarbowego rozliczając sprzedaż mieszkania? 3) Czy w związku z tym, że dzieci zrzekły się swoich udziałów w spadku, powstał przychód ze sprzedaży mieszkania od wartości otrzymanych udziałów po dzieciach w rozumieniu ustawy o PIT zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c?

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.173.2017.3.MH
     ∟Czy Wnioskodawczyni, jako podatnik będzie zobowiązana do opodatkowania przychodu z tytułu przedawnienia zobowiązania?

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.127.2017.2.PR
     ∟powstanie przychodu w związku z przedawnieniem zobowiązania kredytowego

2017.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.160.2017.1.AC
     ∟Skutki podatkowe przedawnienia zobowiązania.

2017.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.118.2017.2.IL
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek opodatkowania przychodu z tytułu przedawnionego zobowiązania?

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.112.2017.1.JŚ
     ∟Skutki podatkowe przedawnienia zobowiązania.

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.72.2017.2.SK
     ∟Wnioskodawczyni podlega obowiązkowi opodatkowania przychodu wymienionego w poz. 25 formularza PIT-8C wystawionego przez Prokura Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2016 r., jako przychodu z innych źródeł?

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.104.2017.1.JW
     ∟skutki podatkowe zbycia nieruchomości

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.34.2017.1.HK
     ∟Czy w przypadku przedawnienia zobowiązania – jeżeli wierzyciel dopuścił do tego wskutek zaniechania lub nie podejmując czynności, przed upływem terminu przedawnienia, w celu zaspokojenia swojego roszczenia przed Sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń – po stronie dłużnika powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia opodatkowany podatkiem dochodowym?

2017.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.59.2017.2.AK
     ∟Podatek dochodowy do osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu poniesionych kosztów w związku z naprawieniem szkody.

2017.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.24.2017.1.MK
     ∟w zakresie skutków podatkowych przedawnienia zobowiązania kredytowego

2017.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.86.2017.1.MK
     ∟w zakresie skutków podatkowych przedawnienia zobowiązania kredytowego

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.147.2017.1.KS1
     ∟w zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę przychodów z działalności rolniczej oraz przychodów ze spółki komandytowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj