Interpretacje do przepisu
art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2417/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.330.2019.1.ENB
     ∟Skutki podatkowe nabycia prawa własności nowego lokalu na podstawie umowy przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się prawa pierwszeństwa nabycia innego lokalu mieszkalnego oraz prawa jego najmu.

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.328.2019.1.ENB
     ∟Skutki podatkowe nabycia prawa własności nowego lokalu na podstawie umowy przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się prawa pierwszeństwa nabycia innego lokalu mieszkalnego oraz prawa jego najmu.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.340.2019.1.HD
     ∟Skutki podatkowe nabycia prawa własności nowego lokalu na podstawie umowy przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się prawa pierwszeństwa nabycia innego lokalu mieszkalnego oraz prawa jego najmu.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.447.2019.2.SJ
     ∟opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.319.2019.2.AM
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programach motywacyjnych.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.402.2019.2.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółki z siedzibą we Francji oraz skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w ramach programu motywacyjnego.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.513.2019.1.KR
     ∟Możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.463.2019.1.IR
     ∟Ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu podatkowym i dopłaty podatku oraz obowiązek skorygowania zaliczek na podatek dochodowy i zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.345.2019.1.JK2
     ∟Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Polski.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.462.2019.1.KK
     ∟Czy zbycie przez Wnioskodawczynię praw majątkowych do nieruchomości na podstawie datio in solutum podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.455.2019.1.MS
     ∟obowiązki płatnika, związane z uczestnictwem Osób Uprawnionych w programie motywacyjnym

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.345.2019.2.MG
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.489.2019.1.MZ
     ∟Przyznanie Wnioskodawcy Jednostek Planu w ramach Planu Motywacyjnego nie skutkuje/nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Realizacja Jednostek Planu i w konsekwencji otrzymanie przez Wnioskodawcę świadczenia pieniężnego oraz wypłata na rzecz Wnioskodawcy Quasi Dywidendy wiążą się/będą wiązały się dla Wnioskodawcy z powstaniem przychodu z tzw. innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przychód Wnioskodawca jest/będzie zobowiązany wykazać i rozliczyć w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym ten przychód uzyskano.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4511-185/16-2/ŚS
     ∟w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu udzielania korepetycji, o których mowa we wniosku oraz sposobu rozliczenia uzyskanych z tego tytułu przychodów (dochodów).

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.391.2019.1.AK
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji polskich spółek, opodatkowania przychodu z odsetek od pożyczki udzielonej polskiej spółce kapitałowej oraz dywidendy wypłaconej przez polską spółkę rezydentowi Wielkiej Brytanii.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.403.2019.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.382.2019.1.KK
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.377.2019.1.MG
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.330.2019.1.TR
     ∟Zainteresowany będzie miał prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż do jego dochodów uzyskiwanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zgodnie z przywołaną wyżej umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, będzie miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.292.2019.1.WM
     ∟W jaki sposób Zainteresowani powinni ustalić przychody i koszty ich uzyskania z tytułu udziału w spółce za rok obrotowy, w którym dojdzie do dołączenia nowych wspólników i zmiany przypadającego na wnioskodawców udziału w jej zyskach (tj. za bieżący rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.350.2019.2.GG
     ∟powstanie przychodu w momencie przyznania i realizacji Jednostek Planu

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.333.2019.2.LS
     ∟Przyznanie Wnioskodawcy Jednostek Planu w ramach Planu Motywacyjnego nie skutkuje/nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Realizacja Jednostek Planu i w konsekwencji otrzymanie przez Wnioskodawcę świadczenia pieniężnego oraz wypłata na rzecz Wnioskodawcy Quasi Dywidendy wiążą się/będą wiązały się dla Wnioskodawcy z powstaniem przychodu z tzw. innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przychód Wnioskodawca jest/będzie zobowiązany wykazać i rozliczyć w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym ten przychód uzyskano.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.330.2019.2.LS
     ∟Przyznanie Wnioskodawcy Jednostek Planu w ramach Planu Motywacyjnego nie skutkuje/nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Realizacja Jednostek Planu i w konsekwencji otrzymanie przez Wnioskodawcę świadczenia pieniężnego oraz wypłata na rzecz Wnioskodawcy Quasi Dywidendy wiążą się/będą wiązały się dla Wnioskodawcy z powstaniem przychodu z tzw. innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przychód Wnioskodawca jest/będzie zobowiązany wykazać i rozliczyć w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym ten przychód uzyskano.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.331.2019.2.LS
     ∟Przyznanie Wnioskodawcy Jednostek Planu w ramach Planu Motywacyjnego nie skutkuje/nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Realizacja Jednostek Planu i w konsekwencji otrzymanie przez Wnioskodawcę świadczenia pieniężnego oraz wypłata na rzecz Wnioskodawcy Quasi Dywidendy wiążą się/będą wiązały się dla Wnioskodawcy z powstaniem przychodu z tzw. innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przychód Wnioskodawca jest/będzie zobowiązany wykazać i rozliczyć w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym ten przychód uzyskano.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.218.2019.2.MC
     ∟Powstanie przychodu w momencie przyznania i realizacji Jednostek Planu w ramach planu motywacyjnego.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.362.2019.2.KK
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w ramach rekompensaty z tytułu utraconych korzyści w uprawach rolnych, wynikającej z umowy dzierżawy

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.268.2019.1.DR
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane w 2019 r. w wyniku realizacji prawomocnego wyroku Sądu Powszechnego, uznającego roszczenie z tytułu niedopłaconej kwoty dotacji oświatowej, należnej za 2011 r., należy traktować jako dochód? 2. W jakim okresie należy opodatkować te środki?

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.256.2019.2.JK3
     ∟Opodatkowanie renty otrzymywanej z Polski przez osobę mająca miejsce zamieszkania w Belgii.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.268.2019.1.AD
     ∟Czy z tytułu sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów nabycia nieruchomości wartość zrewaloryzowaną wkładu mieszkaniowego (wartość rynkową lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, pomniejszonej na mocy przepisu art. 11 ust 2 apostrof 2 powołanej ustawy o nominalną kwotę umorzenia kredytu)?

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.244.2019.2.JM
     ∟Opodatkowanie emerytury z Polski.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj