Interpretacje do przepisu
art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4486/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.358.2019.1.IM
     ∟Sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej przez rezydenta Szwajcarii.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.491.2019.2.MZ
     ∟Należy wskazać, że zbycie przez rezydenta podatkowego Szwajcarii ogółu praw i obowiązków w Spółce Jawnej nie spowoduje obowiązku rozpoznania przychodu/dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Uzyskany z tego tytułu przychód podlega opodatkowaniu wyłącznie na terenie Szwajcarii.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.468.2019.2.EC
     ∟Opodatkowanie emerytury z Danii

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.316.2019.3.JK3
     ∟Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Polski i z Wielkiej Brytanii przez osobę mająca miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.359.2019.2.JK2
     ∟opodatkowanie diety otrzymanej w ramach stażu odbytego w Belgii

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.382.2019.1.AM
     ∟Obowiązki płatnika związane z uczestnictwem pracowników w pracowniczych planach kapitałowych.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.381.2019.2.MT
     ∟W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej prowadzącej działalność gospodarczą na terytorium Niemiec.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.372.2019.1.IM
     ∟Opodatkowanie przychodów z działalności prowadzonej za pośrednictwem położonego na Węgrzech zakładu.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.344.2019.1.IM
     ∟Opodatkowanie przychodów z działalności prowadzonej za pośrednictwem położonego na Węgrzech zakładu.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.304.2019.2.AK
     ∟Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku od kwoty odszkodowania otrzymanego z zagranicy?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.225.2019.3.WS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.338.2019.2.JK3
     ∟Ustalenie obowiązku podatkowego w Polsce.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.391.2019.1.AK
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji polskich spółek, opodatkowania przychodu z odsetek od pożyczki udzielonej polskiej spółce kapitałowej oraz dywidendy wypłaconej przez polską spółkę rezydentowi Wielkiej Brytanii.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.265.2019.3.PSZ
     ∟1) Czy opisane wyżej Prace BR uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: a) czy prace te powinny być uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania aplikacyjne lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 26e ust. 1 ustawy, w związku z art. 5a pkt 38-40 ustawy? b) czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej okoliczność, iż w ramach Prac BR mogą powstać produkty lub półprodukty (np. partie próbne), które zostaną wykorzystane przez Spółkę komercyjnie (np. przez sprzedaż)? 2) Czy za koszty kwalifikowane Prac BR, w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 ustawy, mogą być uznane: a) wynagrodzenia osób, z którymi Spółka zawarła umowę o dzieło lub zlecenie oraz sfinansowane przez Spółkę składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim osoby te są zaangażowane bezpośrednio w Prace BR; b) nabycie materiałów i surowców przeznczonych do działalności BR; c) nabycie niebędącego środkami trwałymi zorganizowanego zespołu składników majątku wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; d) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne nabyte od podmiotów zewnętrznych niebędących jednostkami naukowymi oraz nabyte od innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; e) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; f) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; g) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; h) amortyzacja środków trwałych w zakresie, w jakim są wykorzystywane w Pracach BR, w tym amortyzacja jednorazowa określona w art. 22f ust. 3 oraz 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystarczające jest zidentyfikowanie i wprowadzenie tych kosztów, w stosunku do których Podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, do odrębnej ewidencji pomocniczej?

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.308.2019.1.ENB
     ∟Obowiązki płatnika związane z zatrudnianiem na umowę zlecenie obywateli Ukrainy.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.264.2019.4.PSZ
     ∟1) Czy opisane wyżej Prace BR uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: a) czy prace te powinny być uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania aplikacyjne lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 26e ust. 1 ustawy, w związku z art. 5a pkt 38-40 ustawy? b) czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej okoliczność, iż w ramach Prac BR mogą powstać produkty lub półprodukty (np. partie próbne), które zostaną wykorzystane przez Spółkę komercyjnie (np. przez sprzedaż)? 2) Czy za koszty kwalifikowane Prac BR, w rozumieniu art. 26e ust. 2 i ust. 3 ustawy, mogą być uznane: a) wynagrodzenia osób, z którymi Spółka zawarła umowę o dzieło lub zlecenie oraz sfinansowane przez Spółkę składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim osoby te są zaangażowane bezpośrednio w Prace BR; b) nabycie materiałów i surowców przeznczonych do działalności BR; c) nabycie niebędącego środkami trwałymi zorganizowanego zespołu składników majątku wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; d) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne nabyte od podmiotów zewnętrznych niebędących jednostkami naukowymi oraz nabyte od innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; e) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; f) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; g) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; h) amortyzacja środków trwałych w zakresie, w jakim są wykorzystywane w Pracach BR, w tym amortyzacja jednorazowa określona w art. 22f ust. 3 oraz 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystarczające jest zidentyfikowanie i wprowadzenie tych kosztów, w stosunku do których Podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, do odrębnej ewidencji pomocniczej?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.332.2019.2.JM
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych na terytorium ZEA.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.311.2019.1.JK2
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zatrudnianiem personelu lotniczego (osób mających miejsce zamieszkania w Czechach i Bułgarii).

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.193.2019.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.234.2019.2.MK
     ∟Dla zastosowania art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik powinien uzyskać certyfikaty rezydencji od wspólników Spółki Niemieckiej. Przy weryfikacji, czy przekroczony został limit 2.000.000 zł, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinny być brane wszystkie tego rodzaju wypłaty/świadczenia, w tym również wypłaty z tytułu należności, które na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Sumowaniu podlegają wszelkie wypłaty dokonywane w roku podatkowym na rzecz podatnika, tj. wspólnika spółki transparentnej podatkowo.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.316.2019.1.ENB
     ∟Opodatkowanie emerytur otrzymywanych z Wielkiej Brytanii.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.274.2019.1.MC
     ∟Skutki podatkowe osiągania przychodów z tytułu udostępnienia programów komputerowych na zasadzie licencji.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.287.2019.2.MM
     ∟Skoro Wnioskodawca jako pracodawca przewiduje, że okres zatrudnienia pracowników (na podstawie zawartych kontraktów) oraz przebywania na terytorium Niemiec będzie dłuższy łącznie niż 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, to uznać należy, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od dochodu uzyskiwanego przez tych pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę wykonywaną w Niemczech począwszy już od pierwszego dnia, w którym praca będzie przez nich tam wykonywana.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.232.2019.1.ENB
     ∟Opodatkowanie niemieckiej renty rodzinnej.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.327.2019.1.KP
     ∟Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Belgii.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - KDIPT2-3.4011.388.2019.3.JŚ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z dokonywanym zwrotem ponoszonych przez Wykonawców kosztów noclegów i podróży Wykonawcom noclegów oraz opłacenie kosztów podróży.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.265.2019.3.JM
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych poza granicami Polski.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.389.2019.3.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem Wykonawcom noclegów oraz opłacenie kosztów podróży

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.293.2019.1.KP
     ∟Skutki podatkowe wypłaty świadczenia wdowiego z USA oraz skutki podatkowe wypłaty świadczenia małżeńskiego z USA.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.338.2019.1.MG
     ∟W zakresie obowiązków płatnika i obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce związanych z dokonywaniem uczestnikom wypłat i zwrotów, w związku z prowadzeniem przez Spółkę pracowniczych planów kapitałowych (pytanie Nr 1-4).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj