Interpretacje do przepisu
art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


742/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.363.2017.2.JS
     ∟Realizowane przez Wnioskodawcę czynności nie stanowią działalności badawczo-rozwojowej, w rozumieniu ar. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zatem nie uprawnia to Wnioskodawcy do zastosowania ulgi opisanej w treści art. 18d ust. 1 cyt. ustawy. Stanowisko Wnioskodawcy należy więc uznać za nieprawidłowe.

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.9.2018.1.MS
     ∟Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), świadczące usługi laboratoryjne opisane w pkt 3 stanu faktycznego? Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), świadczące usługi certyfikacyjne i walidacyjne opisane w pkt 2 stanu faktycznego? Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), świadczące usługi polegające na udostępnieniu wykwalifikowanego personelu oraz specjalistycznego sprzętu, a także świadczące usługi wykonawcze na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej z wykorzystaniem ww. personelu i sprzętu - opis w pkt 4 stanu faktycznego?

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.7.2018.1.IZ
     ∟W zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.445.2017.1.BG
     ∟- ustalenia, czy prace zmierzające do stworzenia nowych produktów oraz rozwiązań informatycznych, prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - ustalenia, czy prace zmierzające do zmodernizowania już istniejących rozwiązań informatycznych, prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - możliwości zaliczenia do kosztów działalności badawczo-rozwojowej wydatków z tytułu zatrudnienia przy projektach wyznaczonych pracowników

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.175.2017.3.SG
     ∟w zakresie określenia, czy transakcja nabycia Nieruchomości dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie stanowiła transakcji nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 4a pkt 3 i 4 tej ustawy, a w konsekwencji Zainteresowany będący stroną postępowania zobowiązany będzie do ustalenia wartości początkowej tej Nieruchomości zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.421.2017.2.MBD
     ∟Dotyczy definicji działalności badawczo-rozwojowej oraz zaliczenia do kosztów kwalifikowanych kosztów pracowników.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.25.2018.1.APO
     ∟1) Czy opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy w zakresie prac nad innowacyjną platformą serwisową spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26 i 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej zwanej: „UPDOP”), która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d UPDOP? 2) Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 UPDOP, może zaliczyć poniesione należności z tytułu wynagrodzeń oraz składek dla pracowników pracujących nad stworzeniem nowej platformy serwisowej, a także wymienione w art. 18d ust. 3 UPDOP, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.340.2017.1.MK
     ∟Czy wykonywane przez Spółkę prace w ramach projektu ... obejmujące rozwój całkowicie nowego produktu oraz przyszły rozwój zaimplementowanego produktu, zgodnie z przedstawionym opisem, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a ust. 26-28 (winno być pkt 26-28 – dopisek organu) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”), a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową wskazaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT i do dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 18d ustawy o CIT, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania?

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.397.2017.2.IZ
     ∟ustalenia, czy projekty wskazane we wniosku stanowią, w myśl art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prace badawczo-rozwojowe, uznania za koszty kwalifikowalne poniesionych w roku: - kosztów materiałów i wynagrodzeń pracowników poniesionych na wyprodukowanie dwóch takich samych kompletów prototypowych urządzeń energoelektronicznych dla pojazdów komunalnych - urządzenia zostaną sprzedane, - kosztów materiałów i wynagrodzeń poniesionych na wyprodukowanie prototypu urządzenia do elektrycznego autobusu miejskiego - urządzenie zostało sprzedane, - wydatków na zakup urządzeń niestanowiących środków trwałych oraz koszty amortyzacji ŚT i WNiP, zakupionych w ramach projektu unijnego, w części sfinansowanej przez Spółkę.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.508.2017.1.MST
     ∟Ustalenie, czy pozostała kwota wydatków, zaliczanych do kosztów kwalifikowanych, pokrywana z własnych środków Spółki, stanowi podstawę do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.331.2017.1.JS
     ∟w zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo–rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 cyt. ustawy

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.330.2017.1.JS
     ∟W zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo–rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 cyt. ustawy.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.363.2017.2.IZ
     ∟W zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.435.2017.1.MST
     ∟Czy Projekty realizowane przez Spółkę, zgodnie z przedstawionym opisem, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 Ustawy CIT Czy – z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 Ustawy CIT – można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, część kosztów Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej według proporcji czasu pracy, jaki poświęcany jest na realizację Projektów w stosunku do ogólnego czasu pracy

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.316.2017.1.JS
     ∟W zakresie ustalenia, czy realizowana przez Spółkę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.358.2017.1.JS
     ∟W zakresie ustalenia, czy Wydatki Pracownicze poniesione przez Wnioskodawcę (premie i nagrody) na rzecz pracowników zatrudnionych m. in. w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.357.2017.1.JS
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do Kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenie za nadgodziny, wynagrodzenie za czas urlopu oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop) zatrudnionych m.in. w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowe

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.361.2017.1.JS
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wydatki Pracownicze poniesione przez Wnioskodawcę, na rzecz pracowników zatrudnionych m. in. w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, tj. wynagrodzenia oraz świadczenia dodatkowe i składki, w części finansowanej przez płatnika składek z tytułu należności, o których mowa w treści art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu odpraw pośmiertnych przysługujących/wypłacanych rodzinie pracownika stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach ulgi badawczo-rozwojowej

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.359.2017.1.JS
     ∟Kosztem kwalifikowanym w rozumieniu art. 18d ust. 1 w zw. z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który Wnioskodawca może ująć w podstawie obliczenia ulgi badawczo-rozwojowej będą wyłącznie wydatki ponoszone przez Spółkę na wydatki Pracownicze, tj: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy Pracowników zatrudnionych m. in. w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, w tej części, w jakiej Pracownicy zatrudnieni do realizacji prac badawczo-rozwojowych faktycznie uczestniczą w ww. pracach.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.360.2017.1.JS
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wypłacanych odpraw: emerytalno-rentowej i pośmiertnej oraz możliwości odliczenia ich od podstawy opodatkowania Spółki w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.343.2017.1.JS
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych w świetle art. 18d ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonanych po 1 stycznia 2016 r. w związku z wykorzystywaniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do realizacji działalności badawczo-rozwojowej, w tym w przypadku, gdy wdrożenie miało miejsce przed 1 stycznia 2016 r., natomiast odpisy amortyzacyjne są nadal dokonywane.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.349.2017.2.PS
     ∟Ulga badawczo – rozwojowa, prace rozwojowe - potrącalność kosztów.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.350.2017.2.PS
     ∟Ulga badawczo – rozwojowa, usługi doradcze, opnie i ekspertyzy jako koszty kwalifikowane.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.259.2017.2.PS
     ∟Ulga badawczo – rozwojowa, definicja, koszty kwalifikowany a wydatki na nabycie nowych technologii.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.347.2017.2.PS
     ∟Ulga badawczo – rozwojowa, wynagrodzenia i nabycie materiałów i surowców jako koszty kwalifikowane.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.344.2017.2.APO
     ∟Czy Wnioskodawca może zakwalifikować część kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację działalności badawczo-rozwojowej, wymienionych w art. 18d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), która nie została pokryta z dotacji Unii Europejskiej tylko ze środków Wnioskodawcy, jako podstawę do wyliczenia ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.418.2017.1.AW
     ∟1. Prawo do rozpoznania kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi na prace badawczo-rozwojowe w latach podatkowych, w których w koszty uzyskania przychodów odnoszone będą odpisy amortyzacyjne od powstałej z tytułu pozytywnie zakończonych prac rozwojowych wartości niematerialnej i prawnej. 2. Brak prawa włączenia do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych wydatków na zakupy dokonywane od podmiotów inne niż jednostki naukowe.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.260.2017.3.APO
     ∟Czy projekty o powołanych przez Bank cechach i opisane w stanie faktycznym można uznać za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 UPDOP, w celu określenia, czy w związku z powyższym będzie uprawniony do skorzystania z ulgi na prace badawczo-rozwojowe określone w art. 18d UPDOP?

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.279.2017.2.JS
     ∟w zakresie ustalenia, czy realizowana przez Spółkę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.272.2017.1.JS
     ∟W zakresie ustalenia, czy sposób rozliczenia wykonanych prac na zasadzie koszt plus marża, będzie nadal uprawniał do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj