Interpretacje do przepisu
art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


742/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.118.2017.1.JC
     ∟w zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie przez Spółkę transakcji Nabycia nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.91.2017.2.AM
     ∟w zakresie braku zastosowania do spłaconych odsetek od Pożyczki ograniczeń, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz możliwości rozpoznania przez Wnioskodawcę odsetek płaconych przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy jako kosztów uzyskania przychodów

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.147.2017.1.MR
     ∟w zakresie zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.182.2017.1.MR
     ∟w zakresie zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.181.2017.1.MST
     ∟czy przez wartość majątku, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy o PDOP, należy każdorazowo rozumieć wartość rynkową Majątku danej Spółki Dzielonej pomniejszoną o związane z tym Majątkiem i przejmowane przez Wnioskodawcę zobowiązania.

2017.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.121.2017.1.JBB
     ∟w zakresie momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.84.2017.2.APO
     ∟Czy zlecone prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT?

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.113.2017.1.MR
     ∟w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, które stanowią koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w wysokości nieprzekraczającej obowiązujących w danym roku limitów, określonych w art. 18d ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.34.2017.3.PS
     ∟Ulga na działalność badawczo – rozwojową, o której mowa w art. 18d ustawy.

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.125.2017.1.APO
     ∟Ustalenie momentu dokonywania odliczeń kosztów Projektów stanowiących „koszty kwalifikowane”, które Spółka będzie zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych.

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.46.2017.1.APO
     ∟ustalenie momentu dokonywania odliczeń kosztów Projektów stanowiących „koszty kwalifikowane”, które Spółka zalicza do podatkowych kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych.

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.113.2017.1.MST
     ∟1. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT, może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe świadczące różne usługi z dziedziny badań i rozwoju? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) 2. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT, może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe związanych z uzyskaniem ochrony praw własności przemysłowej, tj. m.in. wydatki na przygotowanie dokumentacji patentowej, opracowania badania czystości patentowej do Urzędu Patentowego RP oraz koszty pracy rzecznika patentowego/biura rzecznika patentowego (kancelarii patentowej) w celu przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej międzynarodowej do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 10) 3. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT, może zaliczyć koszty opłat okresowych za ochronę praw własności przemysłowej (ochrona patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych itp.) jak i opłat za międzynarodową ochronę praw własności przemysłowej oraz wszelkie koszty związane z przyznaniem ochrony praw własności przemysłowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 11)

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.62.2017.2.MST
     ∟Czy opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 uCIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ww. ustawy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 3 uCIT może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane po 1 stycznia 2016 r. w związku z wdrożeniem nowego i innowacyjnego oprogramowania do optymalizacji pracy biurowej czy projektowania procesów logistycznych i innych oraz wdrożeniem najnowocześniejszych maszyn i urządzeń celem zastosowania nowych technologii i optymalizacji procesu produkcji, w tym w przypadku, gdy wdrożenie miało miejsce przed 1 stycznia 2016 r., natomiast odpisy amortyzacyjne są nadal dokonywane? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9)

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.29.2017.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy planowane połączenie polegające na przejęciu przez Wnioskodawcę całości majątku spółek przejmowanych będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.12.2017.2.IZ
     ∟Czy opisana w zdarzeniu przyszłym działalność Wnioskodawcy spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej z art. 4a pkt 26 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Czy koszty materiałów oraz surowców wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, wykorzystywanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie tworzenia produktu leczniczego będą stanowiły koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 2 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) Czy koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej opisane w zdarzeniu przyszłym są kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 4 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych opisanych w zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 3 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.11.2017.2.IZ
     ∟Czy opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej z art. 4a pkt 26 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Czy koszty materiałów oraz surowców wskazanych w stanie faktycznym, wykorzystywanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie tworzenia produktu leczniczego stanowią koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 2 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) Czy koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej opisane w stanie faktycznym są kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 4 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych opisanych w stanie faktycznym stanowią koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 3 CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.58.2017.1.AJ
     ∟W zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej obciążeń Wnioskodawcy związanych z ujemnymi stopami procentowymi oraz obowiązków płatnika związanych z wypłatą świadczeń z nich wynikających.

2017.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.10.2017.2.ANK
     ∟w zakresie: - ustalenia, czy realizowana przez Wnioskodawcę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, dotycząca: tworzenia nowych produktów, unowocześniania istniejących produktów, unowocześniania procesów produkcji, tworzenia nowego wyglądu produktów; - możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania, jako kosztów kwalifikowanych, wydatków związanych z realizowaną działalnością badawczo-rozwojową, w zakresie: kosztów pracowniczych, materiałów i surowców, dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.24.2017.1.MR
     ∟Definicja działalności jednostki badawczo-rozwojowej oraz zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne nie jednostki naukowe.

2017.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.12.2017.2.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki komandytowej oraz zbycia udziału w prawie własności tej nieruchomości.

2017.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.106.2017.1.APO
     ∟Czy wymienione koszty prac badawczo-rozwojowych stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p?

2017.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.38.2017.2.APO
     ∟Czy realizowane przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe stanowią działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p?

2017.04.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.68.2017.1.IZ
     ∟Czy w przypadku pracowników działów Engineering, Engineering Eksport, Akredytowanego Laboratorium Badań Osprzętu, Działu Narzędziowni oraz Urządzeń Elektrycznych i Solarów, zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, którzy w głównej mierze wykonują czynności w ramach działalności badawczo-rozwojowej a częściowo (w zależności od potrzeby Wnioskodawcy) też czynności innego rodzaju, koszty ich zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT), można zaliczyć w całości do kosztów kwalifikowanych (w tym również koszty wynagrodzenia chorobowego i za czas urlopu)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2017.04.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.13.2017.2.IZ
     ∟1. Czy opisana wyżej działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 uCIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) 2. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT może zaliczyć, a następnie rozliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, koszty materiałów i surowców zużytych na wytworzenie prototypu lub serii pilotażowej, jeżeli następnie prototypy lub seria pilotażowa zostaną sprzedane? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8) 3. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT może zaliczyć koszty materiałów i surowców zużytych na wytworzenie narzędzi lub oprzyrządowania, niezbędnych do wyprodukowania prototypu lub serii pilotażowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9)

2017.04.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.103.2017.1.IZ
     ∟Czy koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, wizytach studyjnych (w tym w razie zaistnienia takiej potrzeby koszty dojazdu na szkolenia, konferencje i wizyty studyjne, koszty noclegów i wyżywienia), koszty delegacji, które dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej (pkt 8 i 9 opisu stanu faktycznego) są kosztami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.48.2017.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe za koszty kwalifikowane wymienione rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy.

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.47.2017.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania kosztów uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, wizytach studyjnych oraz kosztów delegacji, które dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy.

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.45.2017.2.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, którzy głównie wykonują czynności w ramach działalności badawczo-rozwojowej a marginalnie też czynności innego rodzaju, koszty ich zatrudnienia można zaliczyć w całości do kosztów kwalifikowanych.

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.15.2017.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy opisana działalność w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy.

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.91.2017.1.MR
     ∟W zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj