Interpretacje do przepisu
art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


742/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.102.2019.2.JKT
     ∟1. Czy Prace B+R realizowane przez Spółkę, w roku 2018, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego jak i analogiczne projekty realizowane w przyszłości stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, co w konsekwencji uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 Ustawy CIT, 2. Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego koszty wynagrodzeń pracowników poniesione w odniesieniu do poszczególnych pracowników wykonujących Prace B+R, w części w jakiej ich czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu oraz analogiczne koszty ponoszone w przyszłości będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.21.2019.2.MBD
     ∟W zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.92.2019.1.BM
     ∟czy zgodnie z art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 ustawy CIT, prowadzone przez Wnioskodawcę prace w zakresie tworzenia nowych Produktów, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, uprawniając tym samym do skorzystania, zgodnie z art. 18d ustawy CIT, z ulgi na badania i rozwój

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.91.2019.1.PC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, prowadzone przez nią prace w ramach Obszarów B+R: Nowości, Ulepszeń oraz Badania, stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., która uprawnia Spółkę do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d Ustawy CIT?

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.72.2019.2.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy: opisana w pkt 1 stanu faktycznego działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju prowadzona w 2018 r., spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 uCIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT, oraz czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością), wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej a częściowo także przy wykonywaniu innej działalności stanowią w całości koszty kwalifikowane.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.132.2019.1.MR
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone na realizację prac rozwojowych, w części dotyczącej zakupu licencji /praw autorskich mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich poniesienia, na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.75.2019.2.JKT
     ∟Czy należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”) oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: „składki na ubezpieczenie społeczne”), w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, przysługujące Pracownikom, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy tych Pracowników w danym miesiącu, stanowią dla Spółki koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT i mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe?

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.70.2019.2.BM
     ∟czy działalność Spółki w zakresie badań i rozwoju (prowadzona zarówno na zlecenie klientów jak i na potrzeby Spółki) spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.77.2019.2.JS
     ∟Czy zarówno w stanie prawnym do 1 października 2018 r. oraz od 1 października 2018 r. projekty realizowane przez Wnioskodawcę, zgodnie z przedstawionym opisem, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 i 28 ustawy o CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ww. ustawy?

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.64.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy Bank jest i będzie uprawniony do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a updop, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego dla Projektów zaliczonych do Kategorii I-IV.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.66.2019.1.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, co uprawnia do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT?

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.11.2019.2.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.147.2019.1.JKT
     ∟1. Czy na gruncie przepisów obowiązujących w 2017 roku realizowane przez Spółkę Prace B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 i art. 4a pkt 28 Ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) 2. Czy na gruncie przepisów obowiązujących w 2017 roku wskazane Koszty związane z nabyciem materiałów i surowców oraz sprzętu specjalistycznego, w szczególności (i) Koszty nabycia Licencji na oprogramowanie wykorzystywane w Pracach B+R oraz (ii) Koszty nabycia Materiałów wykonywanych na zamówienie Spółki stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) 3. Czy na gruncie przepisów obowiązujących w 2017 roku wskazane Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 3 Ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) 4. Czy na gruncie przepisów obowiązujących w 2017 roku Koszty patentów ponoszone w ramach prowadzonych Prac B+R stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 Ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.145.2019.1.BM
     ∟zakres ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.58.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy: prace B+R służące opracowaniu i wdrożeniu Systemu stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 18d ust. 1 updop, do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d updop, Spółka może zaliczyć odpowiednią cześć wynagrodzeń pracowników należących do Zespołu oraz sfinansowanych przez Spółkę składek z tytułu tych należności określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w proporcji odpowiadającej czasowemu zaangażowaniu pracowników w realizację opisanych powyżej prac B+R, z zastrzeżeniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 updop.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.138.2019.1.APO
     ∟ulga badawczo-rozwojowa

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.56.2019.1.APO
     ∟ulga badawczo-rozwojowa

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.106.2019.1.MO
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest i będzie uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP, Kosztów Wynagrodzeń poniesionych w ramach prowadzonej Działalności B+R w ramach Wariantu II? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.53.2019.1.MO
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest i będzie uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP, Kosztów Wynagrodzeń poniesionych w ramach prowadzonej Działalności B+R w ramach Wariantu I? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-335/16/19-S/PS
     ∟W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na tle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków związanych pośrednio oraz bezpośrednio z emisją nowych akcji.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.523.2018.4.MR
     ∟w zakresie ustalenia, czy: • działania podejmowane przez Spółkę, w związku z realizacją projektu spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Pytanie 1) – jest prawidłowe; • kwota wydatków związanych z realizacją Projektu, pokrywana z własnych środków Spółki, stanowi podstawę do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej (Pytanie 2) – jest prawidłowe; • Spółce przysługuje zwrot kwoty stanowiącej iloczyn nieodliczonego na podstawie art. 18d ust. 1 odliczenia i stawki podatku określonej w art. 19 ust. 1 obowiązującej w danym roku podatkowym (Pytanie 3) – jest prawidłowe.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.33.2019.1.MO
     ∟Czy prace realizowane w ramach projektów „hardware” stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT i w konsekwencji, czy koszty kwalifikowane tych prac objęte są ulgą opisaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.55.2019.1.BG
     ∟czy czas pracowników zajmujących stanowiska Menedżerskie uczestniczących w pracach badawczo- rozwojowych zaraportowany w systemie ewidencji czasu pracy jest czasem przeznaczonym na realizację działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.56.2019.1.AW
     ∟Pracowników Spółki, opisanych jako Menedżerowie, uczestniczących w pracach badawczo-rozwojowych, można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 1. Koszty wynagrodzeń Menedżerów mogą zostać ujęte w kalkulacji ulgi badawczo-rozwojowej z uwzględnieniem odliczenia od kwoty przysługującej ulgi kosztów przypadających proporcjonalnie na czas, w którym Menedżerowie wykonywali czynności niezwiązane z działalnością badawczo-rozwojową.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.34.2019.1.BM
     ∟Czy prace realizowane w ramach projektów „software” opisanych w stanie faktycznym jako tworzenie nowego oprogramowania stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (dalej: „działalność BR”) i w konsekwencji, czy koszty kwalifikowane tych prac objęte są ulgą opisaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT (dalej: „ulga BR”)?

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.39.2019.1.JKT
     ∟Czy prace realizowane w ramach projektów badawczych stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (dalej: „działalność BR”) i w konsekwencji, czy koszty kwalifikowane tych prac objęte są ulgą opisaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT (dalej: „ulga BR”)?

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.439.2018.2.MK
     ∟Czy koszty prac badawczych oraz prac rozwojowych ponoszone przez Wnioskodawcę, opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 3 ustawy o CIT (tj. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT)?

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.21.2019.2.JS
     ∟Definicja prac B+R oraz koszty kwalifikowane

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.20.2019.2.JKT
     ∟ 1. Czy opisana w pkt I stanu faktycznego działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju prowadzona w 2018 r., spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 4a pkt 26-23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT? 2. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT może zaliczyć poniesione w 2018 r. koszty materiałów i surowców (w tym energii elektrycznej, wody, gazu) zużytych na wytworzenie prototypu lub serii pilotażowej, jeżeli prototypy lub serie pilotażowe zostają następnie sprzedane? 3. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 4 i 4a uCIT, może zaliczyć poniesione w 2018 r. koszty nabycia usług wykonania konkretnych prac przez podmioty trzecie z wykorzystaniem aparatury naukowo-badawczej, wyłącznie na potrzeby prowadzonych prac badawczo- rozwojowych? 4. Czy dokonywane w 2018 r. odpisy amortyzacyjne od „inwestycji” (wartości niematerialnych i prawnych), na które ponoszono koszty w latach 2014 - 2017 stanowią koszty kwalifikowane w takiej części, w jakiej koszty określone w art. 18d ust. 2 pkt 1-4a uCIT składały się na całą inwestycję (wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej)? 5. Czy koszty inwestycji w postaci prac rozwojowych zakończonych niepowodzeniem, o których mowa w pkt IV stanu faktycznego, ponoszone w latach 2014-2017 a zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jako „pozostałe koszty operacyjne” po zakończeniu projektu, mogą stanowić koszty kwalifikowane w roku, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu? 6. Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej a częściowo także przy wykonywaniu innej działalności stanowią w całości koszty kwalifikowane?

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.22.2019.2.JS
     ∟w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj