Interpretacje do przepisu
art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1510/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.15.2019.1.KR
     ∟Opodatkowanie zwrotu wkładu mieszkaniowego w części nabytej w drodze spadku i darowizny

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.29.2019.1.JK
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym traktuje art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku zbycia udziału w gospodarstwie rolnym z pozostałymi współwłaścicielami.

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.6.2019.1.MZA
     ∟Skutki podatkowe darowizny ze wspólnego majątku małżeńskiego do majątku osobistego Wnioskodawczyni.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.585.2018.4.AK
     ∟Czy w związku ze zbyciem udziału na rzecz macochy w wyniku działu spadku, Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego w wysokości 18% od kwoty spłaty za przekazanie praw wynikających z udziału Wnioskodawczyni?

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.635.2018.1.AKR
     ∟skutki podatkowe działu spadku i zniesienia współwłasności nieruchomości

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.625.2018.2.ACZ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania spłaty w związku z działem spadku

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.910.2018.2.JM
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.135.2018.1.PB
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z nabyciem od męża nieruchomości w drodze darowizny?

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.138.2018.3.MM
     ∟Czy otrzymanie spłaty w związku z działem spadku korzysta ze zwolnienia jako skutek nabycia spadku czy też stanowi darowiznę?

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.602.2018.1.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych działu spadku i zniesienia współwłasności nieruchomości

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.108.2018.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania darowizn od brata na konto bankowe żony przy rozdzielności majątkowej

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.82.2018.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu udzielonego córce Wnioskodawczyni i spłaty przez córkę rat tego kredytu.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.89.2018.1.MZ
     ∟Czy darowizna od siostry, z konta wspólnego z jej mężem, na rachunek bankowy Wnioskodawczyni podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn z tytułu darowizny od całej darowanej kwoty, w sytuacji gdy szwagier pisemnie wyrazi zgodę na darowiznę oraz jeżeli zostanie zgłoszona w ustawowym terminie do właściwego urzędu skarbowego?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.269.2018.4.MJ
     ∟- Czy wartość spłaty, jaką otrzymam od swojego brata za odziedziczone w 1/5 części nieruchomości po E, S oraz O, w okresie przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego (grudzień 2015), w którym zmarł mój brat (czerwiec 2015) oraz moja mama (lipiec 2015) w wyniku [działu spadku i] zniesienia współwłasności mieszczącej się w moim udziale w spadku - 1/5 - będzie podlegała podatkowi dochodowemu? - Czy po spłacie przez brata jeszcze w tym roku, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku, nie będzie ciążył na mnie obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.70.2018.4.MZ
     ∟Czy czynność prawna polegająca na nieodpłatnym przekazaniu całego przedsiębiorstwa spółki cywilnej prowadzonej wyłącznie przez małżonków, a objętego wspólnością majątkową małżeńską, na rzecz jednego ze wspólników – małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-513/15/18-S/BK
     ∟Czy zawarcie przez Wnioskodawczynię przedwstępnej umowy w formie aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży, na zakup lokalu mieszkalnego o wartości tego udziału wynoszącym co najmniej 60 000 zł do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz wpłacenie kwoty 60 000 zł na konto zbywcy (dewelopera) do dnia 31 grudnia 2012 r. powoduje zwolnienie Wnioskodawczyni z tytułu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy będzie zwolniona z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości sprzedanej w dniu 26 marca 2010 r.?

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.113.2018.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania zachowku z odsetkami

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.114.2018.2.AD
     ∟skutki podatkowe otrzymania zachowku i odsetek ustawowych od zachowku.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.279.2018.1.AS
     ∟W którym momencie i w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia udziałów?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.122.2018.1.DK
     ∟Czy przekazanie mieszkania w darowiźnie przez matkę córce jest wolne od podatku ?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.120.2018.1.BD
     ∟Czy w związku z planowanymi darowiznami, w ramach umów darowizny, gdzie brat Wnioskodawcy będzie darczyńcą, a żona brata wyrazi na te darowizny zgody, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w stosunku do całej otrzymanej kwoty pieniężnej oraz akcji, biorąc pod uwagę, że darowizna będzie pochodziła z majątku wspólnego brata i żony? Czy też Wnioskodawca powinien każdą z planowanych darowizn potraktować jako dwie oddzielne darowizny – od brata oraz od jego żony i zapłacić podatek od połowy otrzymanej kwoty oraz od połowy wartości akcji?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.121.2018.1.BD
     ∟Czy w związku z planowanymi darowiznami, w ramach umów darowizny, gdzie brat Wnioskodawcy będzie darczyńcą, a żona brata wyrazi na te darowizny zgody, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w stosunku do całej otrzymanej kwoty pieniężnej oraz akcji, biorąc pod uwagę, że darowizna będzie pochodziła z majątku wspólnego brata i żony? Czy też Wnioskodawca powinien każdą z planowanych darowizn potraktować jako dwie oddzielne darowizny – od brata oraz od jego żony i zapłacić podatek od połowy otrzymanej kwoty oraz od połowy wartości akcji?

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.66.2018.2.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny nieruchomości od siostry i możliwość zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.394.2018.1.MK
     ∟Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego rodzi po Jego stronie zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.104.2018.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe nabycia środków pieniężnych tytułem darowizn od syna

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.427.2018.2.KP
     ∟Skutków podatkowych wynikających z otrzymania spłaty w związku z działem spadku

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.103.2018.1.DK
     ∟Czy przedmiotowa darowizna w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy spełnieniu wszystkich przesłanek warunkujących zwolnienie w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie podlegała w całości zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn w sytuacji gdy zostanie dokonana z majątku wspólnego (matki i jej męża) ?

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.246.2018.1.BB
     ∟Aby Wnioskodawczyni mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 10 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powinna była złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od dokonania czynności, czyli liczonym w terminie od 27 marca 2018 r. Tym samym Wnioskodawczyni nie będzie mogła skorzystać z ww. zwolnienia, jeżeli złoży stosowną deklarację w ciągu 14 dni od sporządzenia opisanej we wniosku umowy, ponieważ nie wypełnia ona znamion umowy pożyczki, a jedynie umowy potwierdzającej w przeszłości zawarcie takiej pożyczki.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.258.2018.1.MKA
     ∟Sprzedaż nieruchomości - zapis testamentowy kosztem odpłatnego zbycia lub kosztem uzyskania przychodu.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.89.2018.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania darowizny od ojczyma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj