Interpretacje do przepisu
art. 4a pkt 11 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


51/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a pkt 11 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.308.2019.2.AZ
     ∟Brak zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT w odniesieniu do poszczególnych Usług IT oraz kosztów zarządu i ogólnych kosztów administracyjnych (w tym dotyczących księgowości i analiz finansowych) przypisywanych przez Wnioskodawcę do Oddziału zarówno przed 1 stycznia 2019 r. jak i po tej dacie.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.302.2019.2.MR
     ∟W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług IT świadczonych na potrzeby Oddziału.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.61.2019.3.JS
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie posiadał zakład w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 lit. a i c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w rozumieniu art. 5 ust. 1 do 7 Konwencji

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.301.2018.2.AJ
     ∟Kwestia braku ukonstytuowania zakładu w Polsce oraz braku opodatkowania w Polsce dochodów z realizacji kontraktu.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.319.2018.1.PW
     ∟Brak ukonstytuowania zakładu Wnioskodawcy na terytorium Polski.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.213.2018.3.AJ
     ∟Kwestia braku ukonstytuowania zakładu i niepodlegania ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.94.2018.2.PW
     ∟Braku ukonstytuowania zakładu Wnioskodawcy na terytorium Polski.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.44.2018.4.PW
     ∟Ukonstytuowanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Polski.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.345.2017.1.AJ
     ∟W zakresie ukonstytuowania zakładu oraz podlegania ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-692/16-3/RS
     ∟Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że w opisanym w zdarzeniu przyszłym zmodyfikowanym modelu działalności nie powstanie dla Spółki zakład podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 lit. a) i c) ustawy o CIT oraz w rozumieniu art. 5 ust. 1 do 7 UPO PL SGP?

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-543/16-4/RS
     ∟1) Czy rokiem podatkowym Spółki Niemieckiej, w zakresie jej działalności prowadzonej na terenie Polski poprzez zarejestrowany Oddział, na gruncie ustawy o CIT (z zastrzeżeniem pierwszego roku podatkowego, do którego odnosi się pytanie nr 2), jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, trwający od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku kolejnego? 2) W związku z powyższym, czy pierwszy rok podatkowy Spółki Niemieckiej, w zakresie jej działalności prowadzonej na terenie Polski poprzez zarejestrowany Oddział, na gruncie ustawy o CIT, trwa od dnia rozpoczęcia działalności przez Oddział w 2015 r. do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, tj. do dnia 31 marca 2016 r?

2016.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-591/16-3/RS
     ∟Czy działalności prowadzona przez Wnioskodawcę w Polsce po likwidacji Oddziału będzie skutkowała powstaniem dla Spółki zakładu na potrzeby podatku dochodowego i w konsekwencji obowiązkiem zapłaty w Polsce przez Spółkę podatku dochodowego od osób prawnych?

2016.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-397/16-2/RS
     ∟Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nie powstanie dla Spółki zakład podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz w rozumieniu art. 5 UPO?

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-55/16-8/RS
     ∟Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nie powstanie dla Spółki zakład podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 lit. a) i c) ustawy o CIT oraz w rozumieniu art. 5 ust. 1 do 7 UPO PL SGP?

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1184/15-5/RS
     ∟Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym nie powstanie dla Spółki zakład podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz w rozumieniu art. 5 UPO?

2016.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1223/15-4/RS
     ∟Czy BD nie będzie posiadać w Polsce zakładu w rozumieniu art. 6 UPO, a zatem nie będzie podlegać w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na podstawie art. 3 ust. 2 UPDOP?

2016.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1182/15-2/AJ
     ∟Czy odsetki od Pożyczek wypłacane lub kapitalizowane przez Wnioskodawcę podlegają lub będą podlegały opodatkowaniu podatkiem CIT w Polsce, a w konsekwencji czy Wnioskodawca jest lub będzie zobowiązany pobrać, jako płatnik, podatek „u źródła” w związku z wypłatą odsetek na rzecz Pożyczkodawcy ?

2016.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1240/15-2/RS
     ∟1. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku zatrudnienia przez Spółkę Pracownika w Polsce, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie powstanie dla Spółki zakład podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz w rozumieniu art. 5 UPO? 2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku nabywania przez Spółkę usług logistycznych w Polsce, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie powstanie dla Spółki zakład podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz w rozumieniu art. 5 UPO?

2016.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1180/15-2/AJ
     ∟Czy odsetki od Pożyczek wypłacane lub kapitalizowane przez Wnioskodawcę podlegają lub będą podlegały opodatkowaniu podatkiem CIT w Polsce, a w konsekwencji czy Wnioskodawca jest lub będzie zobowiązany pobrać, jako płatnik, podatek „u źródła” w związku z wypłatą odsetek na rzecz Pożyczkodawcy ?

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1077/15-2/IŚ
     ∟Rozlicznia kanadyjskiej jednostki macierzystej z jej Oddziałem w Polsce (ustatuowanie zakładu - pyt. nr 1, środki pieniężne otrzymane przez Oddział od Spółki a przychód Oddziału - pyt. nr 2, wewnętrzne rozliczenia a różnice kursowe - pyt. nr 3, opodatkowanie odsetek z umów pożyczek zawartych pomiędzy hodowcami a Oddziałem - pyt. nr 4, zwrot przez Oddział dla Spółki udzielonego finansowania a podatek „u źródła” - pyt. nr 5, zakres zastosowania ograniczeń z tytułu tzw. „cienkiej kapitalizacji” - pyt. nr 6, koszty funkcjonowania Oddziału i wydatki związane z działalnością Oddziału a ich kwalifikacja do kosztów uzyskania przychodów - pyt. nr 7).

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-263/15-3/AG
     ∟1. Czy Połączenie Wnioskodawcy (zagraniczna spółka posiadająca osobowość prawną) ze Spółką przejmowaną (polską spółką kapitałową) przez jej przejęcie będzie skutkowało wstąpieniem przez Wnioskodawcę w ogół praw i obowiązków Spółki przejmowanej przewidzianych przepisami prawa podatkowego na podstawie art. 93 w związku z art. 93e Ordynacji podatkowej (sukcesja podatkowa)? 2. Czy w zeznaniu podatkowym Spółki przejmowanej za 2015 r. Wnioskodawca powinien uwzględnić m.in. następujące koszty: a) Koszty bezpośrednie związane z przychodami osiągniętymi w 2015 r., poniesione przez Spółkę przejmowaną do dnia Połączenia (tj. do 31 grudnia 2015 r.), b) Koszty bezpośrednie związane z przychodami osiągniętymi w 2015 r., poniesione przez Oddział po dniu Połączenia lecz do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego lub do upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego Spółki przejmowanej za 2015 r. (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze), c) Koszty pośrednie poniesione przez Spółkę przejmowaną do dnia Połączenia (tj. do 31 grudnia 2015r.), d) Koszty pośrednie poniesione przez Spółkę przejmowaną rozliczane proporcjonalnie do okresu którego dotyczą, przypadające proporcjonalnie na okres do dnia Połączenia (tj. do 31 grudnia 2015 r.)? 3. Czy w zeznaniu podatkowym Wnioskodawcy za 2016 r. (obejmującym rozliczenia Oddziału), Wnioskodawca powinien uwzględnić m. in. następujące koszty: a) Koszty bezpośrednie związane z przychodami osiągniętymi w 2016 r., poniesione przez Spółkę przejmowaną do dnia połączenia (tj. do 31 grudnia 2015 r.), b) Koszty bezpośrednio związane z przychodami osiągniętymi w 2015 r., poniesione przez Oddział po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego lub po upływie terminu do złożenia zeznania podatkowego Spółki przejmowanej za 2015 r. (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze), c) Koszty pośrednie poniesione przez Oddział w 2016 r., d) Koszty pośrednie poniesione przez Spółkę przejmowaną rozliczane proporcjonalnie do okresu którego dotyczą, przypadające proporcjonalnie na okres po dniu Połączenia (tj. po 31 grudnia 2015 r.)?

2015.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-170/15-2/AZ
     ∟obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych w stosunku do sprzedaży biletów lotniczych

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-169/15-2/AM
     ∟Czy w związku z działalnością Oddziału, powstanie dla Wnioskodawcy obowiązek podatkowy związany z koniecznością przypisania do Oddziału przychodu, który mógłby on osiągnąć gdyby działał jak niezależny gospodarczo podmiot, a więc określonego na podstawie wartości usług świadczonych wyłącznie na rzecz Centrali i jej jednostek wewnętrznych? Czy Odział będzie uprawniony do rozpoznawania jako koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez Oddział lub Centralę w związku z działalnością Oddziału w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów Oddziału (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT)?

2015.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-352/15-2/AJ
     ∟Kwestia opodatkowania u źródła i obowiązku pobrania podatku (przez Wnioskodawcę po jego przekształceniu w spółkę osobową) w związku z wypłatą odsetek na rzecz spółki będącej rezydentem podatkowym Francji.

2015.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-351/15-2/AJ
     ∟Kwestia opodatkowania u źródła i obowiązku pobrania podatku (przez Wnioskodawcę po jego przekształceniu w spółkę osobową) w związku z wypłatą odsetek na rzecz spółki będącej rezydentem podatkowym Francji.

2015.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-5/15-2/IR
     ∟Ustalenie czy Spółka posiada zakład w świetle przepisów umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec oraz ustalenie miejsca opodatkowania realizowanych umów o dzieło w Niemczech.

2015.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1278/14-4/PS
     ∟wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie istnienia zakładu na terytorium Polski w świetle przepisów art. 5 i 7 Konwencji z dnia 2 września 1991 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r., Nr 22, poz. 92, dalej: UPO).

2014.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-350/14-2/PS
     ∟w zakresie art. 5 umowy dnia 14 maja 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

2014.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-149/14-2/PS
     ∟Czy w wyniku podjęcia współpracy z F. PL w zakresie nabywania i składowania nabytych towarów zgodnie z przedstawionym modelem (magazynowanie towarów w ramach umowy dotyczącej produkcji i sprzedaży skór norek), jak również podjęcia współpracy z kontrahentem litewskim w zakresie nabywania skór oraz kontrahentem polskim w zakresie ich przerobu, Spółka posiada zagraniczny zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o PDOP na terenie Polski?

2014.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-150/14-2/PS
     ∟Czy w wyniku podjęcia współpracy z F. PL w zakresie nabywania oraz najmu Magazynu (na podstawie odrębnej umowy), jak również podjęcia współpracy z kontrahentem litewskim w zakresie nabywania skór oraz kontrahentem polskim w zakresie ich przerobu, Spółka posiada zagraniczny zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o PDOP na terenie Polski?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj