Interpretacje do przepisu
art. 4a pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


371/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-198/16-2/AD
     ∟Czy nominalna wartość wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek wniesionych przez Spółkę jako wkład do spółki komandytowej (tj. wartość nominalna niespłaconych pożyczek) będzie kosztem uzyskania przychodów dla Spółki w razie zbycia przez Spółkę ogółu praw i obowiązków wynikających z udziału w spółce komandytowej?

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.363.2019.4.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy transakcja wniesienia przez Wnioskodawcę aportem, na pokrycie udziałów lub akcji utworzonej nowej spółki-córki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Utylizacji Odpadów objęta byłaby zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na niezaliczenie wartości wnoszonej do spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli wartości wkładu określonej w statucie lub umowie spółki, albo w innym dokumencie o podobnym charakterze, do przychodów na mocy art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.319.2019.3.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie skutków podatkowych planowanych połączeń dla spółki przejmującej oraz akcjonariusza.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.332.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy połączenie przez przejęcie spółki osobowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.321.2019.1.AJ
     ∟Kwalifikacja podmiotowa funduszu działającego w formie spółki osobowej prawa francuskiego posiadającej osobowość prawną jako podatnika podatku dochodowego w Polsce w związku z uzyskiwaniem dochodów z wynajmu i sprzedaży nieruchomości komercyjnych położonych na terytorium Polski.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.268.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód, przypadający na Wnioskodawcę proporcjonalnie do udziałów w zyskach alternatywnej spółki inwestycyjnej, której jest komplementariuszem, z tytułu sprzedaży przez tę spółkę udziałów w kapitale innych spółek, będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.229.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy: - fakt wykorzystywania przez X magazynu usytuowanego poza terenem SSE do magazynowania wyrobów strefowych i/lub surowców (materiałów) wykorzystywanych do ich produkcji, będzie miał jakikolwiek wpływ na możliwość oraz zakres korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, - koszty utrzymania magazynu wybudowanego przez X poza terenem SSE służącego do przechowywania wyrobów strefowych i/lub surowców (materiałów) do ich produkcji powinny w całości zostać alokowane do z wyniku działalności zwolnionej z opodatkowania.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.195.2019.1.AJ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy CIT w odniesieniu do dochodów (przychodów) generowanych przez Alternatywną Spółkę Inwestycyjną działającą w formie spółki komandytowej.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.189.2019.2.PH
     ∟w zakresie ustalenia, czy rozwiązanie Spółki i wydanie przypadającemu Wnioskodawcy udziału w majątku Spółki w formie środków pieniężnych będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób prawnych

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.79.2019.3.BKD
     ∟1. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników majątkowych w skład którego wchodzi m.in. Nieruchomość wraz ze zobowiązaniami, który ma zostać wniesiony aportem do Sp. z o.o. Sp.k. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm. dalej: „ustawa CIT”), a w konsekwencji czy zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 25 ustawy CIT wartość wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) wniesionego do Spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest Wnioskodawca nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, 2. Czy, zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy CIT, w związku z art. 16g ust. 9 ustawy CIT, w związku z art. 16h ust. 3a w związku z ust. 3 ustawy CIT Spółka komandytowa będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuacji metody amortyzacji przyjętej przez Spółkę powiązaną, od wartości wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP,) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki powiązanej na dzień nabycia

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.85.2019.4.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytowo-akcyjną, wartość kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w spółce przekształcanej zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.64.2019.1.JS
     ∟Odliczenia z tytułu udziału w spółkach prowadzących prace B+R.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.46.2019.2.BG
     ∟w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz spółki zarządzającej niemieckim funduszem inwestycyjnym

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.42.2019.2.BG
     ∟w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz spółki zarządzającej niemieckim funduszem inwestycyjnym

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.562.2018.2.MJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z opisanym we wniosku połączeniem spółek komandytowych poprzez zawiązanie spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy (jako komplementariusza jednej ze spółek) lub po stronie nowo zawiązanej spółki kapitałowej

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.561.2018.2.MJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z opisanym we wniosku połączeniem spółek komandytowych poprzez zawiązanie spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy (jako komplementariusza jednej ze spółek) lub po stronie nowo zawiązanej spółki kapitałowej

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.4.2019.1.MC
     ∟Przychód u wspólnika z tytułu zmniejszenia wkładu kapitałowego w spółce komandytowej.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.521.2018.2.MM
     ∟Czy w związku z połączeniem się spółek jawnych przez zawiązanie spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy będącego wspólnikiem spółek osobowych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.534.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka powinna uznać, że kwota Zysków powstałych w 2008 r., Zysków powstałych w latach 2009-2013 oraz Zysków powstałych w 2014 r. znajdująca się w momencie przekształcenia na kapitale zapasowym Spółki, przypadająca na każdego ze wspólników Spółki, z uwzględnieniem jego udziału w zysku spółki komandytowej, prowadzi do powstania u tego wspólnika przychodu i czy w związku z tym Spółka - już jako spółka przekształcona - zobowiązana będzie do pobrania i wpłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (w wypadku wspólnika będącego osobą prawną)

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.519.2018.2.BG
     ∟czy w związku z rozważanym połączeniem, w wyniku którego majątek Spółek łączących się przejdzie na Spółkę nowo zawiązaną, po stronie Spółki nowo zawiązanej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.423.2018.2.BKD
     ∟Czy w związku z połączeniem Spółki Jawnej ze Spółką Komandytową przez zawiązanie nowej spółki, po stronie nowo zawiązanej Spółki z o.o. powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”)

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.531.2018.1.KS
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez Spółkę.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.349.2018.2.AJ
     ∟Kwestia metodologii określenia przychodu w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki celowej oraz zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do tego przychodu.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.198.2018.1.AT
     ∟skutki podatkowe połączenia spółek dla spółki przejmującej w przypadku przejęcia spółki komandytowej w zakresie powstania przychodu podatkowego oraz kosztów uzyskania przychodów.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.192.2018.2.PH
     ∟Skoro Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który co do zasady obowiązany jest do opodatkowania uzyskanych dochodów podatkiem dochodowym od osób prawnych według zasad wynikających z tej ustawy, to niezależnie od faktu działania w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przeznaczenia uzyskiwanych przysporzeń majątkowych na cele statutowe – został wykluczony z możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.103.2018.1.KK
     ∟Konsekwencje podatkowe wydania przez spółkę komandytową majątku likwidacyjnego.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.160.2018.1.BK
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodów Wnioskodawcy powstałych zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j tej ustawy, w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia w spółce kapitałowej niepodzielonych zysków oraz/lub zysków przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.170.2018.1.AS
     ∟Zwolnienia z opodatkowania przychodu z zysków kapitałowych w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia w Spółce Kapitałowej niepodzielonych zysków oraz/lub zysków przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy, w związku z przekształceniem Spółki kapitałowej w Spółkę Osobową.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.129.2018.1.MC
     ∟Przychód w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2018.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.103.2018.1.AB
     ∟W zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj