Interpretacje do przepisu
art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


891/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.150.2019.4.MK
     ∟czy wydzielany z Wnioskodawcy Departament na moment podziału przez wydzielenie będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz czy w związku z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Departamentu i przeniesieniem go do Spółki Przejmującej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o CIT.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.238.2019.1.JKT
     ∟- czy przedstawiona transakcja zbycia przez Spółkę składników majątkowych stanowi zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, - czy Nabywca jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych od Spółki w ramach wyżej opisanej transakcji, - czy know-how, które zbyła Spółka będzie stanowić dla Nabywcy know-how nietechniczne podlegające amortyzacji, - jeśli odpowiedź na pytanie 1 okaże się twierdząca, to jest składniki majątkowe będące przedmiotem transakcji zostaną uznane za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, to czy Nabywca jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy powstałej w wyniku nabycia przedsiębiorstwa od Spółki, - czy Spółka, może uznać za koszty uzyskania przychodów wartość netto podatkową zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.238.2019.2.KS
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz w zakresie ustawy Ordynacja podatkowa określenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe zbywcy w związku z nabyciem zespołu składników materialnych i niematerialnych.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.463.2018.2.MD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy wskutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Oddziału zajmującej się świadczeniem usług finansowania hurtowego do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki związana z wniesieniem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części?

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.26.2019.4.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy w przypadku zdarzenia przyszłego prawidłowe będzie przyjęcie przez Wnioskodawcę wartości początkowej składników majątkowych wnoszonych aportem na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przyjęcie, że w okolicznościach przedstawionych we wniosku zastosowania nie znajdzie art. 16g ust. 9 w związku z art. 16g ust. 10a ww. ustawy

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.641.2018.8.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu składników majątkowych stanowiących część przedsiębiorstwa Oddziału zajmującego się działalnością finansową w obszarze detalicznym.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.645.2018.5.AM
     ∟Interpretacja w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu składników majątkowych stanowiących część przedsiębiorstwa Oddziału zajmującego się działalnością finansową w obszarze hurtowym.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.562.2018.2.MJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z opisanym we wniosku połączeniem spółek komandytowych poprzez zawiązanie spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy (jako komplementariusza jednej ze spółek) lub po stronie nowo zawiązanej spółki kapitałowej

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.561.2018.2.MJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z opisanym we wniosku połączeniem spółek komandytowych poprzez zawiązanie spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy (jako komplementariusza jednej ze spółek) lub po stronie nowo zawiązanej spółki kapitałowej

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.536.2018.1.AJ
     ∟Obowiązek rozpoznania przychodu w związku z przeniesieniem zespołu składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością Wnioskodawcy w Polsce za pośrednictwem polskiego oddziału w zamian za akcje spółki irlandzkiej oraz obowiązku opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków na podstawie art. 24f ust. 1 updop w związku z tą transakcją.

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.423.2018.2.BKD
     ∟Czy w związku z połączeniem Spółki Jawnej ze Spółką Komandytową przez zawiązanie nowej spółki, po stronie nowo zawiązanej Spółki z o.o. powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”)

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.526.2018.1.KBR
     ∟uznanie wydzielanego majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku zastosowania przepisów ustawy o VAT do ww. czynności

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.317.2018.4.NL
     ∟określenie, czy transakcja nabycia składników majątku, o których mowa we wniosku dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie stanowiła transakcji nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 4a pkt 3 i 4 tej ustawy, w związku z czym po stronie Zainteresowanego będącego stroną postępowania powstanie przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych odpowiadający cenie sprzedaży poszczególnych składników majątku nie niższej niż wartość rynkowa

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.330.2018.3.BM
     ∟Czy transakcja nabycia składników majątkowych spółki komandytowej będzie stanowiła transakcję nabycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 Ustawy o CIT, a co za tym idzie czy: a. Wnioskodawca jako Kupujący będzie uprawniony do amortyzowania nabytych w ten sposób środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przy czym ich wartość początkową powinien ustalić stosując art. 16g ust. 10 Ustawy o CIT, b. Wnioskodawca jako Kupujący będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy, jaka potencjalnie może powstać, stanowiącej wartość niematerialną i prawną na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy o CIT.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.304.2018.3.DP
     ∟skutki podatkowe związane z wniesieniem aportem do Nabywcy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.326.2018.4.DP
     ∟skutki podatkowe związane z wniesieniem aportem do Nabywcy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.263.2018.2.DS
     ∟Skutki podatkowe połączenia spółek komandytowych przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.295.2018.1.MJ
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej nieruchomości, wniesionej do Spółki aportem

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.229.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy wartość wkładu w postaci nieruchomości pod inwestycję, tj. gruntu wniesionego przez Spółkę Wspólnika, będzie stanowiła jeden z elementów kosztu wytworzenia przyszłych apartamentów, a wysokość tego kosztu powinna zostać ustalona w oparciu o wydatki poniesione na nabycie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład oraz czy wkład wniesiony w postaci nieruchomości pod inwestycje, tj. gruntu Wnioskodawca winien traktować jako nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.09.12 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.84.2018.GTM
     ∟Zorganizowana część przedsiębiorstwa. Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży środków trwałych i środków obrotowych wchodzących w skład ZCP.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.235.2018.2.PW
     ∟Brak obowiązku rozpoznania przychodu w związku z planowaną restrukturyzacją.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.90.2018.3.MS
     ∟Stwierdzenie czy sprzedaż przez Wnioskodawcę składników majątkowych w ramach planowanej transakcji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.212.2018.3.MD
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia zespołu składników majątkowych oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej ww. dostawę nieruchomości i ruchomości.

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.128.2018.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy zespoły składników materialnych i niematerialnych, tworzących poszczególne Działy Spółki, które będą wyodrębnione w ramach procesu podziału do nowo zawiązanych podmiotów będą kwalifikować się jako zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Wnioskodawcy przez zawiązanie nowych spółek, oraz przeniesienia na nie części majątku Wnioskodawcy w postaci Działu: Nieruchomości, Dystrybucyjnego oraz Motocyklowego, ustalona na dzień podziału rynkowa wartość składników majątkowych, które zostaną przeniesione na nowo zawiązane spółki, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.125.2018.1.JG
     ∟Uznania wydzielanego do innej spółki Działu Infrastrukturalnego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.199.2018.1.JG
     ∟Skutki podatkowe podziału Spółki Kapitałowej, polegającego na wydzieleniu do Spółki Infrastrukturalnej Działu Infrastrukturalnego.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.197.2018.1.AG
     ∟Brak powstania przychodu podatkowego z tytułu przeniesienia do innej spółki wydzielanego Działu Infrastrukturalnego.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.126.2018.1.AG
     ∟Uznanie wydzielanego do innej spółki Działu Infrastrukturalnego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.108.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy w zeznaniu podatkowym CIT-8 za rok podatkowy, w którym dojdzie do podziału, Wnioskodawca powinien wykazać przychody i koszty związane z działalnością ZCP Wydzielanego uzyskane od dnia podziału do końca przyjętego roku podatkowego

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.50.2018.2.NL
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj