Interpretacje do przepisu
art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4368/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.257.2019.6.APA
     ∟ustalenie czy zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki Przejmującej, jak również zespół składników majątkowych przypisany do Działalności Produkcyjnej, który pozostanie u Wnioskodawcy, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, a w konsekwencji podział Wnioskodawcy przez wydzielenie nie będzie wywoływał dla Wnioskodawcy konsekwencji na gruncie ustawy o CIT, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT oraz ustalenia w jaki sposób Wnioskodawca powinien w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczone przed dniem dokonania podziału, jeżeli w związku z podziałem nie będą zamykane księgi Wnioskodawcy

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.413.2019.1.BKD
     ∟Czy w związku z Połączeniem po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o CIT

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.357.2019.2.AW
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.356.2019.2.AW
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.325.2019.3.MAZ
     ∟Brak opodatkowania transakcji wniesienia aportem, na pokrycie udziałów lub akcji utworzonej nowej spółki-córki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.327.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - przychodem podatkowym Sprzedającego ze zbycia wyżej wymienionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie kwota należna Sprzedającemu od Kupującego tytułem ceny sprzedaży wyrażonej w umowie (uwzględniająca przejęte zobowiązania) przy założeniu, iż cena ta nie będzie odbiegać od ceny rynkowej tj. według jakich zasad należy ustalić przychód ze sprzedaży ZCP – jest prawidłowe, - kosztem podatkowym Spółki w związku z przeprowadzeniem Transakcji będzie suma kosztów uzyskania przychodów dotyczących każdego składnika majątkowego wchodzącego w skład przedmiotu Transakcji, a w związku z tym, czy prawidłowym jest również stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodu w odniesieniu do wchodzących w skład przedmiotu Transakcji: a. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, b. zapasów, c. wierzytelności

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.363.2019.4.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy transakcja wniesienia przez Wnioskodawcę aportem, na pokrycie udziałów lub akcji utworzonej nowej spółki-córki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Utylizacji Odpadów objęta byłaby zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na niezaliczenie wartości wnoszonej do spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli wartości wkładu określonej w statucie lub umowie spółki, albo w innym dokumencie o podobnym charakterze, do przychodów na mocy art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.460.2019.5.AP
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.328.2019.3.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.483.2019.3.MK
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uznanie, iż w stosunku do planowanej transakcji nie znajdzie zastosowania żadne z obligatoryjnych zwolnień z opodatkowania VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, 9 i 10a ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Nabywcę z tytułu nabycia nieruchomości uznanie, iż Zbywca nie będzie zobowiązany, w związku z dostawą ..., do dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 5 w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, poprzez zmniejszenie odliczonego podatku VAT naliczonego przy nabyciu, budowie bądź rozbudowie ...

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.432.2019.1.BM
     ∟czy odpisy amortyzacyjne od wartość firmy powstałej w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w postaci opisanej w stanie faktycznym, będą mogły zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów Spółki

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.391.2019.3.RR
     ∟określenie czy wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutki podatkowe podziału przez wydzielenie spółki z o.o

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.239.2019.4.HK
     ∟Czy w przypadku planowanego podziału Spółki przez wydzielenie: majątek przejmowany na skutek podziału – działalność wynajmu nieruchomości, majątek pozostający w spółce – działalność produkcyjna, usługi dozoru i sprzątania, agencja pracy tymczasowej, będzie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy taki podział Spółki będzie neutralny podatkowo dla Spółki dzielonej lub Spółki nowo zawiązanej z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.384.2019.3.JF
     ∟Czy przy założeniu, że wskazana w stanie faktycznym nieruchomość może zostać uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na podstawie art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca jest zobowiązany na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach ogólnych według stawki 19%?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.266.2019.4.JM
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie wraz z dopłatą.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.354.2019.1.AR
     ∟czy opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Oddział należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji czy jego wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej skutkować będzie powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.348.2019.3.ISK
     ∟Skutki podatkowe związane ze sprzedażą Nieruchomości.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.279.2019.2.ASZ
     ∟Czy w odniesieniu do przedstawionego w opisie zdarzeń przyszłych planowanego wniesienia do Wnioskodawcy jako wkład niepieniężny zespołu składników materialnych i niematerialnych składający się obecnie na Oddział, zastosowanie znajdzie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy w przypadku przedmiotowego zdarzenia przyszłego, zmiana umowy Wnioskodawcy związana z aportem zespołu składników materialnych i niematerialnych składający się obecnie na Oddział nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych i dla Wnioskodawcy nie powstaną obowiązki w tym podatku (zapłaty podatku, złożenia deklaracji, inne)?

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.277.2019.2.KK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.312.2019.2.AK
     ∟Możliwość powstania przychodu w związku z wniesieniem aportu do spółki komandytowej

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.309.2019.3.AR
     ∟czy wydzielony zespół składników majątku Spółki, który ma zostać przeniesiony do Spółki przejmującej, jak również zespół składników materialnych i niematerialnych, który pozostanie w Spółce dzielonej stanowią zorganizowana część przedsiębiorstwa w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a tym samym czy przedmiotowy podział nie będzie skutkował powstaniem konsekwencji podatkowych po stronie Spółki dzielonej oraz Spółki przejmującej.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.264.2019.4.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż ZCP Nieruchomości wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym, przy założeniu iż majątek pozostający w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy po wydzieleniu z jego struktur ZCP Nieruchomości stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, Wnioskodawca nie osiągnie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, tj. w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych na M.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.320.2019.4.AR
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.276.2019.3.KK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.302.2019.3
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.296.2019.3.MPŁ
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.301.2019.3.ES
     ∟Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dodatniej wartości firmy powstałej w wyniku kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.305.2019.3.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.211.2019.7.APA
     ∟Skutki podatkowe podziału Spółki przez wydzielenie i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowozawiązaną spółkę.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.466.2019.3.KM
     ∟Wyłączenie z opodatkowania transakcji zbycia Działalności Holdingowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj