Interpretacje do przepisu
art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2013.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-221/13/DK
     ∟Czy w przypadku nabycia przez Spółkę 1 udziałów Spółki w formie aportu (wymiany udziałów) dochodem (przychodem) Spółki 1 z tytułu likwidacji Spółki będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku Spółki otrzymanego w związku z likwidacją Spółki ponad wydatkami Spółki 1 poniesionymi na nabycie udziałów Spółki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki 1 wydanych udziałowcowi/udziałowcom Spółki w zamian za udziały Spółki, w sytuacji gdy likwidacja Spółki nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę 1 udziałów w Spółce?

2013.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1056/11/13-7/S/MK
     ∟Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych tworzących Dział Marketingu, wnoszonych w ramach aportu do M. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w świetle Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a po stronie Wnioskodawcy nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu w związku z objęciem w zamian za wskazany aport udziałów M.?

2013.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-295/13-2/MK
     ∟Czy wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w obrębie struktur Spółki Jednostka, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?Czy wartość nominalna udziałów otrzymanych przez Spółkę w zamian za wniesienie do Nowej Spółki opisanego powyżej wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w momencie wniesienia wkładu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa

2013.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1008/11/13-7/S/MK
     ∟Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych tworzących Dział Turystyki, wnoszonych w ramach aportu do T. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a po stronie Wnioskodawcy nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu w związku z objęciem w zamian za wskazany aport akcji T.?

2013.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-553/13/JS
     ∟Czy część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, wyodrębniona i zorganizowana w ramach oddziału Sortowania w sposób przedstawiony w stanie faktycznym (powinno być: „zdarzeniu przyszłym”), spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód należny, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wniesienie przedmiotowej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, wyodrębnionej i zorganizowanej w ramach oddziału Sortownia, w formie wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej?

2013.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-441/13/JS,IBPBI/2/423-553/13/JS
     ∟Czy część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, wyodrębniona i zorganizowana w ramach oddziału Sortowania w sposób przedstawiony w stanie faktycznym (powinno być: „zdarzeniu przyszłym”), spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód należny, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wniesienie przedmiotowej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, wyodrębnionej i zorganizowanej w ramach oddziału Sortownia, w formie wkładu niepieniężnego do inn...

2013.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-222/13-2/MW
     ∟udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:- kwalifikacji wyodrębnionych w Spółce obszarów działalności, tj. produkcji i dystrybucji do zorganizowanych części przedsiębiorstwa, - skutków podatkowych planowanej transakcji podziału Spółki przez wydzielenie.

2013.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-34/13/MS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno zespół składników majątkowych, który zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego pozostanie po podziale w Spółce Dzielonej, jak i zespół składników majątkowych, który zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przypadnie w ramach podziału Wnioskodawcy stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, związku z czym podział Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) nie będzie rodzić po stronie Wnioskodawcy obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy o CIT, w związku z art. 22 ust. 1 oraz art. 10 u...

2013.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-61/13/DK
     ∟1) Czy w wyniku przeprowadzenia transakcji podziału Spółki, o której mowa w opisie zdarzenia przyszłego, po stronie Spółki jako spółki dzielonej nie powstanie przychód do opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. czy majątek wydzielany na mocy uchwały zarządu tj. Oddział, jak również majątek pozostający w Spółce stanowić będzie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania, pozwalaj

2013.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-56b/10/13-S/DK
     ∟1. Czy wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład Działu TO jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla któregokolwiek ze wspólników spółki komandytowej będących wyłącznie osobami prawnymi, w tym dla Spółki?2. Czy w przypadku późniejszej sprzedaży wszystkich składników niemajątkowych i majątkowych wchodzących w skład Działu TO na rzecz potencjalnego inwestora do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osó...

2013.04.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-21/13/SD
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno zespół składników majątkowych który zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego pozostanie po podziale u Wnioskodawcy, jak i zespół składników majątkowych, który zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przypadnie w ramach podziału Spółce Nowo Zawiązanej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, w związku z czym podział Wnioskodawcy w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT?

2013.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/415-3a/13/TK
     ∟Czy biorąc pod uwagę treść art. 24 ust. 5 pkt 7 oraz art. 41 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego, mając na uwadze, że w wyniku podziału przez wydzielenie zarówno majątek przejmowany (Oddział) jak i majątek pozostający w Spółce stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP), po stronie Wnioskodawcy jako płatnika powstanie obowiązek pobrania od wspólników Spółki zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 41 ust. 1 i ust. 4 tej ustawy?

2013.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/415-3b/13/TK
     ∟Czy w związku z podziałem Spółki, w sytuacji gdy podział ten nastąpi przez wydzielenie części majątku i przeniesienie go na spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną, przy czym w ramach wydzielenia dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki już istniejącej lub nowo zawiązanej ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, po stronie Wnioskodawcy jako płatnika powstanie obowiązek pobrania od wspólników Spółki zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 41 ust. 1, 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-969/13-2/JSK
     ∟Czy Działalność Paliwowa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 112 § 1 Ordynacji Podatkowej i w związku z tym Wnioskodawca, w zakresie, w jakim będzie podatnikiem, będzie odpowiadał całym swoim majątkiem solidarnie z Osobą Fizyczną za zaległości podatkowe powstałe do dnia aportu związane z Działalnością Paliwową (i tylko z tą działalnością), chyba, że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach?

2012.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-984/12/AL
     ∟W zakresie:1. nabycia przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług,2. opodatkowania transakcji sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz Wnioskodawcy Rynku Zbytu, Towarów oraz Wyposażenia oraz prawa do obniżenia przez Wnioskodawcę kwoty podatku należnego o całe kwoty podatku naliczonego wynikające z wystawionych przez Sprzedającego faktur dokumentujących sprzedaż ww. elementów,3. opodatkowania otrzymanej przez Sprzedającego od Wnioskodawcy kwoty zaliczki na poczet ceny sprzedaży Rynku Zbytu oraz możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Sprzedającego faktury dokumentującej uiszczoną przez Wnioskodawcę kwotę zaliczki na poczet ceny sprzedaży Rynku Zbytu,4. obowiązku dokonania przez Wnioskodawcę korekty, o której mowa w art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w sytuacji przejęcia przez Wnioskodawcę Pracowników od Sprzedającego oraz nabycia przez Wnioskodawcę od Sprzedającego Rynku Zbytu, Towarów i Wyposażenia,5. konieczności ponoszenia przez Wnioskodawcę odpowiedzialności za jakiekolwiek zaległości podatkowe Sprzedającego lub Wspólników Sprzedającego, lub też za jakiekolwiek należności Sprzedającego lub Wspólników Sprzedającego wymienione w art. 107 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

2012.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-374/12-2/EK
     ∟1. Czy wyodrębniona ze Spółki M, do której przypisane zostaną wszystkie zadania związane z produkcją towarów, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy majątek pozostający w Spółce (S) stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ww. ustawy?3. Czy ze względu na fakt, że zarówno majątek pozostający w Spółce, jak i wydzielany do M stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wartość rynkowa składników majątkowych wydzielanych do drugiej spółki nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego na moment podziału, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-324/12-4/MC
     ∟Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej w postaci składników prowadzonej działalności gospodarczej (zespołu składników materialnych i niematerialnych), z wyłączeniem nieruchomości, należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) i czy w wyniku wniesienia do spółki komandytowej powyższego wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2012.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-318/12-2/GG
     ∟Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych przedstawionych w zdarzeniu przyszłym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z objęciem w zamian za przedmiotowy aport akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki

2012.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-820/12/PC
     ∟Czy wartość nominalna udziałów w zarówno w Nowej Spółce 1 jak i Nowej Spółce 2 otrzymanych przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie do Nowej Spółki 1 aportem wyodrębnionego w obrębie struktur Spółki Zakładu Wykładzin oraz otrzymanych przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie do Nowej Spółki 2 aportem wyodrębnionego w obrębie struktur Spółki Centrum Energia i Media nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego w momencie objęcia udziałów na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwagi na to, iż przedmiotem aportu będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa?

2012.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1047/12/JS
     ∟Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, Jednostkę Wydzielaną można zaklasyfikować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT, a wniesienie tej Jednostki Wydzielanej jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej na pokrycie nominalnej wartości obejmowanych udziałów na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT, nie będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie Spółki?

2012.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-690/12/MS
     ∟Czy Oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) w rozumieniu updop, a więc w przypadku aportu Oddziału do Wnioskodawcy, Wnioskodawca zobowiązany będzie ustalić wartość początkową otrzymanych składników wg wartości wskazanych w księgach Spółki (zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 16g ust. l0a updop)?

2012.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-477/12-2/DG
     ∟w zakresie kwalifikacji Zakładu Marketingu, Działu Soków oraz Działu Mrożonek i skutków podatkowych transakcji podziału przez wydzielenie

2012.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-425/12-2/DG
     ∟1. Czy opisany powyżej Dział A H (PAH) będący przedmiotem wydzielenia do P PAH (Spółki przejmującej) oraz opisane powyżej Działy C H C (PCH) oraz H H D (WBB), pozostające w P T (Spółce dzielonej), stanowią (odpowiednio część wydzielana jak i pozostała w Spółce dzielonej) zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 4a ust. 4 Ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT?2. Czy opisana powyżej transakcja podziału P T (Spółka dzielona) przez wydzielenie Działu PAH do P PAH (Spółka przejmująca) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować powstaniem przychodu dla P T, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT?

2012.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-426/12-3/DG
     ∟CIT - w zakresie kwalifikacji zespołu składników majątkowych będących przedmiotem wydzielenia do Spółki przejmującej oraz pozostających w Spółce dzielonej i skutków podatkowych przeniesienia ich w ramach podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej

2012.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-449/12-2/AW
     ∟Uznanie wyodrębnionego oddziału za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz korekta podatku naliczonego

2012.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-450/12-3/IGo
     ∟Uznanie wyodrębnionego oddziału za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz korekta podatku naliczonego.

2012.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-718/12/AK
     ∟Czy w związku z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający PDOP?

2012.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-152/12/AA
     ∟Czy jeżeli w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmowane będą po cenie wyższej od wartości nominalne, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie wartość, o która podwyższono kapitał zakładowy, natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem?

2012.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-432/12/AK
     ∟Czy w przypadku objęcia przez Spółkę A udziałów w Spółce B w zamian za wkład niepieniężny w postaci Przedmiotu Aportu, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce B, jedynym przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa Przedmiotu Aportu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2012.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-414/12/AK
     ∟Czy w wyniku umorzenia udziałów bez wynagrodzenia po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj