Interpretacje do przepisu
art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.33.2017.2.NL
     ∟skutki podatkowe spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.31.2017.2.NL
     ∟skutki podatkowe spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.16.2017.1.AZE
     ∟zorganizowana część przedsiębiorstwa kontekście art. 12 ust. 1 pkt 9 updop

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.44.2017.1.JF
     ∟W zakresie uznania Części Wydzielanej (E-Logistyka) i Części Pozostającej w Spółce (Wsparcie Sprzedaży) za zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.46.2017.2.JKT
     ∟Czy zespół składników majątkowych przyporządkowany do Działalności odpadowej, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie na Spółkę S.A., jak również zespół składników majątkowych przypisany do Działalności azbestowej, który pozostanie w Spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustaw podatkowych, a w konsekwencji podział Wnioskodawcy przez wydzielenie nie wywoła dla Wnioskodawcy konsekwencji na gruncie ustawy z dnia 15 lutego o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „Ustawa o CIT”), w szczególności Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.85.2017.1.JF
     ∟W zakresie: uznania majątku pozostającego w Spółce Dzielonej oraz majątku przenoszonego do Spółki Przejmującej w wyniku podziału przez wydzielenie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie

2017.04.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.25.2017.1.TS
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - Działalność ZZM, która zostanie przeniesiona w wyniku Podziału do SRK, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, o której mowa w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast Pozostałe Składniki Majątkowe, które zostaną w ramach planowanego Podziału przeniesione do nowo zawiązanych spółek NKW i HKW, nie stanowią zorganizowanych części przedsiębiorstwa, - planowany Podział spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podatkowego wyłącznie w wysokości wartości rynkowej Pozostałych Składników Majątkowych przeniesionych na spółki NKW i HKW, ustalonej na dzień Podziału zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, - wartość rynkowa Pozostałych Składników Majątkowych przeniesionych na spółki NKW i HKW, ustalona na dzień Podziału zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, powinna odpowiadać wartości rynkowej aktywów Spółki Dzielonej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, przeniesionych na spółki NKW i HKW, pomniejszonej o długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki Dzielonej przejęte przez te spółki?

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.372.2016.1.NL
     ∟ustalenie czy wydzielany Oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 oraz czy transakcja polegająca na wydzieleniu Oddziału oraz przeniesieniu go do Spółki Celowej nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1040.2016.1.AK
     ∟w zakresie uznania majątku wyodrębnionego oraz majątku pozostającego w spółce za zorganizowane części przedsiębiorstwa, a także skutków podatkowych podziału przez wydzielenie

2017.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.973.2016.2.JW
     ∟- skutki podatkowe wniesienia przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki celowej jako aport w zamian za udziały - podstawy prawnej dla tej czynności

2016.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.144.2016.2.EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania po stronie Zbywcy przychodu podatkowego w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci Pionu Pojazdów Szynowych do spółki kapitałowej, kontynuacji przez Nabywcę zasad amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze aportu.

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.887.2016.1.RD
     ∟Uznania wydzielonego zespołu składników mater. i niemater. w ramach podziału Spółki za ZCP, oraz opodatkowania przeniesienia.

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-1.4512.117.2016.1.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Pionu „A” za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a w konsekwencji wyłączenia jego aportu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

2016.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.331.2016.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy wyodrębnione w obrębie struktur przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Zakład Profile, Zakład Rury i Zakład Podłogi, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT oraz czy wartość nominalna udziałów zarówno w Nowej Spółce 1, Nowej Spółce 2, jak i Nowej Spółce 3 otrzymanych przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie do Nowej Spółki 1 aportem wyodrębnionego w obrębie struktur Spółki Zakładu Profile; otrzymanych przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie do Nowej Spółki 2 aportem wyodrębnionego w obrębie struktur Zakładu Rury oraz otrzymanych przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie do Nowej Spółki 3 aportem wyodrębnionego w obrębie struktur Zakładu Podłogi, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego w momencie objęcia udziałów na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT z uwagi na to, iż przedmiotem aportu będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa.

2016.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.856.2016.1.WLK
     ∟- czy każda wyodrębniona ze Spółki jednostka organizacyjna odpowiednio dla lokalizacji A, B i C, do której przypisane zostaną wszystkie zadania związane z budową oraz utrzymaniem sieci i instalacji ciepłowniczych jak również świadczeniem usług dodatkowych, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; - czy majątek pozostający w Spółce po wydzieleniu, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; - biorąc pod uwagę, że zarówno majątek pozostający w Spółce jak i wydzielany do AbcCo stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa, czy wartość rynkowa składników materialnych i niematerialnych wydzielanych do spółek odpowiednio dla lokalizacji A, B i C nie będzie stanowić dla Spółki przychodu podatkowego na moment podziału zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 tej ustawy;

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-59/16-4/EK
     ∟Podatkowe skutki podziału przez wydzielenie (art. 12 ust. 1 pkt 9).

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.857.2016.1.AK
     ∟w zakresie uznania wyodrębnionej ze spółki jednostki X oraz składników majątkowych pozostających w spółce dzielonej za zorganizowane części przedsiębiorstwa, a także skutków podatkowych planowanego podziału spółki przez wydzielenie

2016.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-39/16-2/TKu
     ∟Obowiązek naliczenia podatku na majątku dzielonym oraz rozliczenia podatku przed dokonaniem podziału Spółki, rozliczenie podatku dotyczącego działalności wydzielonej do Wnioskodawcy 2.

2016.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-26/16-2/EK
     ∟Prawo podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zespoły składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział działalności usługowej oraz Dział działalności inwestycyjnej stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz powstania przychodu w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie.

2016.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-716/16-2/AK
     ∟Uznanie C1, C 2, C 3, C 4, C 5 i majątku pozostającego w Spółce po wydzieleniu za zorganizowane części przedsiębiorstwa Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie (art. 12 ust. 1 pkt. 9).

2016.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-128/15/16-S/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego.

2016.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-171/15/16-S/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, które zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą na skutek podziału przedsiębiorstwa Spółki oraz majątek pozostający w Spółce Dzielonej stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz powstania przychodu w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie.

2016.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-290/16/MD
     ∟A zatem podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy, które nastąpiło na skutek przeniesienia na Wnioskodawcę Zakładu A w następstwie dokonanego podziału Spółki 1 przez wydzielenie nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle powyższego bezprzedmiotowym jest analizowanie powołanego przez Wnioskodawcę wyłączenia – art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2016.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-133/16-4/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z transakcją podziału przez wydzielenie; kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji po podziale oraz kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji nowej spółki.

2016.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-134/16-5/TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy podział Spółki przez wydzielenie skutkował obowiązkiem naliczenia przez Wnioskodawcę podatku VAT oraz rozliczenia przez Spółkę podatku w związku z podziałem przez wydzielenie.

2016.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-133/16-6/MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Wnioskodawca miał obowiązek rozliczenia podatku VAT oraz prawo do odliczenia podatku VAT dotyczącego bezpośrednio Zakładu A przed dokonaniem jego podziału

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-207/16-7/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy w związku z transakcją podziału Spółki przez wydzielenie.

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-207/16-6/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z transakcją podziału Spółki przez wydzielenie.

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-207/16-5/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie.

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-132/16-8/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy w związku z transakcją podziału przez wydzielenie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj