Interpretacje do przepisu
art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-132/16-7/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczenia przychodów/kosztów ich uzyskania w związku z transakcją podziału przez wydzielenie.

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-132/16-6/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kontynuacji amortyzacji podatkowej w związku z transakcją podziału przez wydzielenie.

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-370/16/AB
     ∟Czy wnoszone aportem składniki majątkowe i niemajątkowe stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop i na mocy art. 12 ust. 1 pkt 7, nominalna wartość udziałów objętych w zamian za aport nie będzie stanowić przychodu.

2016.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.232.2016.2.BM
     ∟Opodatkowanie zbycia nieruchomości opisanych we wniosku, tj. Nieruchomości A i udziału w Nieruchomości B.

2016.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-316/16-2/AK
     ∟Uznanie majątku wyodrębnionego oraz majątku pozostającego w spółce za zorganizowane części przedsiębiorstwa;Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie (art. 12 ust. 1 pkt. 9).

2016.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-315/16-2/AK
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie (art. 10 ust. 1 pkt 6); Obowiązki płatnika po stronie spółek przejmujących w związku z podziałem przez wydzielenie

2016.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-146/16/LSz
     ∟Dotyczy sukcesji praw i obowiązków oraz odpowiedzialności Wnioskodawcy za zobowiązania spółki dzielonej.

2016.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-15/16-4/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Pionu Pojazdów Szynowych do innej spółki kapitałowej.

2016.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-52/16/DP
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Zakład Tramwajowy (Pion Pojazdów Szynowych), mający stanowić przedmiot aportu do Wnioskodawcy, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w konsekwencji czy zmiana umowy spółki (Wnioskodawcy) związana z wniesieniem aportu będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2016.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-23/16-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania przedmiotu aportu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz kontynuacji zasad amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze aportu.

2016.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-892/15/BJ
     ∟Uznanie Działu handlu hurtowego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy oraz wniesienia aportem do Spółki z o.o. za czynność, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1.

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-230/15/SG
     ∟w zakresie, określenia czy wyodrębniony Dział handlu hurtowego będzie stanowił w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa i jego wniesienie nie będzie powodowało po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podatkowego

2016.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-628/15/APO
     ∟- czy każda wyodrębniona ze Spółki jednostka organizacyjna, odpowiednio dla lokalizacji A, B i C, do której przypisane zostaną wszystkie zadania związane z budową, utrzymaniem i zarządzaniem aktywami dystrybucyjnymi oraz świadczeniem usług dodatkowych, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT? - czy majątek pozostający w Spółce po wydzieleniu, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT? - czy wartość rynkowa składników materialnych i niematerialnych wydzielanych do nowo powołanych spółek, odpowiednio dla lokalizacji A, B i C, nie będzie stanowić dla Spółki przychodu podatkowego na moment podziału, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT?

2016.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1133/15-2/AK
     ∟Skutki podatkowe zbycia Oddziału; zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie składników majątku Oddziału niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, w tym: (i) wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszonych o sumę dokonanych uprzednio odpisów amortyzacyjnych (ii) wydatków poniesionych na nabycie papierów wartościowych, (iii) wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie innych składników wchodzących w skład majątku Oddziału.

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1060/15-2/IZ
     ∟Z uwagi na to, że przedmiotem zbycia będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1) Ustawy VAT.

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1061/15-2/IZ
     ∟Wniesienie aportu w postaci zorganizowanej część przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1) Ustawy VAT.

2016.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-747/15/AK
     ∟Czy w przypadku objęcia przez Spółkę A udziałów w Spółce B w zamian za wkład niepieniężny w postaci Przedmiotu Aportu, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce B, jedynym przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa Przedmiotu Aportu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-524/15/SK
     ∟w zakresie ustalenia, czy wnoszone aportem składniki majątkowe i niemajątkowe stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz sposobu ustalenia ich wartości początkowej.

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-124/15/EN
     ∟w zakresie ustalenia czy planowany podział przez wydzielenie nie spowoduje po stronie Spółki Dzielonej obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1021/15-2/AK
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportu do Spółki.

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1022/15-2/AK
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportu do Spółki.

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-398/15-4/EK
     ∟Czy transakcja podziału Spółki przez wydzielenie Wydziałów i połączenie ich ze Spółką Przejmującą, przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce Centrum Sprzedaży, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-904/15-2/AK
     ∟1. Uznanie majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej oraz majątku pozostającego w Spółce Dzielonej za zorganizowane części przedsiębiorstwa; 2. Skutki prawnopodatkowe podziału przez wydzielenie.

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-903/15-4/AK
     ∟1. Uznanie majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej oraz majątku pozostającego w Spółce Dzielonej za zorganizowane części przedsiębiorstwa; 2. Skutki prawnopodatkowe podziału przez wydzielenie.

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-376/15/DK
     ∟1) Czy wyodrębniony organizacyjnie i księgowo zespół składników, który tworzą dwie nieruchomości zabudowane wraz z urządzeniami i wyposażeniem, oznaczenia, wierzytelności, zobowiązania, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności oraz pracownicy stanowi, zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zorganizowaną część przedsiębiorstwa? 2) Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi między innymi nieruchomości, której koszt nabycia sfinansowano częściowo z dotacji, spowoduje u Wnioskodawcy konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od tej operacji gospodarczej?

2015.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-597/15-2/MK
     ∟Czy zbywany przez Spółkę zespół składników materialnych, niematerialnych oraz zobowiązań będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o PDOP? Czy przejęcie przez nabywcę ZCP I zobowiązań, związanych bezpośrednio ze składnikami majątkowymi ZCP I, w ramach transakcji sprzedaży ZCP nie stanowi przychodu do opodatkowania u Wnioskodawcy, w szczególności nie stanowi kategorii przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-300/15-4/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału spółki przez wydzielenie.

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-808/15-2/AK
     ∟Skutki prawnopodatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa .

2015.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-195/15/MM
     ∟w zakresie: ustalenia, czy przez poniesienie kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną należy rozumieć faktyczne poniesienie wydatków, tj. z chwilą ich zapłaty

2015.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-245/15/MM
     ∟w zakresie: ustalenia, czy przez poniesienie kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną należy rozumieć faktyczne poniesienie wydatków, tj. z chwilą ich zapłaty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj