Interpretacje do przepisu
art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


302/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-758/15-2/AK
     ∟1. Uznanie jednostki wyodrębnionej organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w obrębie spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. 2. Ustalenie przychodu w przypadku otrzymania udziałów przez spółkę od nowej spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci jednostki stanowiącej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-601/15-2/DG
     ∟W zakresie uznania, że nabywana nieruchomość nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w art. 112 ustawy Ordynacja podatkowa oraz opodatkowania transakcji nabycia zabudowanych nieruchomości.

2015.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-278/15-4/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału spółki przez wydzielenie.

2015.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-226/15-2/EK
     ∟Czy wniesienie aportem wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego wkładu niepieniężnego będzie w stosunku do Wnioskodawcy wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2015.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-171/15-3/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, które zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą na skutek podziału przedsiębiorstwa Spółki oraz majątek pozostający w Spółce Dzielonej stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz powstania przychodu w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie.

2015.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-128/15-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego.

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-308/15-4/MK
     ∟Czy planowane przeniesienie wydzielonej części majątku Spółki w postaci Działu Nieruchomości, wraz ze związanymi z tym działem i jego działalnością należnościami i zobowiązaniami, w drodze wkładu niepieniężnego do nowo zawiązanej spółki z o.o. (Nowej Spółki) w zamian za udziały w Nowej Spółce nie będzie kreować dla Spółki przychodu (obowiązku podatkowego) wynikającego z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop oraz, czy wniesienie powyższego aportu nie będzie również kreować przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 updop?

2015.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-331/15-2/MK
     ∟w zakresie uznania wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej jako transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-251/15-2/MK
     ∟1. Czy zbywany przez Spółkę zespół składników materialnych, niematerialnych oraz zobowiązań (ZCP II) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o PDOP? 2. Czy przejęcie przez nabywcę ZCP II zobowiązań, związanych bezpośrednio ze składnikami majątkowymi ZCP II, w ramach transakcji sprzedaży ZCP nie stanowi przychodu do opodatkowania u Wnioskodawcy, w szczególności nie stanowi kategorii przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-256/15-2/MT
     ∟opodatkowanie dostawy części lub całości zapasów magazynowych, dostawy aktywów oraz praw z umów najmu

2015.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-268/15/AK
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu ZCP (nabytych) praw ze zgłoszeń znaków towarowych (niezarejestrowanych na dzień aportu), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie praw do zarejestrowanych znaków towarowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki, na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16d ust. 2 Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku jako b)

2015.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-357/15/AK
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu ZCP (nabytych) praw ze zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych (niezarejestrowanych na dzień aportu), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie praw do zarejestrowanych znaków towarowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki, na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16d ust. 2 Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku jako d)

2015.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-103/15-4/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału spółki przez wydzielenie.

2015.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-210/15-2/DG
     ∟W zakresie uznania, że nabywana nieruchomość nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz w art. 112 ustawy Ordynacja podatkowa.

2015.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-122/15/SD
     ∟Ustalenie wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych przez Spółkę w związku z przekształceniem zakładu budżetowego.

2015.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-259/15/SD
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do kontynuowania zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz metod amortyzacji na zasadach przyjętych uprzednio przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej (majątek opisany w pkt 2) oraz Gminę (majątek opisany w pkt 1)?

2015.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-260/15/SD
     ∟Czy amortyzację liczoną od składników majątkowych wniesionych do spółki z o.o. na pokrycie kapitału zakładowego w postaci mienia otrzymanego nieodpłatnie od Gminy, bądź zakupionego przez GZGK z dotacji uzyskanych od Gminy, bądź z Unii Europejskiej (które nie stanowiły przychodu GZGK), można uznać za koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Wnioskodawcy?

2015.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-56/15-4/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych do spółki kapitałowej.

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-231/15-2/RD
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur za dostawę części lub całości zapasów magazynowych, środków trwałych związanych z prowadzeniem sklepów oraz praw z umów najmu w zakresie wybranych lokalizacji

2015.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1141/14-4/JSK
     ∟Czy opisany Zakład, będący zespołem składników materialnych i niematerialnych, wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, w konsekwencji czego, czy transakcja jego zbycia nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT, a Wnioskodawcy (jako stronie kupującej) nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem przedmiotowego Zakładu?

2015.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1142/14-4/NS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy transakcja zbycia przez Spółkę z o.o. na rzecz Wnioskodawcy Zakładu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Zakładu.

2015.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1424/14/PC
     ∟- Czy Jednostka, która zostanie wyodrębniona pod względem finansowym zgodnie ze Scenariuszem I, tj. poprzez utworzenie „zakładu” w ewidencji księgowej Spółki, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? - Czy wartość nominalna udziałów otrzymanych przez Spółkę w zamian za wniesienie do Nowej Spółki opisanego powyżej wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w momencie wniesienia wkładu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa?

2015.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1425/14/PC
     ∟- Czy Jednostka będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku, gdy wyodrębnienie pod względem finansowym zostanie dokonane zgodnie ze Scenariuszem II, tj. do Jednostki przypisane zostaną konta bezpośrednio dotyczące Działu Zarządzania i Marketingu, natomiast dla kont wspólnych zastosowanie znajdzie przypisanie wartościowe? - Czy wartość nominalna udziałów otrzymanych przez Spółkę w zamian za wniesienie do Nowej Spółki opisanego powyżej wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w momencie wniesienia wkładu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa?

2015.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1284/14/IZ
     ∟Czy wydzielona część majątku w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy planowane przeniesienie Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do spółki nowo zawiązanej poprzez jego wydzielenie ze Spółki nie będzie rodziło po stronie Spółki obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2015.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1262/14/LŻ
     ∟Uznania wydzielonej części majątku Spółki w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz przeniesienia tej części do spółki nowo zawiązanej Spółki za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-831/14-2/KB
     ∟W zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematarialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia spod opodatkowania czynności jej zbycia

2014.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-809/14-2/MK
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązań, związanych z Działalnością Elewatorową, mający stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do Spółki Kapitałowej, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP ? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w związku z objęciem przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce Kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP?

2014.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-942/14-4/MP
     ∟uznanie zespołu składników majątkowych za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

2014.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-314/14-2/LS
     ∟Czy prawidłowe jest podejście Banku jako potencjalnego nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Oddziału), aby na potrzeby wypełnienia ciążącego na nim obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych - opodatkowaniu tym podatkiem podlegały wyłącznie składniki majątkowe - tj. rzeczy, w wysokości 2% ich wartości rynkowej i prawa majątkowe w wysokości 1% ich wartości rynkowej, nabyte w ramach umowy sprzedaży Oddziału, z wyłączeniem krajowych środków pieniężnych, które będą znajdować się w kasie i/lub na rachunku bankowym Oddziału w momencie potencjalnej transakcji oraz z wyłączeniem dodatniej wartości firmy, jeżeli taka w ogóle powstanie w związku z zakupem Oddziału?

2014.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-455/14/MN
     ∟1. Czy aport całej inwestycji pozostającej obecnie w użyczeniu P. Sp. z o .o. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Czy przekazanie przez Miasto dla P. Sp. z o.o. majątku powstałego w wyniku zrealizowanej inwestycji można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a planowany aport składników majątkowych i inwestycji w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączony będzie z opodatkowania podatkiem VAT?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj