Interpretacje do przepisu
art. 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


987/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.481.2019.2.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia w całości lub części podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw na stacjach paliw przy wykorzystaniu kart paliwowych

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.672.2019.1.IT
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług za pomocą kart paliwowych

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.520.2019.2.RK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów przy wykorzystaniu kart paliwowych.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.508.2019.2.KW
     ∟prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, uznanie otrzymanej przez Gminę dotacji pomniejszonej o podatek VAT za podstawę opodatkowania świadczonych usług na rzecz mieszkańców, nieopodatkowanie wkładu własnego Gminy

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.519.2019.2.KS
     ∟Uznanie dokonywanych czynności za odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług przy wykorzystaniu kart flotowych.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.546.2019.2.IT
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług za pomocą kart paliwowych, z uwzględnieniem ograniczeń w prawie do odliczenia podatku, o których mowa w art. 86a ustawy o VAT

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.392.2019.2.IG
     ∟Wnioskodawcy – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w art. 86a ustawy – przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.458.2019.2.MJ
     ∟podleganie opodatkowaniu czynności realizowanych przez Gminę na rzecz mieszkańców dotyczących oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu POŚ, zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla świadczenia realizowanego na rzecz mieszkańców, podstawa opodatkowania świadczenia realizowanego przez Gminę na rzecz mieszkańców, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.368.2019.3.MP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług przy wykorzystaniu kart paliwowych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.282.2019.1.PJ
     ∟Brak przesłanek do uznania dłużnika w związku ze sprzedażą mieszkania za podatnika podatku VAT

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.315.2019.2.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.363.2019.3.LS
     ∟Sprzedaż przedmiotowych działek podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT (część działki niezabudowanej – stawka 23% , działki zabudowane – zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy).

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.409.2019.1.IP
     ∟Ustalenie, czy darowizna niezabudowanych działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.274.2019.2.MC
     ∟Zastosowanie dla świadczonej usługi inspekcji wizualnej, usługi badań nieniszczących oraz usługi zadań obsługowych stawki podatku w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 16 ustawy

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.338.2019.2.KOM
     ∟Uznanie, że Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku opodatkowana podatkiem VAT transakcji sprzedaży wydzielonej działki gruntu.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.351.2019.2.ALN
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania, określenie podstawy opodatkowania dla usługi świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.341.2019.2.MC
     ∟w zakresie: zaliczenia do podstawy opodatkowania wyłącznie wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców z tytułu świadczenia przez Gminę na rzecz Mieszkańców Usług, zaliczenia do podstawy opodatkowania wynagrodzeń otrzymanych od Mieszkańców oraz kwoty otrzymanego dofinansowania z tytułu świadczenia przez Gminę na rzecz Mieszkańców Usług i wyliczenia metodą „w stu”, braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług nabywanych od Wykonawców POŚ

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.406.2019.1.BK
     ∟Zwolnienie od podatku, dostawa nieruchomości.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.329.2019.3.AZ
     ∟opodatkowanie nieodpłatnego przekazania ruchomości nabytych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umów dzierżawy, podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu nieodpłatnego przekazania określonych w pytaniu nr 1 ruchomości, wyłączenia z opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych przez Spółkę na przedmiot umów dzierżawy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu ww. umów

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.333.2019.1.MO
     ∟w zakresie: uznania usługi przyłączenia Odbiorców zewnętrznych do sieci kanalizacyjnej za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia oraz stawki podatku VAT dla ww. czynności, prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem usługi przyłączenia Odbiorców zewnętrznych do sieci kanaliacyjnej

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.344.2019.1.EB
     ∟Uznanie Usługi Zwykłego Utrzymania Dróg za kompleksową usługę. Brak obowiązku opodatkowania na zasadzie tzw. mechanizmu „odwrotnego obciążenia” usług nabywanych od podwykonawcy.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.251.2019.2.MJ
     ∟prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na modernizację budynku na cele socjalne

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.241.2019.2.JN
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.244.2019.2.JM
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podwykonawcę, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.256.2019.1.MGO
     ∟- wyłączenie z opodatkowania otrzymanej dopłaty pieniężnej z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali zasądzonej w drodze orzeczenia sądowego - zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zniesienia współwłasności nieruchomości

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.105.2019.2.MS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie wskazanych we wniosku towarów handlowy.

2019.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.79.2019.2.JM
     ∟Opodatkowanie dotacji.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.125.2019.2.MMa
     ∟Odprowadzenie podatku VAT od sprzedaży działki o nr 60/4 zabudowanej halą magazynowo - montażową z zapleczem administracyjno - socjalnym

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.99.2019.2.EK
     ∟Prawa do odliczenia-projekt.

2019.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.113.2019.1.EK
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn „Wymiana źródeł ciepła ...”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj