Interpretacje do przepisu
art. 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


987/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.56.2018.2.RD
     ∟w zakresie opodatkowania usług nabytych od wykonawcy zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.514.2017.2.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej czynności nieodpłatnego przekazywania pendrive’ów uczestnikom odpłatnej konferencji naukowej.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.20.2018.1.RD
     ∟w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy turbogeneratora wraz z montażem

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.18.2018.2.JO
     ∟Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez Gminę, ponieważ jak wynika z okoliczności sprawy, towary i usługi zakupione w celu realizacji inwestycji będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.46.2018.2.AR
     ∟W zakresie prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pn. „…”.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.656.2017.3.SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu; w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu wykonania przez Gminę usługi instalacji kolektorów słonecznych oraz w zakresie stawki podatku dla usługi montażu ww. instalacji.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.684.2017.2.DG
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT aportu dwóch zabudowanych działek gruntu bez zabudowań

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.598.2017.2.JKU
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.711.2017.2.WN
     ∟- prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Organizatora z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie programem lojalnościowy - uznanie kwot otrzymanych przez Wnioskodawcę (działającego jako podwykonawca) od Organizatora za wynagrodzenie za świadczenie usług na rzecz Organizatora, które podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.672.2017.2.SR
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Organizatora z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie programem lojalnościowy oraz uznanie kwot otrzymanych przez Wnioskodawcę (działającego jako podwykonawca) od Organizatora za wynagrodzenie za świadczenie usług na rzecz Organizatora, które podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.818.2017.2.MC
     ∟w zakresie podstawy opodatkowania dla czynności budowy: przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach mieszkańców, przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej, pompowni wody wraz z przebudową istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.862.2017.2.MWJ
     ∟stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych określenie podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców rozliczenie podatku należnego z tytułu nabytych przez Gminę od wykonawcy usług montażu instalacji

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.855.2017.2.JM
     ∟Opodatkowanie otrzymanego dofinansowania. Prawo do odliczenia podatku.

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.592.2017.6.IT
     ∟W zakresie uznania dostawy kotłów dla mieszkańców za odpłatnie świadczoną usługę oraz konsekwencji podatkowych związanych z tą czynnością.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.808.2017.2.AJB
     ∟Stawka podatku VAT dla montażu kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców, Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, podstawa opodatkowania dla otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.930.2017.1.MH
     ∟opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji, stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji na budynku lub wewnątrz budynku mieszkalnego oraz na budynku użyteczności publicznej, braku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności instalacji, braku opodatkowania wkładu własnego Gminy w koszty montażu instalacji, podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi montażu instalacji,

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.852.2017.1.BM
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.841.2017.1.OS
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.783.2017.2.KW
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji, stawka podatku VAT dla usług montażu ww. instalacji, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu, brak odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania mieszkańcom własności instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy, obowiązek wykazania przez Gminę podatku należnego z tytułu nabytej od wykonawcy usługi montażu instalacji na rzecz mieszkańców oraz stawka podatku VAT dla tej usługi

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.848.2017.1.ALN
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu.

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.544.2017.1.RD
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do nabywanych prac budowlanych w zakresie prac adaptacyjnych, bieżącego utrzymania oraz wykonania zastępczego.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.613.2017.1.SJ
     ∟Opodatkowanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców Gminy.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.668.2017.2.EK
     ∟W zakresie określenia podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.663.2017.1.MN
     ∟obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego od nakładów w obcym środku trwałym w sytuacji, gdy nakłady poczynione w trakcie obowiązywania umowy najmu przez Wnioskodawcę przechodzą na wynajmującego bez konieczności rozliczenia (bez wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy); brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od nakładów w obcym środku trwałym w sytuacji, gdy nakłady poczynione w trakcie obowiązywania umowy najmu przez Wnioskodawcę muszą zostać zdemontowane (zlikwidowane); okres obowiązywania korekty w odniesieniu do inwestycji w obcym środku trwałym oraz sposób ustalenia pięcioletniego okresu korekty.

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.806.2017.1.MC
     ∟w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego dofinansowania na realizację Projektu

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.791.2017.1.WL
     ∟podstawa opodatkowania usług wykonywanych na rzecz mieszkańców przez Gminę

2018.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.779.2017.1.WL
     ∟podstawa opodatkowania usług wykonywanych na rzecz mieszkańców przez Gminę

2017.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.650.2017.2.ALN
     ∟Kwalifikacja na gruncie podatku od towarów i usług realizowanego świadczenia w wariancie od I do V, jako jednej transakcji dostawy wyprodukowanego betonu wraz z dodatkowymi czynnościami pomocniczymi oraz opodatkowania na zasadach ogólnych z zastosowaniem stawki podstawowej.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.698.2017.2.AP
     ∟Czy Komornik, będąc płatnikiem podatku VAT przy ewentualnej sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji publicznej będzie obowiązany obliczyć i pobrać podatek od towarów i usług od zapłaconej ceny nabycia? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to jaka stawka podatku powinna zostać zastosowana?

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.558.2017.2.DG
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem 3 działek i praw majątkowych dot. Inwestycji do spółki komandytowej;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj