Interpretacje do przepisu
art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


169/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-2/4518-5/16-3/MZ
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca mógł zastosować do przedmiotowej zaległości podatkowej odsetki za zwłokę w obniżonej wartości równej 50 % stawki odsetek za zwłokę, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw?

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.420.2019.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.419.2019.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.271.2019.1.MAZ
     ∟Brak możliwości odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT oraz nabycia towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca, objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, poprzez korektę deklaracji VAT, w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy (powstała konieczność rozliczenia podatku należnego), jeżeli taka korekta zostanie złożona później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.424.2019.1.MC
     ∟w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.457.2019.2.MP
     ∟Określenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług usuwania azbestu, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją tego zadania oraz korekty podatku.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.222.2019.1.MAZ
     ∟Określenie okresu rozliczeniowego, w którym przysługuje prawo odliczania podatku naliczonego w związku z importem usług, wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz transakcjami krajowymi objętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia.

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.243.2019.2.SJ
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki nr 2/3, opodatkowanie zaliczki na poczet sprzedaży działki nr 2/3, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaty zaliczki oraz obowiązek zapłaty odsetek od zaległości podatkowych od momentu otrzymania zadatków, odliczenie podatku z faktury otrzymanej od Sprzedającej.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4017.5.2019.2.MS
     ∟Stwierdzenie czy w wyniku dokonanych korekt deklaracji za lipiec 2017 r. Wnioskodawca zobowiązania będzie do zapłaty odsetek.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.207.2019.4.JO
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży niezabudowanej, w tym kwot wpłaconego zadatku, momentu opodatkowania otrzymanego zadatku, obowiązku zapłaty odsetek od zaległości podatkowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.113.2019.2.KB
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług oraz krajowe dostawy towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca oraz obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.111.2019.2.AP
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług oraz krajowe dostawy towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca oraz obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.237.2018.2.HS
     ∟Czy w zaistniałej sytuacji możliwe jest nienaliczanie odsetek za zwłokę?

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.181.2018.1.MAZ
     ∟Termin odliczania podatku naliczonego w związku z transakcją wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.291.2018.1.JN
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz nabycia towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.100.2018.1.KC
     ∟W zakresie uznania budynku w budowie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, odpowiedzialności za zaległości podatkowe, obowiązku wystawienia faktur korygujących oraz określenia podstawy opodatkowania dla transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych, garaży i komórek lokatorskich.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.109.2018.1.WM
     ∟Skutki podatkowe wycofania samochodu z działalności gospodarczej.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.814.2017.2.IK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa prowadzonego dotychczas w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.542.2017.2.AK
     ∟W zakresie obowiązków płatnika z tytułu umorzenia na wniosek podatnika zaległości w opłacie za odbiór odpadów stałych.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.20.2017.1.WN
     ∟- możliwość zastosowania przez Wnioskodawcę do zaległości podatkowej odsetek za zwłokę w obniżonej wysokości za okres od 1 sierpnia 2013 do 31 grudnia 2015 r. oraz od 1 stycznia 2017 r. do 19 lipca 2017 r., - brak konieczności zastosowania podwyższonej stawki za zaległości podatkowe za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r., w sytuacji niezłożenia pierwotnej deklaracji VAT-7

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.616.2017.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca będzie uprawniony odliczyć podatek naliczony z tytułu transakcji krajowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym został wykazany podatek należny, niezależnie od faktu, że korekta deklaracji zostanie złożona później niż w terminie 3 miesięcy oraz zobowiązania do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4017.8.2017.1.JS
     ∟zobowiązanie do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych na skutek dokonania korekt deklaracji VAT

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.232.2017.1.PB
     ∟skutki podatkowe zawarcia i zmiany umowy sprzedaży wierzytelności.

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.261.2017.2.RD
     ∟Czy w związku z dokonywaną obecnie przez Spółkę rejestracją jako podatnik VAT czynny w Polsce poprzez złożenie formularza rejestracyjnego VAT-R z wykazaną datą rozpoczęcia działalności opodatkowanej w przeszłości (tj. w trakcie trwania Projektu 1 i 2), Spółka nie ma obowiązku skorygowania rozliczenia VAT z tytułu realizacji Projektu 1 i Projektu 2 poprzez rozliczenie podatku VAT wraz z odsetkami z tytułu tych projektów?

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.6.2017.1.WN
     ∟Skutki podatkowe związane z przekształceniem przedsiębiorstwa prowadzonego dotychczas w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową

2017.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.215.2016.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zatorów płatniczych.

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.895.2016.1.IN
     ∟Termin przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zakładowy fundusz aktywności.

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-136/13-1/AP
     ∟w zakresie skutków podatkowych zmiany wysokości udziału w zysku spółki komandytowej.

2016.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-154/16-4/AW
     ∟Obowiązek osoby fizycznej do: wystawienia faktury dotyczącej sprzedaży, faktur korygujących zwiększających i zmniejszających wartość sprzedanych towarów oraz wskazanie okresu w którym ww. faktury powinny zostać rozliczone, obowiązek uiszczenia zobowiązania podatkowego, a także potwierdzenie, że podatnik po przekształceniu się w spółkę z o.o. ma prawo pozostać zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

2016.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4518-5/16/ASz
     ∟Czy w przypadku wykazania w deklaracji rocznej PIT-4R złożonej przez Wnioskodawcę pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w zbyt niskiej wysokości (niedopłata) Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj