Interpretacje do przepisu
art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


829/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.274.2019.2.MPŁ
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki Jawnej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wejdzie znak towarowy (objęty ochroną prawną), Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (w proporcji udziału jaki ma jako Wspólnik w Spółce Jawnej), odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych (tj. od wspomnianego znaku towarowego)?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.297.2019.2.MM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie uznania zbywanych składników majątkowych za przedsiębiorstwo/zorganizowaną jego część; odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych; odpisów amortyzacyjnych od nabytego know-how; odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.295.2019.3.AM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie: uznania zbywanych składników majątkowych za przedsiębiorstwo/zorganizowaną jego część, odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych, odpisów amortyzacyjnych od nabytego know-how oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.262.2019.3.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.217.2019.2.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.229.2019.4.MPŁ
     ∟Czy dokonanie na rzecz macochy podatnika przez podatnika darowizny stanowiącego jego własność przedsiębiorstwa będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy podatnik, po zbyciu w drodze darowizny przedsiębiorstwa na rzecz swojej macochy, będzie zobowiązany do skorygowania dokonanych odpisów amortyzacyjnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa środków trwałych (m.in. budynków, budowli, maszyn i urządzeń)?

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.230.2019.3.MPŁ
     ∟Czy Wnioskodawczyni, po nabyciu w drodze darowizny przedsiębiorstwa od swojego pasierba, będzie zobowiązana do skorygowania dokonanych przez zbywcę (pasierba Wnioskodawczyni) odpisów amortyzacyjnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa środków trwałych (m.in. budynków, budowli, maszyn i urządzeń)? Czy Wnioskodawczyni, po nabyciu w drodze darowizny przedsiębiorstwa od swojego pasierba, będzie mogła kontynuować dokonywaną przez pasierba podatnika amortyzację nabytych przez pasierba podatnika środków trwałych czy w dacie darowizny będzie musiała przyjąć nową wartość początkową nabywanych w drodze darowizny środków trwałych i rozpocząć amortyzację nabytych środków trwałych?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.177.2019.4.AA
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem przedsiębiorstwa do sp. z o.o.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113.KDIPT2-3.4011.285.2019.3.ID
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.221.2019.2.MR
     ∟1. Czy przychód jaki uzyska Wnioskodawca, w proporcji do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki, w związku z transakcją sprzedaży przedsiębiorstwa zakwalifikować należy do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza? 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychodem Wnioskodawcy, w proporcji do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki, w związku z przeprowadzeniem transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa będzie wyłącznie kwota należna od Nabywcy tytułem ceny sprzedaży, czy też przychód ten należy powiększyć o kwotę równą wartości zobowiązań funkcjonalnie związanych z działalnością sprzedawanego przedsiębiorstwa, które zostaną przejęte przez Nabywcę przedsiębiorstwa? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kosztem podatkowym Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą przez Spółkę jawną przedsiębiorstwa, jest suma kosztów uzyskania przychodów rozpoznawanych odrębnie dla każdego składnika majątkowego sprzedawanego przedsiębiorstwa, tj. środków trwałych, zapasów i wierzytelności?

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.220.2019.2.MR
     ∟1. Czy przychód jaki uzyska Wnioskodawca, w proporcji do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki, w związku z transakcją sprzedaży przedsiębiorstwa zakwalifikować należy do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza? 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychodem Wnioskodawcy, w proporcji do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki, w związku z przeprowadzeniem transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa będzie wyłącznie kwota należna od Nabywcy tytułem ceny sprzedaży, czy też przychód ten należy powiększyć o kwotę równą wartości zobowiązań funkcjonalnie związanych z działalnością sprzedawanego przedsiębiorstwa, które zostaną przejęte przez Nabywcę przedsiębiorstwa? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kosztem podatkowym Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą przez Spółkę jawną przedsiębiorstwa, jest suma kosztów uzyskania przychodów rozpoznawanych odrębnie dla każdego składnika majątkowego sprzedawanego przedsiębiorstwa, tj. środków trwałych, zapasów i wierzytelności?

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.155.2019.2.AA
     ∟W zakresie przychodu podatkowego z tytułu wniesienia aportem do spółki jawnej nieruchomości oraz w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych wniesionych aportem do spółki jawnej.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.227.2019.3.ID
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.163.2019.2.MR
     ∟Czy transakcja nieodpłatnego nabycia przedsiębiorstwa nie spowoduje u Wnioskodawcy skutków podatkowych (opodatkowania) na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.206.2019.4.AC
     ∟Określenie czy wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki z o.o. dla Zainteresowanego 3 i Zainteresowanego 4.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.234.2019.1.IF
     ∟Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zaliczają do żadnej z kategorii źródeł przychodów czynności nieodpłatnego przekazywania przedsiębiorstwa, stanowiącego współwłasność łączną małżeńską. Zatem opisana powyżej czynność będzie dla Wnioskodawcy obojętna podatkowo, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.158.2019.1.BO
     ∟Możliwość ujęcia w remanencie początkowym otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych, Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.150.2019.2.AP
     ∟skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa przez jednego małżonka na rzecz drugiego małżonka

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.89.2019.1.DS
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki komandytowej.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.625.2018.3.MT
     ∟Mając na uwadze powyżej powołane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że działalność spedycyjna, która zostanie wniesiona przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania oraz Zainteresowaną niebędącą stroną postępowania aportem do spółki kapitałowej można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wniesienie aportem do spółki kapitałowej ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa spowoduje powstanie przychodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 tej ustawy.

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.4.2019.2.RK
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.445.2018.2.JK
     ∟Sukcesja praw i obowiązków podatkowych w związku z wniesieniem aportem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do Spółki komandytowej.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.333.2018.4.AA
     ∟Powstanie przychodu po stronie darczyńcy z tytułu darowizny przedsiębiorstwa.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.382.2018.3.LZ
     ∟skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa w drodze aportu do spółki kapitałowej

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.404.2018.4.SM
     ∟Uznanie składników majątkowych za przedsiębiorstwo i wyłączenie transakcji zbycia w oparciu o art. 6 pkt 1 ustawy.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.263.2018.2.DS
     ∟Skutki podatkowe połączenia spółek komandytowych przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.353.2018.2.KS
     ∟Skutki podatkowe zbycia składników majątku przez spółkę komandytową.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.354.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe zbycia składników majątku przez spółkę komandytową

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.477.2018.1.KS
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych z tytułu likwidacji/rozwiązania spółki komandytowej

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.476.2018.1.KS
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych z tytułu likwidacji/rozwiązania spółki komandytowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj