Interpretacje do przepisu
art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2395/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.495.2019.2.ASZ
     ∟wyłączenie z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy planowanej transakcji

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.493.2019.4.KK
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem składników będących przedmiotem transakcji.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.397.2019.1.OA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy Nieruchomości oraz możliwości wyboru opcji opodatkowania ww. dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.520.2019.3.MD
     ∟wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji wniesienia aportem do spółki zespołu składników majątkowych i niemajątkowych związanych z Zakładami produkcyjnymi B1 oraz B2

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.450.2019.2.MR
     ∟- uznanie planowanej sprzedaży Nieruchomości za podlegającą opodatkowaniu;- brak zastosowania zwolnienia od podatku VAT sprzedaży Nieruchomości; - prawo do odliczenia przez Kupującego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących sprzedaż Nieruchomości

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.682.2019.1.SR
     ∟wyłączenie z opodatkowania transakcji przeniesienia w drodze podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.464.2019.4.KK
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienie od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwość skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.460.2019.5.AP
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.483.2019.3.MK
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uznanie, iż w stosunku do planowanej transakcji nie znajdzie zastosowania żadne z obligatoryjnych zwolnień z opodatkowania VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, 9 i 10a ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Nabywcę z tytułu nabycia nieruchomości uznanie, iż Zbywca nie będzie zobowiązany, w związku z dostawą ..., do dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 5 w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, poprzez zmniejszenie odliczonego podatku VAT naliczonego przy nabyciu, budowie bądź rozbudowie ...

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.393.2019.2.JS
     ∟Brak uznania transakcji sprzedaży Nieruchomości za zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania ww. czynności (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); zwolnienie od podatku dostawy działek zabudowanych, możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku oraz stawki podatku dla dostawy ww. działek zabudowanych (pytania oznaczone we wniosku nr 2, nr 3, nr 5); opodatkowanie dostawy działki niezabudowanej nr 1 (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przez Kupującego w związku z nabyciem Nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 6).

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.463.2019.4.AD
     ∟Dotyczy braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.455.2019.2.PG
     ∟Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT czynności wniesienia aportem do spółki z o.o. Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.461.2019.3.DM
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienie od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.417.2019.3.EW
     ∟Sprzedaż udziału w prawach wieczystego użytkowania oraz prawie własności zabudowy oraz pozostałych praw.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.459.2019.4.RS
     ∟W zakresie braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.468.2019.2.AM
     ∟W zakresie uznania sprzedaży sieci gazowej za dostawę zorganizowanej część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.527.2019.1.AM
     ∟W zakresie uznania wyodrębnionych przez Wnioskodawcę składników przedsiębiorstwa w ramach podziału przez wydzielenie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa podlegającą wyłączeniu z opodatkowania w związku z ich przeniesieniem na spółkę przejmującą.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.397.2019.3.JG
     ∟opodatkowanie sprzedaży działki zabudowanej oraz prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z przeprowadzoną transakcją

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.432.2019.3.IZ
     ∟Uznanie dostawy Nieruchomości za czynność podlegająca opodatkowaniu, zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia Nieruchomości

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.566.2019.4.RG
     ∟uznanie planowanego przeniesienia zespołu składników materialnych i niematerialnych za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego przez N… wynikającego z faktury dokumentującej przeniesienie składników majątku Spółki na N… w ramach podziału przez wydzielenie,

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.365.2019.3.JG
     ∟opodatkowania transakcji sprzedaży Działek

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.426.2019.2.KOM
     ∟Nieuznanie nabytych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej tę transakcję.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.467.2019.1.BS
     ∟Opodatkowania zbycia przedsiębiorstwa w toku postępowania upadłościowego.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.378.2019.3.JKU
     ∟Uznanie, że przedmiotem planowanej sprzedaży nie jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 27e ustawy, zwolnienie od podatku sprzedaży Nieruchomości (gruntu zabudowanego budynkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą), zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz zobowiązanie do dokonania częściowej korekty podatku VAT naliczonego z tytułu nakładów poniesionych na budynek.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.350.2019.4.MK
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą Nieruchomości.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.451.2019.2.RS
     ∟Nieuznanie składników majątkowych i niemajątkowych przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i brak możliwości zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.433.2019.3.IG
     ∟Dostawa nieruchomości będzie w całości opodatkowana podstawową stawką podatku w wysokości 23%. Kupujący po otrzymaniu wystawionej faktury będzie miał prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z dostawą Nieruchomości na jego rzecz, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.462.2019.1.AM
     ∟W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT połączenia Wnioskodawcy ze Spółkami Przejmowanymi.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.379.2019.6.AM
     ∟W zakresie opodatkowania sprzedaży składników majątkowych stawką podatku VAT w wysokości 23% przez Sprzedającego oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.480.2019.1.MJ
     ∟uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia aportem Oddziału na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj