Interpretacje do przepisu
art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


387/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.186.2019.3.MM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie jednej umowy sprzedaży jeżeli przeniesienie własności będzie podzielone na dwa etapy.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.299.2019.4.PM
     ∟Czy planowana Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-97/16-2/MD
     ∟Zbycie przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych (nie jako sprzedaż całości). Przeniesienie wartości dodatniej firmy „goodwill” nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ wartość ta nie stanowi prawa majątkowego

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.282.2019.4.MD
     ∟Zatem, skoro omawiana we wniosku transakcja sprzedaży „Nieruchomości” będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku opisana transakcja sprzedaży będzie wyłączona z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.274.2019.4.ASZ
     ∟Czy planowana Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.158.2019.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe transakcji nabycia Nieruchomości.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.157.2019.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe transakcji nabycia Nieruchomości.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.263.2019.4.MD
     ∟Zatem, skoro nabycie przez Wnioskodawcę wierzytelności z Grupy II, o której mowa we wniosku nie będzie objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług (co wynika jednoznacznie z ww. interpretacji), to czynność sprzedaży wierzytelności nie będzie korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.262.2019.4.MD
     ∟Zatem, skoro nabycie przez Wnioskodawcę wierzytelności z Grupy I, o której mowa we wniosku nie będzie objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług (co wynika jednoznacznie z ww. interpretacji), to czynność sprzedaży wierzytelności nie będzie korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.252.2019.5.MD
     ∟Skoro omawiana transakcja sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej (Nieruchomość 1) – działkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami x/3, x/4 i x/5 będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (według stawki 23%), to w sprawie zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.251.2019.5.MD
     ∟Skoro omawiana transakcja sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej (Nieruchomość 1) – działkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami x/3, x/4 i x/5 będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (według stawki 23%), to w sprawie zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.250.2019.5.MD
     ∟skoro omawiana transakcja sprzedaży nieruchomości gruntowej (Nieruchomość 2) – działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem y/1 będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (według stawki 23%), to w sprawie zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.244.2019.3.BD
     ∟Czy Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.261.2019.3.JKU
     ∟opisana w zdarzeniu przyszłym planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z tym, że transakcja ta będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.245.2019.2.JKU
     ∟z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie planowana sprzedaż praw do znaku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.238.2019.3.LB
     ∟A zatem, skoro Strony zrezygnują ze zwolnienia w stosunku do omawianej transakcji, po spełnieniu warunków wskazanych w przepisie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług i – jak wskazano w uzupełnieniu wniosku – Zainteresowani wybiorą opcję opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług, to umowa sprzedaży ww. Nieruchomości zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa sprzedaży nie będzie więc podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Kupującym nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy sprzedaży nieruchomości.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.194.2019.1.PM
     ∟1. Czy w związku z nabyciem składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, Wnioskodawca prawidłowo ustalił podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przyjmując, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega wartość firmy na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? 2. Czy w związku z nabyciem składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, Wnioskodawca prawidłowo ustalił podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przyjmując, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają środki pieniężne zgromadzone w gotówce oraz na rachunkach bankowych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.236.2019.4.JKU
     ∟z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie planowana sprzedaż „Nieruchomości” jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w sprawie nie znajdzie zastosowania wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na zapis zawarty w lit. b) tego przepisu. W przepisie tym wprost stwierdzono, że w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania podlega uregulowaniom ustawy o podatku od towarów i usług, ale jest zwolniona z tego podatku, to brak podstaw do wyłączenia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym planowana sprzedaż nieruchomości podlegała będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%, (o ile strony nie zrezygnują ze zwolnienia z podatku od towarów i usług).

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.208.2019.2.MD
     ∟Sprzedaż użytkowania wieczystego działki oraz własności posadowionych na niej budynków nie będzie podlegała opodatkowaniu pcc ze względu na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.203.2019.2.BD
     ∟Jaka jest wysokość stawki podatku od czynności cywilnoprawnych od zawartej umowy przeniesienia prawa do działki?

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.157.2019.6.MD
     ∟Skoro omawiana transakcja sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Nieruchomość) będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (według stawki 23%), to w sprawie zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.167.2019.4.MD
     ∟Skoro omawiana we wniosku umowa sprzedaży (w zakresie określonym przez Zainteresowanych w uzasadnieniu do własnego stanowiska w części dotyczącej podatku od towarów i usług jako „Tereny budowlane” oraz „Zabudowana część Nieruchomości”) będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona, bo mimo zaistnienia dla niektórych działek prawa do zwolnienia, Strony złożą oświadczenie o rezygnacji z tego zwolnienia – jak to wynika z opisu zdarzenia przyszłego), to do opisanej transakcji sprzedaży wskazanych działek wchodzących w skład Nieruchomości z grupy A i B znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałej części ww. transakcji, tj. w zakresie „Terenów innych niż tereny budowlane” – sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ w tym zakresie nie będzie ona podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (będzie z tego podatku zwolniona).

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.182.2019.4.DK
     ∟Czy zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 1/67 wraz z naniesieniami w postaci drogi asfaltowej oraz kanalizacji deszczowej dokonane na rzecz Spółki przez komornika działającego w imieniu i na rachunek Dłużnika hipotecznego powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.183.2019.6.JKU
     ∟opisana w zdarzeniu przyszłym planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z tym, że transakcja ta będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.177.2019.4.JKU
     ∟z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie – jak wskazano powyżej – planowana sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (i nie jest z tego podatku zwolniona, gdyż Strony złożą oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia w takim zakresie w jakim to zwolnienie przysługuje), w sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Na Spółce nie będzie zatem ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.107.2019.2.SK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży Nieruchomości.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.173.2019.4.LB
     ∟Zatem, skoro omawiana we wniosku umowa kupna-sprzedaży będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług i będzie z tego podatku zwolniona, to w części dotyczącej transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz posadowionych na nim budynków wraz z elementami z nimi trwale związanymi nie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W tej części transakcja będzie zatem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, do którego zapłaty będzie zobowiązany Nabywca. Zauważyć jednak należy, że przedmiotowa umowa kupna-sprzedaży w pozostałej części, tj. dotyczącej elementów ogrodzenia, elementów komunikacyjnych oraz wiaty śmietnikowej jako, że – jak wynika to z uzupełnienia wniosku – stanowią one rzeczy ruchome, będzie korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy zapisu art. 2 pkt 4 lit. b) cyt. ustawy. W związku z powyższym od tej części transakcji Nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.140.2019.4.BB
     ∟omawiana transakcja sprzedaży Nieruchomości I, Nieruchomości II oraz Nieruchomości III będzie w całości podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (i nie będzie z tego podatku zwolniona, z uwagi na rezygnację przez Strony transakcji ze zwolnienia, w takim zakresie, w jakim ono przysługuje), to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.161.2019.2.JKU
     ∟uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie – jak wskazano powyżej – planowana sprzedaż „Nieruchomości” jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w sprawie nie znajdzie zastosowania wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na zapis zawarty w lit. b) tego przepisu.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.116.2019.4.MD
     ∟Skoro planowana sprzedaż nieruchomości (udziałów w niej) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale jest z tego podatku zwolniona, w sprawie nie znajdzie zastosowania wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym planowana sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%. Na Spółce będzie zatem ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj