Interpretacje do przepisu
art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


118/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.130.2018.2.MM
     ∟Skutki podatkowe zawiedzenia nieruchomości przez spadkodawców w sytuacji gdy nie zostało jeszcze przeprowadzone postępowanie spadkowe.

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.158.2018.2.DK
     ∟1. Czy po przejęciu spadku, Wnioskodawca ma złożyć za matkę zeznanie podatkowe na formularzu SD-3, czy też urząd skarbowy samodzielnie naliczy wysokość zobowiązania podatkowego dla matki Wnioskodawcy wraz z należnymi odsetkami ? 2. Czy Wnioskodawca może się ubiegać o ewentualne zwolnienie z płatności odsetek od niezapłaconego przez matkę podatku ? 3. Czy sprzedając mieszkanie, będące przedmiotem spadku, Wnioskodawca będzie mógł dopiero wtedy pokryć powyższe zobowiązania wobec urzędu skarbowego? 4. Czy po przejęciu spadku po matce, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podatku niezapłaconego przez matkę poniesione koszty, tj. zadłużenie czynszu w spółdzielni, zadłużenia płatności za prąd i gaz oraz płacony przez Wnioskodawcę czynsz za mieszkanie od 2015?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.95.2018.4.DK
     ∟Czy spadkobiercy mają obowiązek, a jeśli tak to w jakiej wysokości – uiścić podatek od spadku po spadkodawczyni od kwot, które zostały skradzione z jej rachunku bankowego zanim objęli oni spadek w posiadanie?

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.33.2018.3.MZ
     ∟Nabycie roszczenia o odszkodowanie tytułem dziedziczenia.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.36.2018.2.BJ
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym zgłoszenie nabycia rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia wywołuje skutek, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w postaci zwolnienia takiego nabycia od podatku od spadków i darowizn pomimo, że sporządzenie i zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia nastąpiło po upływie 6-miesięcznego terminu na złożenie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku, o którym stanowi art. 1015 § 1 ustawy Kodeks cywilny?

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.180.2017.2.MD
     ∟Utrata prawa do ulgi mieszkaniowej w sytuacji przeznaczenia środków ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na spłatę kredytu.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.53.2017.2.AK1
     ∟W zakresie skutków podatkowych nabycia spadku po zmarłej matce.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.168.2017.2.MD
     ∟Utrata prawa do ulgi mieszkaniowej w sytuacji przeznaczenia środków ze sprzedaży lokalu w części na spłatę kredytu.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.247.2017.3.HS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku po matce.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4017.3.2017.1.MCZ
     ∟Czy Zainteresowanych jako spadkobierców swojej matki (U.M.), będącej stwierdzoną sądownie spadkobierczynią A.S. i M.Z., a także jeszcze niepotwierdzoną sądownie spadkobierczynią L.S. i W.Z., obciąża lub obciążać będzie (po stwierdzeniu przez sąd nabycia spadku po L.S. i W.Z.) obowiązek podatkowy z tytułu dziedziczenia przez U.M. ww. nieruchomości?

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.113.2017.1.MD
     ∟Utrata prawa do ulgi mieszkaniowej w sytuacji zakupu mieszkania przed sprzedażą lokalu odziedziczonego w spadku, a także w związku z przeznaczeniem środków w całości lub w części na spłatę kredytu.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.51.2017.3.MD
     ∟Opodatkowanie nabycia w spadku udziału w gospodarstwie rolnym (brak zwolnienia – Wnioskodawczyni nie posiadała uprzednio gruntów rolnych), skutki podatkowe zniesienia współwłasności tego gospodarstwa rolnego oraz skutki podatkowe wypłaty zachowku w ramach datio in solutum (wydanie części odziedziczonego gruntu jako zadośćuczynienie roszczeniu o zachowek)

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.47.2017.2.ASz
     ∟Zachowanie prawa do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.15.2017.2.MD
     ∟Czy w przypadku przeznaczenia nabytych przez Wnioskodawcę środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego, którego budowę Wnioskodawca wykona z żoną (wspólnota ustawowa małżeńska), przysługuje Wnioskodawcy ulga określona w art. 16 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4515.7.2017.2.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych zachowania prawa do ulgi podatkowej określonej w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4515.17.2017.2.JG1
     ∟W zakresie skutków podatkowych zachowania prawa do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.961.2016.1.RS
     ∟Skutki podatkowe realizacji wierzytelności.

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.962.2016.1.RS
     ∟Skutki podatkowe realizacji wierzytelności.

2017.01.26 - Minister Finansów - PS1.845.7.2017
     ∟spadek z Niemiec

2016.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-155/16-1/HK
     ∟Czy w przypadku Wnioskodawcy doszło do sytuacji, w której zobowiązanie podatkowe nie może powstać ze względu na upływ czasu oraz w konsekwencji nie ma podstaw do rozliczania podatku od spadków i darowizn?

2016.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.171.2016.2.MH
     ∟Zwrot wkładów z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej po śmierci męża.

2015.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-111/15/MK
     ∟Zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązującej przed 1 stycznia 2007 r.

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-110/15/AD
     ∟zwolnienie z opodatkowania (art. 4 ust. 1 pkt 10 usd z 2006 r.)

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-112/15/MCZ
     ∟skutki podatkowe nabycia w spadku po matce udziału w zakładzie usługowowo-handlowymym

2015.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-65/15/MD
     ∟Czy w związku ze śmiercią Zmarłej u Wnioskodawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu podatku od spadków i darowizn?

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-97/15-2/MZ
     ∟Należy stwierdzić, że w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym nie powstał obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn w powyższej sprawie. Taki obowiązek powstanie dopiero z chwilą uzyskania i uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku lub też z chwilą zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłej matce. Zatem, w powyższej sprawie zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadku nie mogło ulec przedawnieniu, gdyż jeszcze nie powstało. Zobowiązanie takie powstanie zgodnie z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa na skutek doręczenia Wnioskodawcy decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4515-1-37/15-2/MK
     ∟Nabycie spadku z USA.

2015.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4515-49/15/AŻ
     ∟skutki podatkowe zwiększenia masy spadkowej na skutek stwierdzenia przez sąd zasiedzenia nieruchomości

2015.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4515-56/15/MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za przejęcie przez Państwo przedsiębiorstwa należącego do poprzednika prawnego

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-15/15-4/KK
     ∟Czy nabycie przez spadkobiercę wkładów w kasie zapomogowo-pożyczkowej zgromadzonych przez spadkodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj