Interpretacje do przepisu
art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


549/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/4510-609/15-3/S/AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku od wypłat na rzecz funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych z siedzibą poza UE i EOG.

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.642.2018.1.AS
     ∟- ustalenie, czy Fundusze Inwestycyjne i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 ust. 4 updop, - określenie, czy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Fundusze Inwestycyjne nie są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a updop

2018.10.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.140.2017.GFQV
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym udział Wnioskodawcy w Spółkach zagranicznych należy, na potrzeby obliczenia podstawy podatku od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych uzyskanych przez Wnioskodawcę, pomniejszyć o udział związany z prawem do udziału w zyskach posiadany w poszczególnych Spółkach zagranicznych przez FIZ?

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.99.2018.1.AJ
     ∟Kwestia określenia aktywów podlegających opodatkowaniu podatkiem minimalnym od nieruchomości oraz zwolnienia z opodatkowania (na zasadach ogólnych) dochodów z dzierżawy i sprzedaży Hal i innych aktywów.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.131.2018.1.AM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodów (przychodów) FIZAN, innych niż wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a-g, osiąganych za pośrednictwem zagranicznej spółki kontrolowanej.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.162.2017.2.AW
     ∟Czy Wnioskodawca przy ustalaniu dochodu do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w SCSp jest uprawniony do odliczenia straty podatkowej powstałej w latach podatkowych 2014, 2015 w Spółce Komandytowej? W jaki sposób Wnioskodawca winien ustalić przypadającą na niego stratę z tytułu udziału w SCSp w sytuacji, gdy SCSp będzie wspólnikiem Spółki Komandytowej z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej generującej stratę?

2017.11.03 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.108.2017.GFQV
     ∟Zaakceptowanie wykładni proponowanej przez Wnioskodawcę prowadziłoby do nieuwzględnienia kontekstu systemowego przepisu art. 30f ust. 12 pkt 2 ustawy o PIT, w postaci zwolnienia FIZ z obowiązku zapłaty podatku dochodowego (w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania zmienianej interpretacji), a tym samym z obowiązku ustalania podstawy opodatkowania. Prowadziłoby również do zniweczenia celu przepisów o CFC w postaci „przeciwdziałania odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych”, poprzez przypisanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który korzystał z podmiotowego zwolnienia podatkowego.

2017.10.12 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.11.2017.CRS
     ∟W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie będzie uprawiony, zgodnie z art. 30f ust. 12 ustawy PIT, do pomniejszenia swojego udziału w Spółkach zagranicznych o przysługujący FIZ (pośrednio lub bezpośrednio) udział związany z prawem do udziału w zyskach poszczególnych Spółek zagranicznych.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.162.2017.1.JF
     ∟Spółce jako ujawnionej jako właściciel udziałów, akcji, czy kredytodawca, wypłacane są dochody wymienione w art. 21 ust. 1 (np. odsetkowe) i 22 ust. 1 (np. dywidendowe). W związku z powyższym Wnioskodawcę (Spółkę) należy uznać za rzeczywistego właściciela wypłaconych przez płatnika należności z ww. tytułów w rozumieniu art. 4a pkt 29 updop. Natomiast, jak już wskazano w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, art. 26 ust. 1g pkt 2 w ogóle nie będzie miał zastosowania do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego (przepis ten dotyczy wyłącznie podmiotów osiągających dochody objętych zwolnieniem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 58 updop, a do grona takich podmiotów nie można zaliczyć Funduszu). W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 4, zgodnie z którym rzeczywistym właścicielem wypłacanych przez płatnika należności z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 updop jest Fundusz i w konsekwencji, że pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1g pkt 2 updop, powinno być złożone przez Fundusz, formalnie działający poprzez Spółkę – należy uznać za nieprawidłowe.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.153.2017.1.BC
     ∟w zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego, zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Fundusz określonych w art. 21 ust. 1 i 22 ust. 1 updop i określenia ich rzeczywistego właściciela oraz określenia właściwego certyfikatu rezydencji

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.161.2017.1.JF
     ∟W związku z powyższym Wnioskodawcę (Spółkę) należy uznać za rzeczywistego właściciela wypłaconych przez płatnika należności z ww. tytułów w rozumieniu art. 4a pkt 29 updop. Natomiast, jak już wskazano w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, art. 26 ust. 1g pkt 2 w ogóle nie będzie miał zastosowania do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego (przepis ten dotyczy wyłącznie podmiotów osiągających dochody objętych zwolnieniem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 58 updop, a do grona takich podmiotów nie można zaliczyć Funduszu). W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 4, zgodnie z którym rzeczywistym właścicielem wypłacanych przez płatnika należności z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 updop jest Fundusz i w konsekwencji, że pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1g pkt 2 updop, powinno być złożone przez Fundusz, formalnie działający poprzez Spółkę – należy uznać za nieprawidłowe.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.157.2017.1.AJ
     ∟Spółce jako ujawnionej jako właściciel udziałów, akcji, czy kredytodawca, wypłacane są dochody wymienione w art. 21 ust. 1 (np. odsetkowe) i 22 ust. 1 (np. dywidendowe). W związku z powyższym Wnioskodawcę (Spółkę) należy uznać za rzeczywistego właściciela wypłaconych przez płatnika należności z ww. tytułów w rozumieniu art. 4a pkt 29 updop.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.154.2017.1.BC
     ∟w zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego, zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Fundusz określonych w art. 21 ust. 1 i 22 ust. 1 updop i określenia ich rzeczywistego właściciela oraz określenia właściwego certyfikatu rezydencji

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.152.2017.1.BC
     ∟w zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego, zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Fundusz określonych w art. 21 ust. 1 i 22 ust. 1 updop i określenia ich rzeczywistego właściciela oraz określenia właściwego certyfikatu rezydencji

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.160.2017.1.JF
     ∟W zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego, zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Fundusz określonych w art. 21 ust. 1 i 22 ust. 1 updop i określenia ich rzeczywistego właściciela oraz określenia właściwego certyfikatu rezydencji.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.155.2017.1.BC
     ∟w zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego, zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Fundusz określonych w art. 21 ust. 1 i 22 ust. 1 updop i określenia ich rzeczywistego właściciela oraz określenia właściwego certyfikatu rezydencji

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.143.2017.1.AJ
     ∟w zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.141.2017.1.AJ
     ∟w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodów z tytułu zbycia papierów wartościowych ETF

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.181.2017.1.AJ
     ∟w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą dywidendy na rzecz luksemburskiej spółki posiadającej status specjalistycznego funduszu inwestycyjnego

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.92.2017.1.AJ
     ∟Określenie elementów wykazywanych w zeznaniu podatkowym specjalistycznego funduszu otwartego z wydzielonymi subfunduszami, ograniczenia inwestycyjne oraz możliwości uznania subfunduszu specjalistycznego funduszu otwartego za odrębnego podatnika

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.5.2017.1.AM
     ∟Czy dochody (przychody) FIZAN, inne niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a-f ustawy CIT, osiągane za pośrednictwem ZSK, będą wolne od podatku, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy CIT?

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.3.2017.2.AJ
     ∟1. Czy Fundusz działający przez Bank może zostać uznany za instytucję wspólnego inwestowania, która spełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a Ustawy o CIT i co za tym idzie, wobec którego zastosowanie ma zwolnienie z CIT ? 2. Czy dochody osiągnięte na terytorium Polski z tytułu sprzedaży Nieruchomości stanowią dochody Funduszu, w zakresie których Funduszowi przysługuje zwolnienie podmiotowe od CIT, w konsekwencji czego Bank nie był zobowiązany do zapłaty podatku CIT z tego tytułu ? 3. Czy, w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania, zobowiązanie podatkowe na gruncie CIT z tytułu zbycia Nieruchomości powstanie po stronie Funduszu, a równocześnie Fundusz będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia Nieruchomości, w związku z czym po stronie Banku nie powstanie zobowiązanie podatkowe z tego tytułu ?

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1208.2016.1.EC
     ∟W zakresie zastosowania przepisu art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4511.767.2016.1.MK
     ∟w zakresie zastosowania przepisu art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-633/16-4/AJ
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o CIT bez ograniczeń wynikających z art. 22c tej ustawy, kwalifikacji prawnopodatkowej dochodów otrzymywanych przez Wnioskodawcę w związku ze świadczeniem usług pożyczek papierów wartościowych oraz określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu prowizji.

2016.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.241.2016.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia udziału (pośredniego) w Spółkach, o posiadany w tych Spółkach udział Funduszu, przysługujący przez ten sam okres, w zakresie obowiązków, związanych z posiadaniem udziału w zagranicznej spółce lub zagranicznej spółce kontrolowanej oraz w zakresie uznania Spółek 2 za zagraniczne spółki kontrolowane.

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.227.2016.1.DJ
     ∟Możliwość pomniejszenia udziału (pośredniego) w Spółkach, o posiadany w tych Spółkach udział Funduszu, przysługujący przez ten sam okres.

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.879.2016.2.AJ
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania w Polsce dochodów luksemburskiego alternatywnego funduszu inwestycyjnego działającego w formie spółki kapitałowej.

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.856.2016.3.AJ
     ∟Czy przychody (dochody) Funduszu osiągane na terytorium Polski ustawy CIT będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy CIT ?

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.910.2016.1.AJ
     ∟Alternatywna spółka inwestycyjna nie jest funduszem inwestycyjnym działającym na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (takimi funduszami oprócz funduszy inwestycyjnych otwartych są tylko dwa enumeratywnie wyżej wymienione typy alternatywnych funduszy inwestycyjnych), co jednocześnie przesądza o braku możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10 updop.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj