Interpretacje do przepisu
art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


543/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.303.2019.2.BD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.307.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.301.2019.2.LM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania w związku z planowaną transakcją (aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.269.2019.7.BD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z planowaną transakcją podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.244.2019.3.BD
     ∟Czy Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.62.2019.4.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.45.2019.2.LB
     ∟Zatem biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że planowane wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest traktowane na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki osobowej i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5%. Podstawę opodatkowania – stosownie do brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy – stanowić będzie wartość wkładów podwyższających majątek spółki osobowej, która to wartość winna być określona w zmianie umowy spółki. Od ww. podstawy opodatkowania odliczeniu podlegać będą wydatki wymienione w art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.16.2019.1.WM
     ∟Czy Wnioskodawca może zaliczać jako koszt uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego jakim jest nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowo - usługowym, o której mowa w przedstawionym stanie faktycznym?

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.77.2018.1.HS
     ∟Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-199/14/18-7/S/AK1
     ∟Opodatkowaniu przy przekształceniu spółek podlegają wkłady do spółki ponad tą ich część, która podlegała już opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega nadwyżka wkładów do spółki ponad ich wartość, która podlegała już opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przepis art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy stanowi o opodatkowaniu różnicy pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki osobowej a wysokością uprzednio opodatkowanego majątku spółki przekształcanej.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4514-412/15/18-8/S/MZ
     ∟Należy wskazać, że czynność polegająca na dokonaniu przez komandytariusza Spółki opłacenia (zasilenia) Kapitału Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.23.2018.3.HS
     ∟Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki z o.o. spółki komandytowej.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.165.2018.1.PM
     ∟Czy w związku ze zmianą umowy spółki komandytowej, wynikającą z wniesienia przez wnioskodawcę (winno być: wspólnika) wkładu niepieniężnego do spółki w postaci znaku towarowego oraz tego, iż transakcja przejścia znaku towarowego na spółkę komandytową podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – powstanie po stronie spółki komandytowej obowiązek opodatkowania tej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-202/14/18-7/S/AK1
     ∟Jeżeli na moment przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę osobową, określona w umowie spółki osobowej suma wkładów wspólników do spółki osobowej odpowiadająca sumie kapitałów własnych Wnioskodawcy, nie będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-201/14/18-9/S/AK1
     ∟Opodatkowaniu przy przekształceniu spółek podlegają wkłady do spółki ponad tą ich część, która podlegała już opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega nadwyżka wkładów do spółki ponad ich wartość, która podlegała już opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przepis art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy stanowi o opodatkowaniu różnicy pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki osobowej a wysokością uprzednio opodatkowanego majątku spółki przekształcanej.

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4014.25.2018.1.AZE
     ∟skutki podatkowe wniesienia w formie aportu do spółki komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP).

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.149.2017.2.LS
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki komandytowej

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.395.2017.2.LB
     ∟Czy wniesienie aportem sklepu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i jaka jest właściwa stawka tego podatku?

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.329.2017.3.ASZ
     ∟Czy podwyższenie wkładu w ramach aportu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.347.2017.1.ASZ
     ∟Wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci majątkowych praw autorskich do znaku towarowego.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-522/13/S/17-10/AK1
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-562/13/S/17-9/AK1
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną lub komandytową

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.275.2017.1.ASZ
     ∟Czy podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, określoną jako wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej, stanowić będzie wartość godziwa przedsiębiorstwa (z wyłączeniem nieruchomości) ustalona i przyjęta przez wspólników przy zmianie umowy spółki?

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/I/436-48/14-3/MZ
     ∟Czy w uwarunkowaniach przedstawionego stanu faktycznego, podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku zmiany statutu SKA, stanowiła wyłącznie wartość, o którą, w związku z wniesieniem przez akcjonariusza wkładu niepieniężnego (aportu) do SKA, został podwyższony kapitał zakładowy SKA, czy też podstawę opodatkowania w ww. podatku stanowiła wartość wnoszonego wkładu niepieniężnego (aportu), tj. zarówno wartość wniesionego wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego SKA, jak i pozostała część przekazana na kapitał zapasowy Spółki?

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.115.2017.4.PM
     ∟Czy podwyższenie kapitału u Zainteresowanego 2 w związku z emisją udziałów pokrywanych aportem w postaci nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.196.2017.2.BJ
     ∟Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – opodatkowanie.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.92.2017.3.ASZ
     ∟Czy podwyższenie kapitału u Zainteresowanego 1 w związku z emisją udziałów pokrywanych aportem w postaci nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.125.2017.2.PM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że spółka komandytowa powinna być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki przekształcanej) w spółkę komandytową (spółkę przekształconą), która powinna być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy 2008/7/WE dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/436-82/14/17-S/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.606.2016.2.PM
     ∟Czy w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez dotychczasowego akcjonariusza lub nowych akcjonariuszy oraz w konsekwencji podwyższenia kapitału zakładowego SKA (przy zmianie statutu tego podmiotu), podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy Spółki stanowić będzie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, podczas gdy ewentualna nadwyżka wartości wnoszonych przez akcjonariusza/y wkładów ponad wartość nominalną akcji objętych w podwyższonym kapitale zakładowym (w zamian za wkład pieniężny), przelewana obligatoryjnie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy SKA, nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania tym podatkiem? Czy w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez dotychczasowego komplementariusza lub nowego komplementariusza oraz w konsekwencji – podwyższenia kapitału zakładowego SKA (przy zmianie statutu tego podmiotu), podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy Spółki stanowić będzie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, podczas gdy ewentualna nadwyżka wartości wnoszonych przez komplementariusza/y wkładów ponad wartość nominalną akcji objętych w podwyższonym kapitale zakładowym (w zamian za wkład pieniężny), przelewana obligatoryjnie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy SKA, nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania tym podatkiem? Czy w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego przez dotychczasowego komplementariusza lub nowego komplementariusza i przeznaczenia go na kapitał zapasowy i/lub inne fundusze (tzn. bez podwyższenia kapitału zakładowego SKA i bez obejmowania przez komplementariusza akcji SKA), wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zapasowy (i/lub inne fundusze niż kapitał zakładowy), nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania tym podatkiem?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj