Interpretacje do przepisu
art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


543/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2015.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-103/15-8/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-104/15-8/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-105/15-8/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-47/15/MZ
     ∟Na kim będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu wniesienia aportem nieruchomości do spółki cywilnej i związanej z tym zmianą umowy tej spółki oraz jaka wartość będzie stanowić podstawę opodatkowania?

2015.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-67/15/MCZ
     ∟czy należało złożyć deklaracje PCC i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego?

2015.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-25/12/15-S/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego.

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-58/15/AŻ
     ∟zmiana umowy spółki cywilnej

2015.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-34/15/DP
     ∟Czy dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych podstawą opodatkowania przy wniesieniu przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowej, będzie wartość rynkowa tegoż przedsiębiorstwa, czy też jego wartość bilansowa, określona w umowie przez wspólników spółki komandytowej równa wartości aktywów netto tj. wszystkich wnoszonych aktywów pomniejszona o wartość zobowiązań?

2015.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-32/15/ASz
     ∟Czy od czynności wniesienia aportem Przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej i związanej z tym zmianą umowy spółki powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak, to jaką stawkę podatku należy zastosować do opodatkowania tej czynności oraz jaka wartość będzie stanowić podstawę opodatkowania?

2015.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-223/15-4/MZ
     ∟Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przyjmując za Wnioskodawcą, że w wyniku przekształcenia SKA w inną spółkę osobową (spółkę komandytową/spółkę jawną) wartość majątku wniesionego do spółki komandytowej nie będzie wyższa od wartości majątku uprzednio podlegającego opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w SKA przed przekształceniem - przekształcenie spółki komandytowo -akcyjnej w inną spółkę osobową nie będzie powodowało powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-35/15/MZ
     ∟Czy od czynności wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki cywilnej i związanej z tym zmiany umowy tej spółki powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak, to jaką stawkę podatku należy zastosować do opodatkowania tej czynności oraz jaka wartość będzie stanowić podstawę opodatkowania?

2015.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-19/15/MZ
     ∟Czy transakcja wymiany udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-69/15-3/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową (spółkę jawną).

2015.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-68/15-3/MK
     ∟Przekształcenie sp. z o.o. w sp. komandytową.

2015.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4514-52/15/DSZ
     ∟Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi wyłącznie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy. Natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywana na kapitał zapasowy nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

2015.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-60/15-2/MK
     ∟Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

2015.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-146/15-2/LS
     ∟Czy w związku z zaistnieniem opisanego zdarzenia przyszłego Spółka będzie obowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wartości wkładów przekazanych na podwyższenie jej kapitału zakładowego?

2015.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-54/15-2/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie zmiany umowy spółki kapitałowej.

2015.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-53/15-2/MK
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-248/15-2/AF
     ∟Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci praw majątkowych w zamian za udziały.

2015.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-48/15-4/MK
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-30/15/AD
     ∟Zakres skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej, powodującego zmianę jej umowy.

2015.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-31/15/AD
     ∟Zakres skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej, powodującego zmianę jej umowy.

2015.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-132/15-2/LS
     ∟Czynność podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, może zostać zakwalifikowana jako czynność cywilnoprawna wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych o ile środki z dokapitalizowania istotnie zostały wydatkowane na cele zdrowia.

2015.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-45/15-2/MK
     ∟Czy zmiana umowy spółki (statutu) SKA polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego SKA ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym i rezerwowym Wnioskodawcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2015.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4514-56/15/MZ
     ∟Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę komandytową?

2015.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-74/15-5/MZ
     ∟Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

2015.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4514-52/15/MZ
     ∟Czy zmiana umowy spółki akcyjnej w wyniku podwyższenia jej kapitału zakładowego, związana z wniesieniem do tej spółki w formie aportu, w zamian za jej akcje, zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki z o.o., będzie podlegać wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4514-1-17/15-2/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4514-21/15/MZ
     ∟Czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki akcyjnej będzie wyłącznie wartość, w części składającej się na kapitał zakładowy spółki; natomiast nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wartość w części przekazana na kapitał zapasowy ww. spółki?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj