Interpretacje do przepisu
art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


543/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.653.2016.2.BJ
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien określić podstawę opodatkowania w podatku od czynności od cywilnoprawnych w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym?

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.494.2016.3.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci majątkowych praw autorskich do znaku towarowego do spółki osobowej

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.542.2016.1.JG1
     ∟Zmiany umowy spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego nie mogą zostać zakwalifikowane jako czynności cywilnoprawne wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy, gdyż nie są to czynności cywilnoprawne w sprawach zdrowia. Tym samym w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego skutkującego podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Wnioskodawca obowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy Spółki.

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.548.2016.1.MD
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy (Spółki A) w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce B przez Wspólnika będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-265/12/16-S/MK
     ∟Podstawa opodatkowania przy umowie spółki komandytowo-akcyjnej.

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1.4514.467.2016.1.ASz
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w przypadku zmiany umowy Spółki, stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą, w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego, zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki?

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-424/16-2/MD
     ∟Czy postanie obowiązek podatkowy dla Sp. z o.o. w podatku od czynności cywilnoprawnych przy wniesieniu przez osobę fizyczną aportem niepieniężnym wierzytelności w zamian za nowo utworzone udziały w Sp. z o.o.?

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.446.2016.1.PM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z planowaną transakcją podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-415/16-2/PM
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na podstawie uchwał z 8 stycznia 2014 r., 13 maja 2015 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie aportu pieniężnego oraz uchwały z 10 czerwca 2016 r. poprzez wniesienie aportu w postaci nieruchomości służących wykonywaniu przez Spółkę działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne i lecznictwo ambulatoryjne jako czynności w zakresie zdrowia, a w przypadku uchwały z 10 czerwca 2016 r. dodatkowo jako czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami i w związku z powyższym prawidłowo nie odprowadził podatku od czynności cywilnoprawnych opierając się na treści art. 2 ust. 1 pkt f) do dwóch pierwszych uchwał, a w przypadku uchwały z 10 czerwca 2016 r., na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. f) i g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i traktując czynności podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany umowy spółki jako czynności zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-438/16-1/MD
     ∟Od jakiej podstawy należy liczyć podatek od czynności cywilnoprawnych przy wniesieniu wkładu w opisanej wyżej postaci do Spółki?

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-417/16-1/MD
     ∟Skoro zatem w przedmiotowej sprawie przedmiotem aportu do Spółki (Wnioskodawcy), będącego Spółką kapitałową była zorganizowana część przedsiębiorstwa innej spółki kapitałowej i aport ten został wniesiony w zamian za udziały Spółki (Wnioskodawcy), to czynność opisana we wniosku mimo, że stanowiła zmianę umowy spółki, jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-391/16-1/HK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym wartość podwyższenia kapitału zapasowego (wkłady wnoszone przez udziałowca na kapitał zapasowy) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-414/16-1/MZ
     ∟Czy podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w przypadku zmiany umowy Spółki, stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą, w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki?

2016.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.464.2016.1.PM
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku zmiany umowy Spółki, stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą, w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego, zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki?

2016.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-407/16-1/ASz
     ∟Czy przeznaczenie niepodzielonego zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy tej spółki stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i czy spółka jawna musi z tego tytułu odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych?

2016.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-311/16-1/MD
     ∟W sytuacji wniesienia/podwyższenia przez Komandytariusza wkładu do Spółki w postaci Wierzytelności, podstawą opodatkowania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku ze zmianą umowy spółki będzie wartość wkładu zadeklarowana (określona) w umowie Spółki (14c)

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-338/16-2/LS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zmiana umowy Spółki Wnioskodawcy do której dojdzie w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy ze środków własnych Spółki, przez przeznaczenie na ten cel środków z kapitału zapasowego, które to środki przed połączeniem Spółek stanowiły kapitał zakładowy Spółki Przejętej i od których to środków w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego w Spółce Przejętej został zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2016.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-343/16/DP
     ∟Czy podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji wniesienia aportem Bazy do SKA będzie stanowić jedynie wartość wkładu, o którą podwyższono kapitał zakładowy SKA?

2016.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-246/16/MZ
     ∟Czy dokonanie wpłaty na kapitał rezerwowy spółki komandytowej (podwyższenie kapitału rezerwowego) utworzonego na podstawie umowy spółki, przez jednego ze wspólników spółki komandytowej na podstawie uchwały wspólników, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-288/16/PM
     ∟Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (spółki jawnej)?

2016.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-264/16/AD
     ∟Czynność wniesienia aportu do spółki komandytowo-akcyjnej, jako transakcja opodatkowana podatkiem od towarów i usług, będzie wyłączona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w świetle zasady stand still.

2016.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-263/16/AD
     ∟Czynność wniesienia aportu do spółki komandytowo-akcyjnej, jako transakcja opodatkowana podatkiem od towarów i usług, będzie wyłączona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w świetle zasady stand still.

2016.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-216/16/MD
     ∟Czynność wniesienia aportu do spółki komandytowo-akcyjnej, jako transakcja opodatkowana podatkiem od towarów i usług, będzie wyłączona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w świetle zasady stand still.

2016.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-194/16/MZ
     ∟Czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wyłącznie wartość, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej w związku z wniesieniem do tej spółki wkładu niepieniężnego; nie będzie natomiast podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nadwyżka wartości wkładu przekazana na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej (jako tzw. agio)?

2016.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-286/16/DP
     ∟Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (spółki jawnej)?

2016.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-230/16-2/KW1
     ∟Skutki podatkowe zmiany umowy Spółki (Wnioskodawcy) skutkującej wydaniem nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy, w zamian za aport do Wnioskodawcy akcji spółek kapitałowych

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-189/16/PM
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zależnej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-134/16/MZ
     ∟Czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wyłącznie wartość, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej w związku z wniesieniem do tej spółki wkładu niepieniężnego; nie będzie natomiast podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nadwyżka wartości wkładu przekazana na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej (jako tzw. agio)?

2016.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-108/16-3/LS
     ∟Czy w sytuacji wniesienia / podwyższenia przez Bank wkładu do Spółki w postaci Wierzytelności, podstawą opodatkowania w zakresie podatku od czynność cywilnoprawnych w związku ze zmianą umowy Spółki będzie wartość wkładu zadeklarowana (określona) w umowie Spółki, nawet jeżeli zostanie ona określona w wysokości niższej od wartości rynkowej wnoszonych Wierzytelności?

2016.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-106/16-3/LS
     ∟Czy w sytuacji wniesienia / podwyższenia przez Bank wkładu do Spółki w postaci Wierzytelności, podstawą opodatkowania w zakresie podatku od czynność cywilnoprawnych w związku ze zmianą umowy Spółki będzie wartość wkładu zadeklarowana (określona) w umowie Spółki, nawet jeżeli zostanie ona określona w wysokości niższej od wartości rynkowej wnoszonych Wierzytelności?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj