Interpretacje do przepisu
art. 7 lit. ej) Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


48/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 lit. ej) Ordynacji podatkowej

1 2

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.365.2019.2.AR
     ∟czy wpłata na ZFŚS pochodząca ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, które pochodzą z wypracowanego zysku netto, będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.387.2019.1.AR
     ∟Czy poniesiona przez Wnioskodawcę kara umowna może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.297.2019.2.AM
     ∟skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności własnych w wyniku zawarcia przez Spółkę z Faktorem umowy faktoringu

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.251.2019.2.AG
     ∟kwalifikacja prawnopodatkowa zysku wypłaconego Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, moment powstania przychodu z tego tytułu oraz moment wpłacenia zaliczki

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.288.2019.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nabycia uprawnień do emisji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.242.2019.1.ANK
     ∟czy wydatki ponoszone na zakup uprawnień do emisji - nabywanych przez Spółkę z zamiarem wywiązania się z ustawowego obowiązku ich umorzenia (zarówno za dany rok podatkowy jak i za lata przyszłe), stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie zaewidencjonowania tych wydatków w księgach rachunkowych Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.231.2019.2.AG
     ∟brak stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów Usług Sieciowych

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.214.2019.1.MO
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej i odsetek

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.129.2019.1.BG
     ∟czy w związku ze zbyciem na rzecz Faktora Wierzytelności w ramach Usługi faktoringu: - otrzymana od Faktora kwota będzie skutkowała dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego, - Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu Faktora za Usługi Faktoringowe w postaci Dyskonta

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.178.2019.1.MO
     ∟Czy zwolnieniem o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest objęty - w ramach dostępnego dla Spółki limitu zwolnienia podatkowego - całkowity dochód uzyskany z działalności gospodarczej, jeśli spełnia ona łącznie poniższe przesłanki: -mieści się w kodach PKWiU wskazanych w Decyzji, -jest prowadzona na terenie (działkach) wskazanym w Decyzji?

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.158.2019.1.KK
     ∟Czy zwolnieniu z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 a ustawy o PDOP przy założeniu spełnienia wskazanych w Decyzji warunków będzie podlegał cały dochód z działalności wymienionej w Decyzji, prowadzonej na wskazanym w niej terenie maksymalnie do wartości dopuszczalnej pomocy publicznej?

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.198.2019.1.AK
     ∟Czy koszty Prowizji od wynajmu powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury za Prowizję, czy też prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym powinny być one rozliczone w czasie, zgodnie z ujęciem rachunkowym przyjętym na podstawie art. 39 Ustawy o rachunkowości?

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.113.2019.1.APO
     ∟zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych całego dochodu z działalności wskazanej w Decyzji prowadzonej na terenie wskazanym w Decyzji oraz momentu rozpoczęcia korzystania z tego zwolnienia.

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.534.2018.3.DP
     ∟1. Czy wartość Wynagrodzenia będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT? 2. Czy Wynagrodzenie będzie stanowić koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, który powinien zostać ujęty w wyniku podatkowym Spółki w momencie i w części w jakiej został ujęty jako koszt dla celów rachunkowych?

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.4.2019.1.MS
     ∟Czy odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia mienia stanowi dla Spółki przychód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń i tym samymi uzyskany z tego tytułu dochód korzysta ze zwolnienia z CIT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.62.2019.1.MS
     ∟Czy odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia utraty zysku stanowi dla Spółki przychód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń i tym samym uzyskany z tego tytułu dochód korzysta ze zwolnienia z CIT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.559.2018.1.MS
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, sprzedaż wierzytelności własnych w wyniku zawarcia przez Spółkę z Faktorem umowy faktoringu na warunkach opisanych w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, powinno skutkować dla Spółki (jako faktoranta) powstaniem przychodu, jeżeli wierzytelność zostanie uprzednio opodatkowana jako przychód należny, a otrzymana od Faktora kwota z tytułu ceny nabycia wierzytelności nie przewyższy nominalnej wartości zbywanej wierzytelności?

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.669.2018.1.JKT
     ∟Jeżeli otrzymana dotacja odnośnie prac badawczo-rozwojowych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, to czy w sytuacji uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków, Spółka będzie zobowiązana do skorygowania kosztów uzyskania przychodów na dzień, w którym tego rodzaju wydatki zostały ujęte podatkowo, czy też powinna je skorygować na bieżąco w momencie otrzymania dofinansowania?

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.396.2018.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy wymienione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego: a. Wydatki Pracownicze, b. Odpisy Amortyzacyjne Pełne, c. Odpisy Amortyzacyjne Proporcjonalne, d. Wydatki na Niskocenne ŚT oraz WNiPy, według stanu prawnego obowiązującego Wnioskodawcę na 30 czerwca 2018 r. stanowią koszty kwalifikowane, w rozumieniu art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy CIT w 50% ich wartości.

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.397.2018.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy wymienione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego: a. Wydatki Pracownicze, b. Koszty Umów Zlecenia i o Dzieło, c. Odpisy Amortyzacyjne Pełne, d. Odpisy Amortyzacyjne Proporcjonalne, e. Wydatki na Niskocenne ŚT oraz WNiPy, według stanu prawnego obowiązującego Wnioskodawcę od 1 lipca 2018 r. stanowią koszty kwalifikowane, w rozumieniu art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy CIT w 100% ich wartości.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.297.2018.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Spółkę Koszty Zatrudnienia na rzecz Pracowników B+R można uznać w całości za koszty kwalifikowane na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.303.2018.1.MST
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia całości Kosztów Zatrudnienia ponoszonych na rzecz Pracowników B+R na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.298.2018.2.BM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do odliczenia, na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, całości Kosztów Zatrudnienia poniesionych w 2017 r. na rzecz Pracowników B+R?

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.304.2018.1.APO
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, całości Kosztów Zatrudnienia poniesionych w 2017 r. na rzecz Pracowników B+R?

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.258.2018.1.MST
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia całości Kosztów Zatrudnienia ponoszonych na rzecz Pracowników B+R na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.147.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.75.2018.1.BM
     ∟Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268)?

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.9.2018.1.MS
     ∟Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), świadczące usługi laboratoryjne opisane w pkt 3 stanu faktycznego? Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), świadczące usługi certyfikacyjne i walidacyjne opisane w pkt 2 stanu faktycznego? Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT może zaliczyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), świadczące usługi polegające na udostępnieniu wykwalifikowanego personelu oraz specjalistycznego sprzętu, a także świadczące usługi wykonawcze na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej z wykorzystaniem ww. personelu i sprzętu - opis w pkt 4 stanu faktycznego?

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.314.2017.1.PS
     ∟Ulga badawczo – rozwojowa, USŁUGI DORADCZE OPINIE I EKSPERTYZY JAKO KOSZTY KWALIFIKOWANE.

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.208.2017.1.APO
     ∟Czy wydatki na nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych oraz usług równorzędnych na potrzeby Prac B+R stanowią koszty kwalifikowane niezależnie od tego, czy usługodawca posiada status jednostki naukowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, czy statusu takiego nie posiada?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj